Kaç Kişi Ziyaret Etti ?

14 Şubat 2013 Perşembe

ÜLKEMİZDE HALICILIK


ÜLKEMİZDE HALICILIK
Şeritli Motifli Halı - Karaman/Taşkale
Güneş Göbekli Halı - Karaman/Taşkale
Embelli Motifi - Karaman/Taşkale
Cıngıllı Göbek - Karaman/Taşkale
Bilyalı Göbek - Karaman/Taşkale
Halı Dokuma - K.Maraş/Elbistan
Halı - K.Maraş/Elbistan
Halı - K.Maraş/Elbistan
Göbek Nakışı - K.Maraş/Elbistan
Halı - Hatay/Kumluca İlçesi
Halı - Hatay/Kumluca İlçesi
Halı - Kütahya
Acem halısı
Demirci halıları
Gördes halıları
Milas halıları
Taşpınar Halıları
"Naciye Kayıpmaz - Sümer Halı Genel Müdürlüğü Geleneksel Halı ve El Sanatları Araştırma Müdürü"
Altay’lar Asya Hunları bölgesinde, beşinci Pazırık kurganında mumyalanmış at, eğer takımı, at arabası ve keçelerle bir arada bulunan bir adet halı, düğümlü dokuma örneği olarak şimdiye dek bulunabilmiş ilk ve en erken örnek olma özelliğini halen korumaktadır. Kazıyı yapan hafir Rus arkeologu Rudenko ve ona iştirak eden bazı halı araştırmacılarının, bu halının İran kavimlerince yapılarak Türk Hun Hakanlarına hediye gönderildiği yolundaki iddialarının aksine; 5. Pazırık kurganındaki hafriyatın tümü ele alındığında, ölülerin gömülme gelenekleri, ölü yanlarına bırakılmış olan at, at arabası, keçe ve koşum takımları, mezarda belirgin bir Türk Hun geleneğinin bulunduğunu kanıtlamakta ve gerek Pazırık halısının, gerekse diğer mezar buluntularının Türk Hun gelenekleri içinde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Halının bordüründe yer alan süvarilerin ve atların Türk gelenekleriyle desenleştirilmiş olması bu görüşü desteklemektedir. Özellikle atların eğer örtüleri ve kuyruklarının bağlanma şekilleri, Pazırık halısı ile karşılaştırılan İran arkeolojik stellerindeki süvarilerde bulunmayan Türk Hun geleneklerindendir. Elde mevcut başka bir örnek bulunabilmiş olmadığından, şimdilik tarihi Türk el halılarını Pazırık halısından başlayarak bir kronoloji içinde değerlendirebilmek mümkün olmaktadır.
Erken dönemlerde düğümlü dokuma parçaları konusunda yapılan araştırmalarda bu dönemleri aydınlatacak oranda yeterli parça bulunabilmiş değildir. Ancak 1906 ile 1908 yıllarında Doğu Türkistan’da, Lou-Lan’da bir düğümlü dokuma parçası ile Lop-nor’daki bir Buda tapınağında ikinci bir düğümlü dokuma parçası bulunmak suretiyle konu bir ölçüde aydınlanmıştır. M.S. 3. ve 4. yüzyıllara tarihlendirilen bu halı parçaları, ilk ve en erken örnekler olarak halının Türkmenistan coğrafyasında tanındığı ve uygulandığı görüşünü desteklemiştir. 1913’de Turfan kazıları sırasında, Kuça’ya yakın Kızıl’da bir tapınakta bir parça halı daha bulunmuş, M.S. 5. ve 6. yüzyıllara tarihlendirilen bu parçanın tek argaca  düğümlü teknik yapısı ve desen özellikleri ile 3. ve  4. yüzyıllara tarihlendirilen Doğu Türkistan parçaları ile aynı özellikte olduğu ve bir geleneğin devamı olduğu görüşünü büyük oranda doğrulamıştır.
M.Ö. 3. yüzyıldan başlayan düğümlü dokuma örneği ile Doğu Türkistan’da bulunmuş olan ve M.S. 3. ve 6. yüzyıllara tarihlendirilen halı örnekleri; düğümlü dokumaların vatanının 35 ile 45 derece Kuzey enlemleri arasındaki Orta Asya stepleri olduğunu belgelemektedir. Başka bir Rus arkeoloğu Khlopin, düğümlü dokumaların ilk kez Güneybatı Türkistan’da M.Ö. 2000 yılından itibaren dokunmaya başlanmış olmasının mümkün olduğunu söylemektedir. Düğümlü dokuma dediğimiz halıların ilk kez kimler tarafından bulunduğu ve uygulandığı çok önemli olmamakla birlikte; bu geleneğin Türklerin yaşadığı bölgelerde ortaya çıkmış olması ve onların batıya doğru göçleriyle birlikte de batıya getirildiği görüşü birçok halı araştırmacısının üzerinde birleştiği önemli bir olgudur.                                                    
1935 -1936 yıllarında Kahire yakınlarındaki eski Kahire şehri Fustat’da yapılan kazılarda, 100’ün üzerinde küçük halı parçası bulunmuştur. Bu parçalardan iki adedi M.S. 9. yüzyıla Abbasi dönemine tarihlendirilen ve literatüre Samarra halıları olarak geçen halılardır. Abbasi döneminde Türk muhafız birlikleri için kurulmuş Samarra adlı bölgede, miladi 838-883 tarihleri arasında, İbn-i Yakut’a göre 25.000 Türk askeri, ailesiyle birlikte yaklaşık 70.000 Türkmen yaşamaktaydı. Doğu Türkistan Lou-Lan ve Kızıl halılarının teknik özelliği ve desen yapısındaki bu parçalara bu yüzden araştırmacılar Samarra halıları adını vererek Türklerin bu geleneği batıya getirmiş olduklarını belgelemiş oldular. Düğümlü dokuma yaygılar, Bağdat yakınlarındaki Samarra’ya, Batı Türkistan’dan gelerek bu bölgeye yerleşmiş bulunan Türkmen boyları tarafından getirilmiş olmalıydı.
Türk halılarının tarihi ile ilgili olarak, kesintisiz ve düzenli kronoloji; 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu devrinde, Konya Alaaddin camisi için yapılmış olan sekiz adet Selçuklu halısının bulunması ile başlamıştır diyebiliriz. 13. yüzyıla tarihlendirilen ve Anadolu’da Türkmenlerle başlamış olan bu kesintisiz tarihçe, Türkmen boy ve oymaklarının düz ve düğümlü dokumalar konusunda dünyanın en güzel örneklerini verdiklerini kanıtlamaktadır.  
Konya Alaaddin Camii’nde bulunan sekiz adet Selçuklu halısına ilave olarak 1930 yılında Beyşehir Eşrefoğlu Camisi’nde bulunan üç adet Selçuklu halısı daha eklenerek 11 adet ender bulunur Anadolu Selçuklu dönemi Türk Halıları koleksiyonu oluşmuş bulunmaktadır. Bu halılar, Türk Halı Sanatı’nda 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan uzun bir zaman diliminde, sayısız güzellikte örnekler veren Anadolu Türkmen dokuyucusunun geleneksel düğümlü dokuma kültürü zincirinin ilk ve en önemli halkasını teşkil etmeleri açısından önemlidir. Bugün dünyanın en zengin halı ve kilim koleksiyonuna sahip İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin teşhirinde yer alan, Konya Alaaddin Camii ve Beyşehir Eşrefoğlu Camii’nde bulunmuş olan 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu Dönemi halıları; gerek teknik konstrüksiyonu gerek doğal boyar maddelerle yapılan renkleri ve gerekse ilginç Türk motif yapısıyla, düğümlü dokuma kültürünün tartışmasız en güzel örnekleridir.
Son zamanlarda bu dönem halılarıyla ilgili olarak ortaya çıkmış olan dört parça halı; sürpriz nitelikleriyle halı araştırmacılığında yeni değerlendirmelerin de odağı olmuştur. Karbon 14 metoduyla yapılan kimyasal analizler bu halıların 1190-1200 yıllarında dokunduğunu belgelemektedir. Tibet’te onarım yapılmakta olan bir manastır çevresindeki kazılarda bulunan ve bugün Avrupa’da çok önemli koleksiyonerler eline geçmiş bulunan bu dört parça halının; 13. yüzyılda Anadolu’da Türkmenler tarafından dokunarak, Tibet’e gönderildiği yönünde genel bir kanaat oluşmuş bulunmaktadır. Halılarda yer alan kuvvetlice üsluplaşmış hayvan figürleri 14. Yüzyıl hayvan figürlü Anadolu Türk halılarının da ilk örnekleri olma nitelikleriyle çok önemli belgelerdir.
Halıdaki teknik dokumadan kaynaklanan zorunluluk ve Türk tasvir anlayışı nedeniyle biçimsel bir şekilde üsluplaştırılmış bitkisel motiflerin ve Türk süsleme sanatlarında en güzel örneklerini vermiş bulunan kufi yazı ve bu yazıdan geliştirilen kufi benzeri motiflerin, halı zemininde kullanılması Selçuklu devri 13. yüzyıl Türk halılarının en belirgin özelliğidir.
Halı desenlerindeki üsluplaştırılmış ve sonsuzluk prensibi ile ebedileştirilmiş desen raporlu bu karakteristik yapı, 14.-15. yüzyıllarda yerini dekoratif ve stilize edilmiş hayvan figürlerinin kullanıldığı bir yeniliğe bırakmıştır. Bu yüzden 14. ve 15. yüzyıl Anadolu halıcılığına, literatürlerde Hayvan figürlü Anadolu Türk El Halıları Dönemi ismi verilmiştir. Avrupalı ressam Sano Di Pietro’nun ‘Meryem’in Nişanlanması’ tablosunda yerde serili olarak resmedilmiş hayvan figürlü bir halı, Lippo Memmi’nin 1350’de yaptığı tablodaki hayvan figürlü halı resmi ile Carlo Crivelli’nin 1350’lerde yaptığı karnaval sahneli tabloda balkondan sarkıtılan ve yıldız madalyon içinde stilize hayvan figürlerinin yer aldığı bir halı, Anadolu hayvan figürlü halıların 14.-15. yüzyıla tarihlendirilmesinin kaynağı olmuştur.
Anadolu Türk Kültürü’nde stilize edilmiş ve dekoratif formatta biraz da biçimselleştirilmiş hayvan figürleri, diğer kültürlerdeki hayvan figürlerinden hem anlam hem de figüratif özellikleriyle farklı incelenirler. Özellikle 14. yüzyıl Anadolu Türkmen yerleşimlerinde sufi kültürün etkileri hayvan hikayelerindeki benzetmelerle insan eğitimine yönelik karşılaştırmaların yapıldığı dönemdir. Halılardaki ejder ve zürüt-ü anka kavgaları, ejder betimlemeli insan nefsinin zümrüt-ü anka gibi özgür bir cennet kuşuna varmak için verdiği iç mücadele şeklinde değerlendirilmektedir.
Bu safhada Türk kültüründe halının sadece bir yaygı olmanın ötesinde  çok daha derin mitolojik ve sembolik anlamların yüklü olduğu stilize edilmiş biçimler ve renkler dünyası olduğunu belirlemekte fayda bulunmaktadır. Doğu Türkistan’dan Anadolu’ya dek büyük bir haritada yaşama şansına sahip olmuş Türkmen boy ya da oymaklarının çok doğal yaşam biçimi, dokuma yaygılarında hayat bulmuş; bu bir anlamda kendini ifade etme biçimi, oymaklar arasındaki tatlı nüanslarla farklı motif ve renk dünyasını günümüze ulaştırmıştır. Türkmen dokuyucusu, sosyal mevkisi veya geleneğini, taşıdığı oymağın im ya da formunu, çevresinden aldığı ve güzel gördüğü her bir objeyi doğal boyalarla renklendirerek sembolize etmiş, sadeleştirmiş ve tanık olduğu olaylarla birlikte yoğurarak halısına nakşetmiştir. Türk Halı ve kilimlerinde karakterize olmuş motifler ve renkler, daha doğru tanımlaması ile yanışlar, onu dokuyan insanın ve çevresinin bir anlatım aracı, bir mektubu gibidir. Türkmen yaylaları yanışlarla konuşur, renklerle anlaşırlar.
Anadolu halılarında motifler anlamlı ve geleneksel bir üslupla sembolize edilmiştir. Anadolu kadını kendisini veya çevresini, sevincini veya acısını, anılarını veya hayallerini sembolik değerler vererek halısına aktarmıştır. Yaygılardaki yanışlar, onun tasarladığı veya aktarmayı düşündüğü olayın veya nesnenin sembolik karşılıklarıdır.
Anadolu halılarının bir önemli diğer özelliği bu hikayenin veya öykünün, halı ve kilimlerdeki stilizasyonudur. Objelere yüklenmiş sembolik anlatımlar halı ve kilimlerde bir de stilize edilerek uygulanırlar. Dokuma tekniğinden gelen kolaylıklarla da formlar gerçeğinin sadece hatırlanması istenircesine stilize edilirler. Böylece anlatılacak herşey halı ve kilimde hem vardır, hem gizlidir, hem anlayanın dilindedir.
İstanbul Vakıflar Halı Müzesi teşhirinde yer alan hayvan tasvirli halı, 15. yüzyıl hayvan figürlü Anadolu halılarının Türkiye müzelerindeki en erken ve en güzel örneklerindendir. Avrupa müzelerindeki en kıymetli Anadolu erken dönem hayvanlı halısı ise Marby Köyü Kilisesi’nde bulunarak müzede koruma altına alınan ve bu yüzden adına Marby Halısı da denilen Anadolu Türkmen dokuması hayvanlı halıdır. Ressam tablolarında görülen bu halıların örnekleri, Avrupa ve Türkiye koleksiyonlarında ortaya çıkmaya başladıkça, bu dönemde çok sayıda ve çok güzel halıların dokunmuş olduğu belgelenmiştir. Ressam tablolarında, resmini yaptıran soyluların dekorda mutlaka  bu özel tür seccadeler, “Ressam Bellini tablolarında görülen Türk halıları” tanımlaması yerine, literatüre ‘Bellini halıları’ grubu olarak geçmiş bulunmaktadır. 15. yüzyıl Anadolu geleneksel seccade halılarının bu güzel yapısı, 16. yüzyılda karşımıza çıkacak olan küçük şemseli Uşak halılarının da habercileri gibidir.
Alman ressam Hans Holbein’in 1530-1550 yılları arasında yaptığı birçok tabloda, Flaman ressam Lorenzo Lotto’nun 1500’lerin ilk çeyreğinde yaptığı birçok tabloda, Avrupa asilzadelerinin portre resimleri içine fon olarak bir Anadolu Türk halısını resmettirdiği dikkati çekmektedir. Bu yüzden, bu ressamların tablolarında görülen desen geleneklerinden ötürü, 16. yüzyıla ait Anadolu halılarının bir kısmı ‘Holbein Halıları’ diğer bir kısmı da ‘Lotto Halıları’ grubu olarak adlandırılmış bulunmaktadır.
Holbein tablolarında görülen sarmal düzendeki rozet madalyonların yer aldığı rapor desenli halılar, Batı Anadolu Türkmen halılarının çok önemli bir dönem klasiğidir. Daha çok Bergama ve çevresiyle Uşak atölyelerinde de dokunmuş örnekleri bulunan bu halılar, erken örnekleri daha çok köy el tezgahlarından çıkmış halılar olmasının yanı sıra, 16. yüzyıl ve sonralarında Uşak şehir tezgahlarında dokunmuş örnekleri de çok yaygın olarak görülen bir tarzdır. Zeminde düzenli sıralı veya diyagonal yerleştirilmiş madalyonların yanı sıra ortada büyükçe bir madalyon ve etrafında küçük madalyonların bulunduğu halılar, Bergama ve çevresi dokumalarının yaygın bilinen bir karakteristiği olmuştur. Bu yüzden halı araştırmacıları arasında dört ayrı tipte incelenen Holbein grubu Türkmen dokuması halısı bulunmaktadır.
Lotto tablolarında görülen Türk halıları ise daha çok Selçuklu rumi geçmelerin iç içe sarmal kullanıldığı ayrı bir Türkmen desenini yansıtmaktadır. Daha çok toprak grubu açık renk tonların, özellikle antik tütün sarısının kullanıldığı bu halılar, Uşak çevresi dokuma kültürü içinde değerlendirebileceğimiz halılardır. Sonraki dönemlerde bu desendeki birçok halıda Avrupalı ailelerin nişanlarının bulunması, bu desen yapısında bir çok halının Avrupa’dan sipariş verilerek Anadolu’da dokunduğunu belgelemektedir.
Erken devir Türk halılarının incelenmesinde, tarihi kronoloji dönemin ressamlarınca yapılan tablolarda yer alan halılarla bu halıların bire bir aynılarının çeşitli koleksiyonlarda ortaya çıkışıyla doğrudan ilgilidir. Ancak Avrupalı halı araştırmacıları Anadolu Türkmen kadınınca dokunarak Avrupalı kiliselere, manastırlara veya asilzadelere gönderilen bu halıları, ressam isimleriyle doğrudan ilişkilendirince Anadolu Türk halılarının etiketlendirilmesinde yanlış olmayan ancak yanlış anlaşılan bir kavram karmaşası ortaya çıkmaktadır. Ressam tablolarındaki Türk halıları, bir dönem içinde o kadar yaygındır ki, karnavallarla ilgili sahnelerin yer aldığı bazı tablolara bakıldığında, sarayların balkonlarından bu Anadolu halılarının sarkıtılarak, saray içindeki prestijin giderek abartılı bir gösteri halinde dışarıya da yansıtıldığı rahatlıkla izlenmektedir. Özellikle Crivelli tablosundaki bu sahneler gösteriyor ki 14. yüzyıldan itibaren birçok Avrupalı asilzade veya zengin kiliseler, zenginliklerini Anadolu’dan getirttirdikleri bu Türkmen halıları ile belirliyor ve resmettirdikleri tablolara bu halılarıyla birlikte pozlar vererek prestijlerini gösteri haline getiriyorlardı.
16. yüzyılda Anadolu’da, özellikle Batı Anadolu’da, yapılan Holbein veya Lotto tablolarındaki bu halılar; Anadolu’da geleneksel köy el tezgahlarının yanı sıra atölye tipi siparişlerin karşılanabildiği halıcılığın da başlangıç dönemi olmuştur denilebilir. Geleneksel ve köy el tezgahlarında, irticalen dokunan Türkmen halılarının yanı sıra; bu dönemde yapılan bu halılar ile atölye tipi sipariş dokuma halıcılığın ilk numuneleri verilmiş ve Türk geleneksel halıcılığının yapısal değişiminin ilk habercileri olmuşlardır.
16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, ‘Osmanlı Klasik Devri’ diye belirlenmiş olan Türk halıları dönemine girilmiş olur. Bu devir, geleneksel Türkmen yorumu ve tasarımına yansımış halıcılığımızdan farklı olarak; artık nakkaşhanelerin geleneksel tasarıma müdahalesi ve katkısı ile çözgüye aktarılan bir anlayışın, atölye şartlarında ve daha kontrollü olarak uygulanmış örnekleri ile karşımıza çıkmış olması farkıdır. Batı Anadolu’da, özellikle Uşak çevresinde kurulmuş olan ve büyük bir kısmı saraya bağlı siparişleri karşılayan ve fermanlarla iş akış düzenleri sağlanan atölyelerde bu devir nakkaşlarının tasarımları halılarımıza uygulanmış ve Madalyonlu Uşak, Yıldızlı Uşak ve Kuşlu Uşak diye bilinen halılarımız bu devirde en güzel örnekleriyle dokunmuşlardır.
Osmanlı kumaş, cilt, tezhip, hat, ebru ve seramik sanatlarının da zirvesi sayılabilecek bu dönemlerde özellikle nakkaşhanedeki çok kuvvetli kalemler, Osmanlı üslubu da denilen tarzda bu alanlarda tarihe mal olmuş nefis eserlerin yanı sıra halı ve kilim tasarımları ve uygulanmış örnekleriyle halıcılık tarihimizdeki Osmanlı Saray üslubu dönemini başlatmışlardır. Madalyonlu Uşak veya Yıldızlı Uşak halıları bu üslubun çok güzel örneklerini yansıtmaktadırlar.
Osmanlı sarayı için kumaş, cilt ve çini desenlerini de hazırlayan Saray nakkaşları, geliştirdikleri desenlerini halılar için de uygulayarak bu alanda güzel halıların dokunmasını temin etmişler ve Sultanlara hediye sunulan bazı özel halılar için çok yüksek armağanlar alarak taltif edilmişlerdir. Saray nakkaş başı Şah Kulu’nun eserlerinde görülen kıvrık hançerin yaprakların birbirini keserek çıkan tarzı, saz üslubu adını alarak halılarımıza yansıtılmış, kendisinden sonra nakkaş başı olan Müzehhip Kara Memi’nin geliştirdiği ve Türk çiçekleri adını alan lale, sümbüli, karanfili, gül ve bahar açmış dallar gibi natüralist bir üsluple birleşerek, Osmanlı halı sanatındaki çok zengin saray üslubunu ortaya çıkarmışlardır.
Bu dönem Osmanlı Saray halılarını, aynı dönemde dünyayı etkilemeye başlayan İran halılarından ayrı değerlendirmekte fayda bulunmaktadır. İran halılarının desen anlayışı Osmanlı Saray üslubu desenlerden birçok yönüyle çok farklı özellikler taşır. Önemli bir ayıraç, Osmanlı desenleri Selçuklu’daki gibi aşırı üsluplaştırılmış olmasa da bitkisel imgelerin gerçeğini sadece hatırlatmak istercesine çok zarif bir biçimde dekoratifleştirilmesidir. İran halılarında ise hem bitkisel formlar gerçeğine yakın ve çok figüratiftir, hem de hayvan figürlü sahneler tıpkı av sahnesinde olduğu gibi estetik veya dramatiktir. Bilindiğinin aksine Osmanlı saray halıları, tam natüralist değil, daha biçimsel ve kendine özgüdürler. Dolayısıyla da İran tasarımları hiçbir şekilde taklit edilmemişlerdir.
Saray ve nakkaşhane menşeli bu halıcılık dışında bütün bir Anadolu’da, gerek yerleşik düzende yaşayan Türkmen nüfusun bulunduğu kesimler, gerekse 17. yüzyıldan itibaren artık yerleşik düzene geçmeye başlamış olan yarı konar göçer Türkmen nüfusunun bulunduğu Batı, Orta ve Doğu Anadolu’daki büyük bir geleneksel dokuyucu kesimi, kendine has ve özgün ürünler vermeye de devam etmişlerdir. Bu dönemlere ait olup vakıf camilerine teberru edilmiş bulunan ve bugün Türkiye müzeleriyle yurtdışı koleksiyonlarında yer alan çok sayıdaki halı örneği, bu dönemin zenginliğini kanıtlamaktadır.        
Batı Anadolu’da Bergama ve Uşak çevresi, Orta Anadolu’da Sivrihisar, Şarkışla ve Konya çevresi bu dönemin yarı konar göçer geleneksel Türkmen gruplarının en karakteristik ve güzel halılarının yapıldığı dokuma merkezleridir.
17. yüzyıl başlarında saray çevresi ve Uşak Atölyeleri dışında Anadolu’nun mahalli ve geleneksel köy ev tezgahlarında, çok ender özellikte halı grupları oluşmaya başlamıştır. Bu gruplar içinde belki de en enteresanı Şarkışla halılarıdır. Orta Anadolu halıcılığı içinde değerlendirilen ve dünya düğümlü dokuma kültürü içinde, etkilendiği veya karşılaştırmalarının yapılabildiği hiçbir halı grubu ile bir bağlantı kurulamayacak şaşırtıcılıktaki bu halılar, gerek teknik yapısındaki alternatif çözgü tellerinin kullanılması farklarıyla, gerekse motif ve desen karakterlerindeki kendine özgü ve benzeri olmayan  yapısıyla çok kıymetli halılardır.
17. ve 18. yüzyıllar döneminde ele alınması gereken ve kesin gruplandırmalara da giremeyecek ölçüde, tamamen kendine özgü desen yapısı ve teknik yapısı bulunan geleneksel halılarımız da gruplandırmaya girmeyen “Geleneksel Anadolu Türk El Halıları” olarak ayrı bir araştırma konusu içinde ele alınmaktadır. Bu kıymetli erken dönem halıları, Anadolu geleneksel halı grupları içinde değerlendirilemeyecek kadar az dokunmuş örneklerdir. Bugün için tek örnek olarak bulunan bu parçalar, diğer geleneksel halı gruplarıyla da benzer nitelikler taşımaması nedeniyle münferit değerlendirilmek zorunluluğunda olan nadir örneklerdir.
Camilerimizin bakıma ve korunmaya muhtaç teberrukat yığınları arasında insanı şaşırtacak güzellikte ve çok kıymetli halıların bulunması mümkündür. Bergama’dan Kars’a kadar, Anadolu’muzun bu dönem geleneksel dokuma merkezleri araştırılamadığı için bu halılarla ilgili betimleme çalışmaları münferit yapılabilmektedir. Anadolu Türkmen dokuyucusunun zengin renk ve desen dünyası, geleneksel halı tasarımına hep yeni şekil ve formları kazandırabilecek olgunluktadır.
1750’lerden itibaren Anadolu iskan tarihinde önemli gelişmeler yaşanmaya başlar ve Anadolu’da konar-geçer olarak geniş bir coğrafyada yaşayan Türkmen gruplarının belirli coğrafi bölgelere iskanları hız kazanır. Böylece yerleşik düzene geçmeye başlayan Türkmen nüfusu ile birlikte 18. yüzyıldan itibaren, yeni geleneksel köy el halılarının kimlikleri belirlenmeye başlar. Daha önce Batı, Orta veya Doğu Anadolu geleneksel el halıları içinde kimlik değerlendirmesi yapılan geleneksel halı grupları, bu dönemden itibaren oluşmaya başlayan Türkmen oymak adı veya bulundukları yer adlarına göre alt kimlik grubu olarak tanımlanabilmişlerdir.
Batı Anadolu geleneksel el halıları içinde oluşan en belirgin geleneksel tarz, Gördes ve Kula’ya yerleşen Türkmenlerin oluşturdukları geleneksel kimliğe sahip düğümlü dokumalardır. Yerleşilmiş bulunan bölge adı ön plana çıkartılarak kimliğini bulan Gördes ve Kula dokumaları, 18. yüzyıldan itibaren mahalli Anadolu dokuma geleneğine çok kıymetli ürünler kazandırmış bir bölgedir. Mihraplı veya çifte mihraplı desen anlayışları, ince düğüm kategorisinde ele alınabilen yüksek kaliteleri ile karakteristik olmaları yanı sıra, iki bin yıllık kapalı düğüm tarzı alışkanlığını da ismini verebilecek düzeyde önemli bir dokuma merkezi olan Gördes; aynı zamanda Transilvanya halıları olarak literatüre geçmiş bulunan ve Avrupa’ya ihraç edilmiş halılarımızın bir çoğunun üretildiği Anadolu’muzun en belirgin düğümlü dokuma merkezidir.
Türkmen oymak adı kimliğinde ön plana çıkmış bu dönem halıcılığımızın en belirgin isimleri de hiç şüphesiz Yağcıbedir, Karakeçili, Sarıkeçili, Karakoyunlu veya Reyhanlı Türkmenlerinin halılarıdır. Batı Anadolu’da Sındırgı civarına yerleşmiş bulunan Yağcıbedir Türkmen grupları ile Antalya Yeni Köy civarına yerleşmiş bulunan Karakoyunlu Türkmenleri Döşemealtı bölgesi Türkmen grupları, kendilerine özgü renk ve desen anlayışları ile Anadolu geleneksel dokumaları içinde farklı bir kimlik oluşturmuşlardır.
Orta Anadolu halıcılığı içinde değerlendirilen önemli halı merkezleri ise Sivas, Zara, Konya Karaman ve Kırşehir Mucur çevresidir. Bu dönemlere ait Karaman, Mucur ve Zara halıları, kendilerine özgü ve geleneksel Anadolu düğümlü dokumaları alışkanlıkları içindeki farklı desen yapıları ile dikkati çeken dokumalardır. Zara halılarındaki stilize ejder ayağı motifleri halı zemininde boyuna bantlar halinde tekrar edilerek aykırı bir üslup benimsenmiştir.
18. yüzyılda bütün bir Anadolu’da, Çanakkale Kaz Dağları’ndan başlayarak, bölgelerin Türkmen oymaklarına has dokuma alışkanlıkları belirginleşmeye başlamış ve bu güzel mahalli kimlikler, Kars’a kadar çok değişik desen, renk ve dokuma alışkanlıkları ile birbirinden güzel örneklerle Anadolu geleneksel düğümlü dokumalarını oluşturmuşlardır. Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya göç etmiş ve Kaz Dağları’na yerleşmiş bulunan Çanakkale Ayvacık çevresi Türkmen grupları ile Kars’a yerleşmiş bulunan Türkmen gruplarının akrabalıklarını, geleneksel dokuma alışkanlıklarına yansıyan imlerinde hissedebilmek bu açıdan mümkün olabilmektedir.
Yahyalı ve Milas halıları da ayrı dönemde belirginleşmiş Anadolu geleneksel halı dokumalarımızın en belirgin gruplarındandır. Geleneksel Ada Milas dokumaları, ticari olarak günümüz imalatlarının da temeli olan ve en çok satılan halılarındandır.
19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı ekonomik ve sosyal çöküş, kendisini geleneksel dokumacılıkta da hissettirmiş, gerek saray siparişleri, gerek atölye tipi halıcılı gerekse köy el tezgahlarında dünya halıcılığına çok asil parçalar kazandırmış Anadolu geleneksel dokuyucusu, bu dönemden en çok etkilenen grup olarak bu dönemi pasif ve durgun geçirmiştir.
Hereke’de 1845’de, Sultan Abdülmecid’in himayesinde ve Rıza Paşa’nın gayretleri ile kurulan ‘Hereke Fabrikayı Hümayunu’, geleneksel el halıcılığımızın bu dönemdeki yapısını, endüstrileşme ile aşabilmek gayretlerinin güzel bir örneğidir.
Gerçekten de, geleneksel dokuma alışkanlıklarının bu ölü döneminde Hereke Fabrikayı Hümayunu, halıcılık üretiminde getirdiği gerek yapısal değişim gerekse desen alışkanlıklarındaki müdahale ile çok aykırı bir tarzı başarı ile uygulamış bir merkez olarak önemini günümüze kadar korumuş ve bu alanda bir çığır açmıştır. Hereke Fabrikayı Hümayunu önderliğindeki bu yeni ekol, el halıcılığı faaliyetlerinde endüstrileşme yolunda önemli bir çığır açarak önemli bir değişime neden olmuştur.
19. yüzyılın sonlarında büyük sermayeli batı şirketleri yerli azınlıklarla işbirliği yaparak kurdukları Şark Halı Kampanyası ile bütün bir Batı Anadolu’yu ve geleneksel dokuma alışkanlıklarını değiştiren bir faaliyete girmişler, Londra’da yaptıkları kendi pazarlarına uygun desenleri bütün bir Batı Anadolu’da kurdukları ip, boyahane ve İran düğüm tarzında tezgahlarında imal ederek, dokunan halıları tekrar Avrupa’ya götürmek suretiyle yeni bir halıcılığın adımını atmışlardır. Sine düğümü ile ilk kez karşılaşan Anadolu kadını, Londra menşeli desenleri, kendi evine kurulan tezgahlarda Avrupalı zevklerine göre üreterek 1920- 1940’li yıllarda yılda yaklaşık  100.000 metrekarelik ihracatın yapılabilmesini temin etmişlerdir.
20. yüzyılın başlarında bütün bir Batı Anadolu’da etken olan Şark halı kampanyası halıcılığına ilave olarak; İç Anadolu’da ve Sivas’ta Vali Sırrı Paşa’nın gayretleri ile Sivas Sanayi Mektebi kurulmuş ve sanayi tipi yeni bir halıcılığın okulu oluşturulmuştur. Hereke tarzına yakın olan bu imalatlar ile geleneksel Sivas dokumaları yanında endüstrileşmiş ürünler üretilmek suretiyle batıda uygulanmakta olan ve büyük bir kısmı ihracata yönelik üretimler doğudan da desteklenmek istenmiştir.
Bugün yurtdışında müze veya özel koleksiyonlarda, bizim koleksiyonlarımızda bulunmayan çok kıymetli erken dönem Türk halıları koleksiyonları oluşmuş bulunmaktadır. Astronomik rakamlarda el değiştiren bu güzel halılar, Anadolu’muzdan biz sahiplenemediğimiz için götürülmektedirler. Camilerimizdeki vakıf teberru katı halı ve kilimlerimizin birer kültürel miras olarak kabul edilip düzenli tespit -tescil ve envanter işlemlerini halen yapamıyor olmamız, konunun hangi safhasında bulunduğumuzun da önemli bir göstergesidir.


1947-1949 yıllarında Altay Dağları’nda yapılan kazılardan Pazirik mevkiinde el dokusu düğümlü bir halı çıkartılmıştı. MÖ. 5. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bu halı Türk düğümü ile dokunmuştur. Metrekaresinde 3.600 ilmek bulunan halının ebadı ise 180x200 cm.’dir. Yukarıdaki ilk örnek  bulgudan da anlaşılacağı üzere halıcılık dünyada Türkler tarafından yaygınlaştırılmıştır. Halıcılık, Anadolu’ya Selçuk Türkleri ile girmiş, Osmanlılar Dönemi’nde gelişmesini sürdürmüştür. 1. Dünya Savaşı sonuna kadar Türkiye dünya halı ticaretinin merkezi ve transit pazarı olmuştur. 1929-1930 ekonomik krizinden sonra Türkiye bu özelliğini kaybetmiş, 1960-1985 yılları arasında dış pazarlarda Türk halıcılığına bir yönelme olmuşsa da istenilen düzeye gelmemiştir. 1930’lu yıllardan sonra dünyada tekstil sanayindeki gelişmeye paralel olarak halıcılık sektöründe hızla makineleşme başlamıştır. 1940’lı yıllarda Amerika’da halı sanayinde makineleşmeye bağlı olarak önemli gelişmeler olmuştur.

Ülkemizde ise makine halıcılığı ilk olarak 1953 yılında başlamıştır. Duvardan duvara (wall to wall) halıların gelişimi ise bu seyri takip etmiştir. Tufting teknolojisinin Amerika’dan Avrupa’ya gelişi 1955 yılında olmuştur. Ülkemizde ise ilk tufting halı üretimi 1975 yılında gerçekleşmiştir. 1975 ve sonrasında Halıser, Dinarsu, Gümüşsuyu, Samur gibi firmaların pazara girmesiyle Türk duvardan duvara halı sektörü kendisini dinamik bir rekabetin içerisinde bulmuştur. O yıllarda duvardan duvara halı yaygın olmadığı ve tam olarak tanınmadığı için satışların tümü parça halı olarak yapılıyordu. Yani duvardan duvara halı kesilip halk arasında kelle veya seccade olarak tabir edilen boyutlar haline getirilerek satılıyordu. Bütün üretici firmalar “duvardan duvara” ibaresini reklamlarda kullanmaya başladı. Satıldıkça daha çok tanınan duvardan duvara halının gelişmesinde, geleneksel el halılarının fiyatlarının pahalı olması, el halıcılığının halı talebine cevap vermedeki yetersizliği, aynı zamanda kullanım ve bakım zorluklarının etkisi tüketicileri duvardan duvara halıya yöneltti. Diğer yandan kapalı ekonomide ise ne üretirseniz satıyorsunuz. Kalite 2. planda kalıyor, ucuz olsun mantığı ön planda oluyor. Dolayısıyla o dönemlerde ürün çeşidi ve halıda moda denilen bir olay yoktu. Ülkemizin Gümrük Birliği’ne girmesiyle çok çeşitli kalitede halı Türk pazarına girdi. Buna karşılık yerli üreticiler halıda kalite ve ürün çeşitliliğine önem vermeye başladılar. Halıda moda ve marka önemli hale geldi. Bunun yanı sıra 1985 yılından sonra kolay temizlenebilen, alev almayan, antistatik, bakteri üretmeyen vb. özellikler arz eden halılar piyasaya sunuldu. Dünya Sağlık Örgütü de hav bırakan halılar konusunda tavsiyeci olmuyor. Son dönemlerde, halıda kesik elyaf kullanımının ortadan kalkmasıyla hav bırakan halılar piyasada talep görmez hale geldi.

Eşme, Uşak ilinin batısında yer alan, nüfus ve yüzölçümü bakımından ilin en büyük ilçesidir.
Ilçe merkezi ve köylerinde yoğun olarak özellikle kış aylarında kilim dokumacılığı yapılmaktadır. Aile şirketi işletmeciliği şeklinde yürütülen bu faaliyet sayesinde halk önemli bir gelir sağlamaktadır. Ilçe esnafı tarafından dokutturulan bu kilimler Istanbul piyasasına satılmakta ve oradan da büyük ölcüde yurtdışına ihraç edilmektedir. Bu işle Iştigal eden yaklaşık ilçe merkezinde ve köylerde 5000 ila 6000 civarında kilim dokunmaktadır. Ticari amaçla dokunan kilimlerin büyük desenli, pastel, donuk renkler halindedir. Ayrıca geleneksel Takmak kilimleri aranan kilimlerdendir.

1994 yılından beri ilçemizde uluslararası kilim festivali yapılmakta ve böylece esme kilimleri büyük ölçüde tanıtılması sağlanmış bulunmaktadır. Ilçede iş imkanı bakımından devlet daireleri ve serbest ticarethaneler dışında tarım işciliği bulunmaktadır.

“Ülkemizde el halısı üretimi; büyük ölçüde, organize olmamış yerel aile işletmeleri, kendi adına halı dokuyan kişiler ve yerel yönetimlerce kurulmuş olan kooperatifler tarafından gerçekleştirilmektedir. Sümer Halı’nın milli güvenlik ve kamu yararı gözetilerek özelleştirme kapsamı dışına çıkarılması esnasında yüklendiği misyon gereği özellikle kırsal kesimde ve kalkınmada öncelikli yörelerde açılan atölyelerde kadınlara meslek öğretiminin yanı sıra sosyal fayda sağlayan faaliyetleri ile Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde işsizlik ve işsizliğin yol açtığı  olumsuzlukların ve terörün önlenmesine önemli ölçüde katkı sağlamıştır.
Bu olumlu katkıya rağmen, Türkiye’nin el halıcılığı sektöründe 2004 yılı içinde 8 milyar Dolarlık Dünya ticaret hacmindeki payı, 87 milyon dolarla % 1’ler seviyesinde kalmıştır.
KAYNAKÇA     
- Acar, Belkıs. “Divriği Ulu Camiindeki Halı ve Kilimler”, Divriği Ulu Camii ve Daruşşifası Yapılışının 750. Yılı Hatıra Kitabı, Vakıflar Gn. Md. Yay.,1978, ss.159-228
- Aslanapa, Oktay. Türk Halı Sanatının Bin Yılı, Eren Yay., İst. 1987, ss.13-36
- Balpınar, Belkıs. Hırsch, Udo. Carpets Of The Vakıflar Museum. İstanbul, Uta Hulsey Wesel 1988.
Bayatlı, Osman, “Bergama’da Dokumacılık”, Türk Etnografya Der.,s.2, 1957, ss.53-55
- Deniz, Bekir. “Gördes Halıları”, Bilim Birlik Başarı Der., s.45, ss.13-19
Deniz, Bekir. “Kula Halıları”, Bilim Birlik Başarı Der. S. 43, ss.13-19
Deniz, Bekir. “Ladik Halıları”, Bilim Birlik Başarı Der., s.46, 1986, ss. 13-18
- Deniz, Bekir. “Osmanlı Devri Anadolu Türk Halıları, Türk Halı Sanatı III”, Bilim, Birlik, Başarı Der.,s.41, ss.8-13
- Dirik, Kazım. Eski ve Yeni Türk Halıcılığı ve Cihan Halı Tipleri Panoraması, Alaaddin Kral bas., İst 1938,
- Duruçay, Afif. “Türk ve İslam Eserleri Müzesinde Bulunan 8 Selçuklu Halısı”, Kültür Sanat Der., s. 5 Kültür Bakanlığı Yay., Ocak 1977, ss.82-85
- Durul, Yusuf. “XV. Asır Hayvan Motifli Halılara Dair Yeni Bir Örnek”, Türk Etnografya Der., s.5, 1962, ss.9-11
- Durul, Yusuf. Aslanapa, Oktay. Selçuklu Halıları, Ak Yay., Türk Süsleme Sanatları Serisi:2, ss.17-34
- Erdmann, Kurt. Der Türkishe Teppich Des 15. Jahrhunderts (15. Asır Türk Halısı - Çev. H. Taner), İst. Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay., Maarif Bas., ss.104-112, 116-125
- Güvemli, Zahir. Kerametli, Can. Türk ve İslam Eserleriİ Müzesi, Ak Yay., 1974, ss.21-32
- Halı, The International magazine of Antiques Carpets And Textiles, (Sayı 33’den başlayarak 77’ye kadar devam eden bütün sayılarda Avrupa’ya götürülmüş bulunan ve         özel kolleksiyonlar elinden bulunan eşsiz güzellikte 16-18. yüzyıllara ait Anadolu geleneksel halıları örnekleri bulmak mümkündür.)
- Hermann, Eberhart. Asiatische Teppich und Textilkunts, Band 1. 1989, Lev.4-11, Band 2. 1990, Lev.4-11,15, Band 3. 1991, Lev.1,3,5-11, Band 4. 1992, Lev.1,7-9, Munchen,
Iten, J. Der Anatolische Teppich, Prestell Munchen, ss.13-36
- Kayıpmaz, Fahrettin - Naciye. “Erken Dönem Anadolu Şarkışla Halıları”, Türkiyemiz Der., s. 73, Eylül. 1994, ss.38-49
- Önder, Mehmet. “Selçuklu Devri Konya Halıları”, Türk Etnoğrafya Dr., s. VII-VIII, İst. 1996, ss.46-49
- Öney, Gönül. “Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Türk Halı Sanatı”, Bilim Birlik Başarı Der., s. 42, ss.4-7
- Opie, James. Tribal Rugs Nomadic and Village Weavings from the near East and Central Asia, Laurence Kıng, 1992.
- Turkish Handwoven Carpets. Catalog No: 1.2.3.4, Turkish Republic Ministry of Culture İst., 1987, 1988, 1990.
- Yetkin, Şerare. Türk Halı Sanatı, Türkiye İş Bankası Yay., Ank. 1991, ss.7-17
- Zipper, Kurt. Fritzsche, Claudia. Battenberg Antiquitaten Kataloge 
Orientteppiche Munchen 1989.

YOUTUBE LIST

italya seyahat / tatil müzik esnaf youtube

Popüler Yayınlar

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

İzlemek İstediğiniz Mobese Kamerasına Tıklayınız…


mobese tv online ... Mobese Kameraları Canlı İzle !... Kanarya Adaları-Tenerife-Hotel Villa Cortes-Pool Miniatürk Mobese Canlı İzle... Galata Kulesi Mobese Canlı İzle... Pierre Loti Mobese Canlı İzle... Anadolu Hisarı Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 2 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 1 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Meydanı Mobese Canlı İzle... B. Çamlıca Mobese Canlı İzle... K. Çamlıca Mobese Canlı İzle... Doğatepe Mobese Canlı İzle... Dragos Mobese Canlı İzle... Eminönü sesli HQ Mobese Canlı İzle... Eminönü Mobese Canlı İzle... Emirgan Mobese Canlı İzle... Eyüp Sultan Mobese Canlı İzle.. Eyüp Sultan sesli HQ Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 2 Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 1 Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi HQ Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi 2 Mobese Canlı İzle... Kadıköy Mobese Canlı İzle Kapalıçarşı Mobese Canlı İzle Kız Kulesi Mobese Canlı İzle Mercan Mobese Canlı İzle İETT Metrohan Mobese Canlı İzle Mısır Çarşısı Mobese Canlı İzle Salacak Mobese Canlı İzle Saraçhane 1 Mobese Canlı İzle Saraçhane 2 Mobese Canlı İzle Saraçhane sesli HQ Mobese Canlı İzle Sepetçiler Kasrı HQ Mobese Canlı İzle Sultanahmet HQ Mobese Canlı İzle... Sultanahmet sesli HQ Mobese Canlı İzle... Ulus Parkı HQ Mobese Canlı İzle Taksim HQ Mobese Canlı İzle İzmir Saat Kulesi Mobese Canlı Yayın Kameraları İzmir Gümrük Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir İskele Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir Bostanlı Sahil Mobese ve Trafik Canlı Yayın İzmir Karşıyaka iskele Mobese ve Trafik Canlı Yayı. Kütahya Mobese Kamerası Deprem Anı İzle Mersin Toroslar Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çamlık Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çınar Meydanı Mobese Kamerası Rize Menderes Bulvarı Mobese Alanya Sahil Mobese Kamerası Canlı İzle Kastamonu Mobese Kameraları Trafik Kazaları İzle İl İl Mobese Kameraları ve 360 Derece Sanal Turlar... Adana Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAdıyaman Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAfyonkarahisar Mobese Kameraları ve Trafik Kameral...Ağrı Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAmasya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ankara Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Antalya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Artvin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aydın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Balıkesir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bilecik Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bingöl Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bitlis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bolu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Burdur Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bursa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çanakkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çankırı Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çorum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Denizli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Diyarbakır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Edirne Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Elazığ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzincan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzurum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Eskişehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gaziantep Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Giresun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gümüşhane Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hakkari Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hatay Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Isparta Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Mersin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İzmir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kars Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kastamonu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kayseri Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırklareli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kocaeli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Konya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kütahya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Malatya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Manisa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kahramanmaraş Mobese Kameraları ve Trafik Kamerala... Mardin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muğla Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muş Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Nevşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Niğde Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ordu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Rize Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sakarya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Samsun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Siirt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sinop Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sivas Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tekirdağ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tokat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Trabzon Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tunceli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şanlıurfa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Uşak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Van Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yozgat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Zonguldak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aksaray Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bayburt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karaman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırıkkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Batman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şırnak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bartın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ardahan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Iğdır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yalova Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karabük Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kilis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Osmaniye Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Düzce Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Web Tv Online İSTANBUL ŞEHİR KAMERALARI CANLI İZLE İSTANBUL CANLI YAYIN TRAFİK KAMERALARI İZLE TÜRKİYE CANLI YAYIN KAMERALAR İZLE AFRİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ASYA CANLI KAMERA YAYINLARI ORTA ve KUZEY AMERİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ALMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI AVUSTURYA CANLI KAMERA YAYINLARI BULGARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI ÇEK CUMHURİYETİ CANLI KAMERA YAYINLARI DANİMARKA CANLI KAMERA YAYINLARI ESTONYA CANLI KAMERA YAYINLARI FİNLANDİYA CANLI KAMERA YAYINLARI FRANSA CANLI KAMERA YAYINLARI GALLER CANLI KAMERA YAYINLARI HOLLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İNGİLTERE CANLI KAMERA YAYINLARI İRLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İSKOÇYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSPANYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI İSVİÇRE CANLI KAMERA YAYINLARI İTALYA CANLI KAMERA YAYINLARI LETONYA CANLI KAMERA YAYINLARI MACARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI MONAKO CANLI KAMERA YAYINLARI NORVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI POLONYA CANLI KAMERA YAYINLARI ROMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI RUSYA CANLI KAMERA YAYINLARI SIRBİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVAKYA CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVENYA CANLI KAMERA YAYINLARI UKRAYNA CANLI KAMERA YAYINLARI YUNANİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI KONYA NALÇACI CANLI MOBESE İZLEDENİZLİ ÇINAR MEYDANI CANLI MOBESE İZLE SOFİA CANLI MOBESE İZLE KONYA İHSANİYE CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI KAMERA HOLLANDA "URK" CANLI MOBESE İZLE KONYA MEVLANA CADDESİ CANLI MOBESE İZLE MEKKE "KABE" CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE FLORİDA MİAMİ CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE KIBRIS CANLI MOBESE İZLE MARMARİS SAHİLİ CANLI MOBESE KAMERASI KAYSERİ CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA "Mierlo Hout" CANLI MOBESE İZLE WEST SOMERSET TREN İSTASYONU CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE İTALYA VERONA CANLI MOBESE İZL İSPANYA (PALMA LİMANI)CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE Seyristanbul - Turistik Kameralardan İstanbul Hayvan Bakımevi Kameraları İstanbul Trafik Kameraları İzle Ankara-Kızılay Beloozerskiy Barcelona-Oviso İzmir Mekke-Kabe Kırklareli-Armağan Köy Meydanı Düsseldorf-Airport Live - Canlı İzle Antalya-Alanya-Kleopatra Beach Aydın-Didim-Caprice Palace Hotel Aydın-Kuşadası-Korumar Hotel Muğla-Fethiye-Buzz Beach Bar Florida-Key West-Eden House-Pool San Bartelemeo Al Mare-Ponterosso Beach Hamburg Live Canlı İzle Follonica-Aqua Village di Follonica Live Webcam Volterra-Piazza dei Priori New York-Postdam-Clarkson University Enjoy St. Barts, French West Indies Istanbul Cams Antakya / Hatay Konya Şehir Kameraları Bodrum Bulletin Webcam Denizli Park Cam Taksim Square - Istanbul Kocaeli Şehir Kameraları One World Trade Center 2004-2012 SHOW TV NTV KANAL D NTVSPOR STAR ATV HD TRT1 TV2/TNT HABERTURK TV FOX CNN TURK 24 BEYAZ TV İZLE KANAL 7 İZLE KANAL TURK TV İZLE KRAL POP TV İZLE SAMANYOLU HABER TV İZLE TRT HABER TV İZLE TRT 3 SPOR TV İZLE CNBC-e TV İZLE CARTOON NETWORK TV İZLE POWER TURK TV İZLE FLASH TV İZLE CINE 5 TV İZLE SHOW TV İZLE İzmir Karşıyaka Bostanlı Canlı Mobese zmir Karşıyaka İskele Canlı Mobese İzmir Konak İskele Canlı Mobese İzmir Gümrük Canlı Mobese İzmir Saat Kulesi Canlı Mobese KONURSU MOBESE KAMERA İZLE... Özel yayın Mekke canlı Özel yayın Medine canlı Konursu Belediyesi 3 Boyutlu İzle Yunak Mobese İzmir Mobese Kameraları BALABAN MOBESE KAMERA İZLE Trabzon MOBESE Kameraları - Meydan Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Boztepe’den Bir Bakış Trabzon MOBESE Kameraları - Atapark Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Kalkınma Çevresi Oyuncakistan Rize Canlı Mobese Kamera İzmir Canlı Mobese Kameraları ORDU - RENKLİ MOBESE KAYITLARI - BU OLAYLARIN HEPS... Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle Adana Tufanbeyli Mobese Kameralarını Takip Edin Adana Seyhan Canlı Mobese Kameraları Adana Sarıçam Canlı Mobese Kameraları Adana Saimbeyli Canlı Mobese Kameraları Adana Pozantı Canlı Kamera Pozantı Mobese Kameraları...

Etiketler

‘Modern Şair Eşref’ ayakta alkışlandı ‘Yetenek Sizsiniz’ çocuklar 03.09.2010 Cuma günü CHP'den Gaziemir Esnaf Odası'na Ziyaret... 1 / Gaziemir – İzmir Yolunda Bir Roma Kitabesi... 1-Gaziemir 1. Sınıf 10 - Seydiköy'ün Levantenleri 10 EYLÜL GAZIEMIRIN KURTULUSU 10 Kasım 10-GAZİEMİR - SEYDİKÖY - TO ΣEBNTİKIOÏ TARİHİ 10. Sınıf 100 Temel Eser 102 Dalmatians (102 Dalmaçyalı) 11-İzmir'in Gaziemir İlçesinde 11. Bölüm: 17. ve 18. yüzyıllarda İzmir ve çevresindeki salgın hastalıklar kitlesel ölümlere yol açıyordu. 11. Sınıf 11818 12 Eylül Referandum 12-İzmir`in yeni fuar alanında TOBB büyük ortak ol... 12. Seydiköy'ün levanten aileleri 12. Sınıf 13-Gaziemir Belediyesi’nde 11 milyon borç kavgası.... 13. Demiryolu ve Kültürel Hayat 14 Şubat 14-Başkan Şenol'dan Anneler Günü Kutlaması... 14. Seydiköy'ün Rumları 15-Gaziemir'e konforlu üst geçit... 15. Bölüm: Seydiköy'ün Üzüm Bağları 16-CHP'li Meclis Üyesi Hasan TOYUN Hayatını Kaybet... 16. Bölüm: Seydiköy'ün Rum Aileleri: Fotiadiler 17. Bölüm: Seydiköy'ün Rum Aileleri... 18. Bölüm: Seydiköy'deki Rum Okulları 19-Gaziemir meclisi hüzünle açıldı... 19. Bölüm: Gaziemir Tarihinin kilometre taşları... 1970 YILIN BESTELERİ 1972 yılının Eurovision şarkı yarışması birincisi 1973 yılı YILIN BESTELERİ 1974 yılı YILIN BESTELERİ 1975 yılı YILIN BESTELERİ 1976 yılı YILIN BESTELERİ 1978 yılı YILIN 45'lik PLAKLARI 1979 yılı YILIN 33'lik PLAKLARI ALBÜMLER 1980 li Yıllardan Bize Kalanlar 1980' li Yıllardan Bize Kalanlar 1983 YILI YILIN ALBÜMLERİ 1984 yılı YILIN ALBÜMLERİ 2- Yunanlıların ‘İzmir Yunan’dır’ iddiası 2-Arama Konferansı - Sivil Toplum Örgütleri 12 Haz... 2. Sınıf 20 de 20 20. Bölüm: Levantenler neden Sevdiköy diyordu? 2010 Yılı Genelgeleri 2010 Yılı Hafta Sonu Çalışma Ruhsatı Yenileme Süre... 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Aylık Taşıma Fiyat Tarifesi 2011 Basit Usül Vergi Muhasebe kayıtları 2011 seçim sonuçları 2011 Yılı Genel Seçim Sonuçları - İllere Göre 2011 Yılı TESK Genelgeleri 21. Bölüm: İzmir 1084 yılından beri Türkler’in… 22-H.İBRAHİM ŞENOL'DAN ESNAFA TEŞEKKÜR ZİYARETİ...... 22. Bölüm: Çok eski bir köy 23 Nisan 23-Gaziemir’de gönüllü kan bağışı kampanyası... 23. Bölüm: Bir kitabenin söyledikleri... 24 24-Uzay Kampı Türkiye’ye 8 yılda 75 bin konuk... 24. Bölüm: 15 ve 16. Yüzyıllarda Seydiköy 25-Vatandaşa Tren Uyarısı... 25. Bölüm: 19. Yüzyılda Nüfus hareketleri 26-İşgören 26. Bölüm: Seydköy Olayı nedir? 27-İzmir'in Gaziemir ilçesine Atatürk büstü yapıld... 27. Bölüm 1910'larda Seydiköy’e elektrik geliyor 28-Gaziemir'de trafo binalarına estetik görünüm...... 28.Bölüm Seydiköy Ziraat Mektebi Gaziemir Seydiköy Ziraat Mektebi 1902 29 Ekim 29-Gaziemir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü ... 3 - Bilginler ve düşünürler yurdu Ege 3-GAZİEMİR'İN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİ... 3. Sınıf 30 Yıl Öncesine Ait Arşivlerden Göz Kırpmalar 30-GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL İŞADAMLARIYLA B... 31-21 Haziran 2009 Babalar Günü Golf Turnuvası Etk... 32-Türkiye'nin En Büyük Outlet Alışveriş Merkezi -... 33-Gaziemir'de Kent Konseyi Kuruldu... 34-GAZİEMİR BELEDİYESİ-MADDE BAĞIMLILIĞI TİYATRO İ... 35-GAZİEMİR BELEDİYESİ - ESNAF BULUŞMALARI... 36-"AĞRIYAN" GAZİEMİR AKM DE SAHNELENDİ 06/07/2009... 360 derece sanal tur 37-H. İBRAHİM ŞENOL ESBAŞ'TA İŞADAMLARIYLA BİR ARA... 38-Doğalgaz artık Gaziemir'de... 39-Gaziemir'e modern pazaryeri... 3D 3D ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜK YAPIMI 4- Demokrasi Ege'de Doğdu 4-Gaziemir Belediyesi Basın Bültenleri... 4. Sınıf 4+4+4 40-Gaziemir'in kitabı yazıldı... 41-İzmir Yerel Basın Linkleri... 42-"AÇIKHAVA YAZ SİNEMALARI" GÖSTERİMLERİ BAŞLADI.... 43-CHP Genel Sekreteri Önder Sav Gaziemir’de... 44-İzmir'de su kesintisi... 46-CHP GAZİEMİR'DE BEKLENEN ATAMA GERÇEKLEŞTİ... 47-PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN'A MEKTUP YARIŞMASI... 48-GAZİEMİR BELEDİYESİ SARNIÇ ESNAF BULUŞMALARI TO... 49-GAZİEMİR'İN YENİ KAYMAKAMI ŞERAFETTİN TUĞ... 5- Anadolu 5-Gaziemirli Esnaf ve Sanatkarlara Güncel Duyurula... 5. Sınıf 50-Gaziemir Eski Kaymakamı Kemal KARADAĞ... 51-GAZİEMİR'DE RAMAZAN... 52-Sarnıç'ta şimdi balık tutma zamanı... 53 ZAFER HAFTASI 26 AĞUSTOS 54 Gaziemir Belediyesi Gıda Bankası Kuruyor... 55-Gaziemir Müftüsü trafik kazasında öldü... 5510 56-Marka kent Gaziemir’i yaratmak için işbirliği y... 57 Gaziemirliye Esnaf Odası’ndan etlipilav 57 Nolu Genelge 16.08.2010 (Mevzuat Düzenlemeleri) 58 Nolu Genelge 20.08.2010 (3D Esnaf Strateji Belgesi ve Çalışmalar) 58-İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON... 59 Gaziemir’de “toplu sünnet şöleni” gerçekleşti 5996 sayılı Kanun 6- Türkler ve Yunanlılar Nasıl Düşman Oldu? 6-CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam 6. Sınıf 6.Sınıf Proje ve Performans Ödevleri 60 yıl sonra CHP'nin 30 Mart 2009 6011 61-Önemli Telefonlar... 6111 6111 Sayılı Torba Kanunu 62-Avrasya Sirki 23 Ekim - 08 Kasım tarihleri aras... 63-T.C. Gaziemir Belediyesi Faaliyet Toplantıları ... 7 - 1081 Türkler İzmir'de 7-AKIN DÜĞÜN SALONU YENİ BİNASINDA HİZMETE GİRDİ..... 7. Sınıf 7. Sınıf Proje Ve Performans Ödevi 700 Adet “S Plaka” İhalesi 8 - İzmirTicaret Merkezi oluyor 8 MART 8-Gaziemir'e Modern Semt Garajı 8. Sınıf 8.Sınıf Proje ve Performans Ödevleri 80 LER 80 Lerin en güzel 100 şarkısı listesi 80'ler 80'S 80's Songs 9-Gaziemir’de işçi maaşları ödendi 9. Bölüm - 1900'lerde İzmir'in semtleri 9. Sınıf AA AB ABBA Abbas öz ABC abe Kaynana Acil Yardım ve Nakil Ambulansı Adakule Adamo Adana Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu Adıyaman Adnan Şenses Africa Afyonkarahisar ağasar Ağrı Ahilik Haftası’nda Esnaf Odasına Ziyaret... Ahilik Kültürü Ahmet Ertegun Ahmet Kaya Ahmet Taşçı AHMET YILMAZ AİDAT DUYURUSU ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE Aile ailesi Air Supply Ajda Pekkan akmayan makyaj akne akrep nalan Akrostiş Aksaray aksoy akşam saatlerinde İzmir Gazie... akupunktur ALA ASFOURIYE alain Alanya Alexander Rybak Alfabe alışveriş ali güven Ali Şevket Öndesev Alişan alkol alman almanak Almanya ALO 174 GIDA HATTI Alpay Altın Mikrofon yarışmaları tarihçesi 1965 - 1968 Amasya Amerika Amy Winehouse - Back To Black ana baba okulu Ana Sınıfı anadolu ajansı ANADOLU HALKLARI MOZAİĞİ Anadolu Hisarı Anatolian Melodies andımız Andy Williams anı evi anılar Ankara Anonim Antakya antalya Antalya Altın Portakal Film Festivali araba Arabic Arbedeli seçimde tek liste yarıştı arda Ardahan Argentina Arif Sağ arşiv artun Artvin Asansör Belge İptali Hakkında asker ASLI GUNGOR Astronomi Asya Aşık Ali Sultan Aşk-ı Memnu Aşkın Nur Yengi Ata Demirer Atafont atasözleri Atatürk Atçılık-Binicilik Athena atiye ATVHD Autocad Av Mevsimi - Cem Yılmaz - Hayde Türkü - Orjinal Video Avare avcı Avrupa Avrupa Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Avusturya ay ayak bakımı ayanoğlu Aydın ayla ayla dikmen Ayna Azmin Önünde engel Yok aznavour B. Çamlıca Babutsa Bağdat Baha Bak Bir Varmış Bir Yokmuş Bakan Ergün bakır telden iskelet modeli BALABAN Balıkesir Balkanlar Türklerinin Kökleri : Arnavutlar Boşnaklar Pomaklar Bankalarda unuttuğunuz paraları öğrenebilirsiniz Barbra Streisand Barcelona barış Barış Akarsu Barış Manço BARIŞ MANÇO Baris Mancho Bartın Basın Yayın başbaşa BAŞKAN BEYEN'DEN GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ'NE "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ BAŞKAN SÜLEYMAN BEYEN YAPACAKLARI İLE İDDİALI... BAŞKANIN KALEMİNDEN Başkanın Kaleminden... Batman bayan Bayburt Bayrak bayur BBG Beatles BedenEğitimi Bedia Akartürk Beethoven - 9. Senfoni behiye BELEDİYE BAŞKANI'NA ESNAF ODASI'NDAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ... Belediye çalışanlarına diksiyon kursu Belediye Tarafında... Belediyenin küçük işletmelere yardımcı olmasını bekliyoruz... Belgeler Belirli Gün Ve Haftalar Beloozerskiy Ben E King Ben Seni Bengü BEP Planları berdan mardini Beren Saat Bergen Berkant besin beslenme beton BEYAZ TV Beyazıt Kulesi 1 Beyazıt Kulesi 2 Beyazıt Meydanı BEYEN VE EKİBİ AÇIK ARA FARK ATARAK GÜVEN TAZELEDİ Beyonce bikini-mayo Bilecik BiLgisayar Bingöl bir Bir blogun telif hakları nasıl korunur? Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam Birlik Otel...izmir Bismillâhirrahmânirrahîm bitkisel Bitlis Biyografi biyoloji Blogdan nasıl para kazanılır? Blogger Blogger Dynamic Views Blogları gelecekte neler bekliyor? Blogumuzu nasıl ilgi çekici hale getirebiliriz? Blogumuzu nasıl tanıtabiliriz? Blogumuzun arama motorlarında üst sıralarda çıkmasını nasıl sağlarız? blues Bodrum boks boksör Bolu bono zülfü livaneli bora borç sorgulama botoks boyun Böyle Bitmesin Brazil bronzlaşma Bryan Adams Bu Gurur Gaziemir’in Bu Ne Dünya Kardeşim Adlı Tiyatro Oyunu Bulgaristan Bulmaca bULMACALAR Burcu Güneş BURÇLAR Burdur Burhan Topal Bursa burun Bülent Ersoy BÜLENT ERSOY HEY DERGİSİNDE... Bülent Serttaş büyükataman CAN DÜNDAR candan Candan Erçetin Canlı Caprice Palace Hotel Carpenters CARTOON NETWORK cd dvd Celal Güzelses Celine Dion CEM KARACA Cem Yıldız Cem yılmaz cemal Cengiz Kurtoğlu cep telefonu Cevat Ultanır Ceynur ceza ceza puanları düşürüldü charles Chile CHP Gaziemir İlçe Başkanlığından CHP Gaziemir İlçe Yönetimi'nin GESO Ziyareti... CHP GAZİEMİR'DE BEKLENEN ATAMA GERÇEKLEŞTİ... CHP İzmir Milletvekili M.Ali SUSAM Gaziemir'de... cımbız CINE 5 cilt Cilt bakımı cilt bakımı ürünleri Cliff Richard CNBC-e CNNTURK Coğrafya comic Coşkun Sabah Culture Club Cumhuriyet Cüneyt Arkın Cyprus ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNİN ESNAF ODASI ZİYARETİ Çalışma Takvimi Çanakkale Çankırı Çarşamba çatlaklar Çek Cumhuriyeti çenedeki tüyler Çevre çin tıbbı Çocuk Çocuk şarkıları ve müzikler çorbacılık Çorum Damdaki Kemancı Danimarka DARİO mORENO Dayanışma Gecesi... Dead Poets Society (Ölü Ozanlar Derneği) Dede Efendi dekolte delon demet akalın Demir Demirkan Demis Roussos deney deniz ürünleri pişiriciliği Denizbank'tan İşletmeler İçin Ramazan Kampanyası Denizli Deprem Ders Ders Programı DESTEK ALABİLECEK SEKTÖRLER LİSTESİ Diana Ross Didim din Din Bilgisi dinledik Dire Straits diş diva Diyarbakır diye diyet dizdar Dizzy doğal ürünler Doğalgazsız Esnaf Kalmasın... Doğatepe doğum doğum günü Doktor Dosya Sırtı download-indir dövme dövme-piercing Dragos dudak dudak üstü tüyler Duffy Duran abi Duran Ağabey DUS SOKAGI SAKINLERI duş Dünya Dünya Tarihi Düriye Keskin Düriyemin Güğümleri Film Müziği Düsseldorf Düş Sokağı Sakinleri düz karın Düzce e-okul e-vergi levhası E-VERGİ LEVHASI ALINMASI Eartquake Ebru Gündeş Ebru Şallı ECE ANLI Edebiyat Edip Akbayram Edirne Ege ege türküleri egzema egzersiz Eğitim EĞİTİM BİLİM KÜLTÜR SANAT VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ eğitim-ödev-ders eğlence ehliyet ekmek Ekmek ve Ekmek Çeşitleri ekonomi Eksik El Emeği Göz Nuru Ürünler Pazarı El yazısı Elazığ Elektrik Elma sirkesi Elvan Günaydın elvis Elvis PRESLEY Emel Emel Sayın Eminönü Emirgan Emrah emre altuğ emre aydın En farklı yılbaşı eğlencesi Gaziemir’de EN SON HABERLER ENBE Enbe Orkestrası Engelli Ailelerin Engeli ile Baş Etmesi Adlı Panel... Engin ÇOKBANKİR / Ercan ÇOKBANKİR Enrique Iglesias epilasyon epilatör Ercan Çokbankir erdinç Erhan Güleryüz ERIC CLAPTON erich Erişim Engeli Erkan Baris Erkan ÇOBAN erkek bakımı ERKİN KORAY Erol Evgin Erol sayan ersen Erzincan Erzurum eSİN eNGİN ESKİ TÜRK DEVLETLERİNİ YÖNETENLER ESKİLER BİLİR HEY DERGİSİ KAPAKLARI -1- ESKİLER BİLİR HEY DERGİSİ KAPAKLARI -2- ESKİLER BİLİR HEY DERGİSİ KAPAKLARI -3- Eskişehir esmeray Esnaf Haberleri Esnaf Kanunu...5362 esnaf kefalet kooperatifi ceza affı ESNAF VE SANATKAR ÜYELERİMİZE GÜNCEL DUYURULAR... Esnaf ve yeni iş kurana ‘hibe kredi’ verilecek... Esnafa Özel Su Tarifesi ESNAFA PAZAR GÜNÜ MÜJDESİ Esnafa sağlıklı protokolü Esnafın Sesi Bülteni estetik estetik ameliyat Estonya Eşme et ve et ürünleri pişiriciliği Etik Kurul... Etkinlikler... Etli Pilav Dağıtımı Eurovision EUROVİSİON Tarihimiz...1975-2010 Ev Taşıma evde saç boyama Eve Düşen Yıldırım Evka-7 Cumhuriyet Semt Evi eyeliner Eyüp Sultan Ezginin Günlüğü Facebook hesabımı nasıl tamamen silebilirim? FACEBOOK PROFiLi Facebook'ta ünlenen Türkler burada faktör fany farklılaşma Faruk K Fatih Erkoç Fatih Kısaparmak fatih ürek Fatmagül ün Suçu Ne 1 Bölüm İzle Fatmagül'ün Suçu Ne fatura Fecri Ebicioğlu Fehmi Ege Felsefe Fen Bilgisi Fen ve Teknoloji FERDA ANIL YARKIN Ferdi Özbeğen Ferdi TAYFUR FERHAT GÖÇER Feridun Düzağaç fermantasyon festival alanı festivali Fethiye fıkralar fikret Fikret Kızılok FİLİBE-TIMRAŞLI ETHEM BEY Filibe-Timrasli ETHEM Bey film film izle Film Müzikleri Finlandiya Fizik fizy.com FLASH TV Flickr GAZİEMİR FOTOĞRAFLARI Florida Follonica fondöten Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları FOX fön Frank Sinatra Fransa frazier Funda Arar galata kulesi GALATASARAY Galler Gangnam style gazete gazetecilik GAZIEMIR DE OSMANLI DÖNEMI YERLESIMI GAZİ UMUR BEY Gaziantep gaziemir GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM ŞENOL’A NEZAKET ZİYARETİ Gaziemir Belediyesi Çocuk Kafkas Ekibi Yetenek Siz... GAZİEMİR BELEDİYESİ ESNAF BULUŞMALARI TOPLANTISI YAPILDI ... Gaziemir Belediyesi Öğrenci Yetiştirme Kursları 16... GAZİEMİR BELEDİYESİ SARNIÇ ESNAF BULUŞMALARI TOPLANTISI... Gaziemir Belediyesi Şubat Ayı Etkinlik Programı Gaziemir Belediyesi’nden örnek proje Gaziemir Esnaf Odası Gaziemir Esnaf Odası'ndan Kadir Gecesi Hayırı GAZİEMİR ESNAF ODASININ HAZIRLATTIĞI ÖNLÜKLER DAĞITILIYOR... Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (10) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (11) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (12) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (13) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (14) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (15) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (16) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (17) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (18) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (19) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (20) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (21) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (22) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (23) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (24) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (25) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (3) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (4) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (5) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (6) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (7) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (8) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (9) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Yeni Logo GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Site Haritası Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI YÖNETİM VE DENETİM KURUL Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Dayanışma gecesi... GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI'NIN GELENEKSEL ETLİ PİLAVI GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’NDAN EĞİTİME DESTEK GAZİEMİR ESNAFININ YENİ BAŞKANI SÜLEYMAN BEYEN... Gaziemir Gönüllülerini Bekliyor GAZİEMİR HARİTASI GAZİEMİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ SEZAİ ER’E NEZAKET ZİYARETİ Gaziemir İlçesi Sınırları İçinde Faaliyette Buluna... GAZİEMİR KAYMAKAMI ŞERAFETTİN TUĞ’A NEZAKET ZİYARETİ Gaziemir Kent Konseyi Gaziemir Kent konseyi Genel Kurul Toplantısı Gaziemir Seydiköy gaziemir tarihi Gaziemir Tarihi - Web Slide Show gaziemir tarihi slide show Gaziemir Tarihi... Gaziemir Tavla Turnuvası Gaziemir Yerel Haber Gaziemir Yerel Haber - Dikey Buton Gaziemir Yerel Haber... Gaziemir'de Babalar Günü Golf Turnuvası Etkinliği... Gaziemir'de Kent Konseyi GAZİEMİR'DE OSMANLI DÖNEMİ YERLEŞİMİ Gaziemir’de kitap festivali Gaziemir’de muhteşem yılbaşı eğlencesi Gaziemir’de yüksekokul sevinci Gaziemir’in fahri hemşehrisi oldu... Gaziemirli (Seydiköylü) Haris Alexiou gaziemirtarihi GaziemirYerel Haber - Ana Sayfa GB hafıza GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SEYDİKÖY GAZİEMİR index gelin genç genç kalma gençlik genel seçim 2011 Genelgeler Germany geyik gezi planı GIDA GIDACI ESNAFA YÖNELİK EĞİTİM SEMİNERİ Gillespie Giresun giyim Gloria Gaynor Gmail Google Google AdSense Google Drive Google hizmetleri googol Göbek Eritebilen İçecekler göbek eritme göğüs bölgesi Gökhan Kırdar Gökhan Özen gökhan tepe göksel gönül Gönül Yazar görmeniz gereken 555 film Görsel Sanatlar göz çevresi göz makyajı göz şişliği göz torbası gözenek genişlemesi gözenekler Gras Grease - Summer Nights Grup 84 Grup Gündoğarken Grup Laçin gsm Gülay Gülben ergen Gülden Karaböcek güler Gülşen gümrük Gümüşhane GÜNCEL DUYURULAR Güncel Haberler... Gündem güneş güneş ışını güneş kremi güneş yanığı güneşlenme güney GÜRKAN MERTTÜRK GÜRKAN MERTTÜRK - Biliyorsun (Star Akademi) 4 Temmuz 2011 gürsel Güzel Sözler güzellik H.İBRAHİM ŞENOL'DAN ESNAFA TEŞEKKÜR ZİYARETİ... Hababam Sınıfı haberin var mı HABERTURK Hacı Faik bey Hadise Haftalık Ders Programı Çizelgesi hair Hak ve Özgürlük Hareketi Kurultayı Hakan Altun Hakkari hakkımızda... Halay HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ SELAHATTİN DAVER’E NEZAKET ZİYARETİ HALK EĞİTİM MERKEZİ VE ESNAF ODASI İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN KANTİNCİLİK KURSUNA KATILANLAR BELGELERİNİ ALDILAR halk müziği HALKBANK'tan İşyerini Yenileyecek Esnafa Destek Haluk Levent Hamburg hamile hamilelik hande yener harita Harita ve Afişler Hatay Hatice hay hayal gücü hayat Hayat Bilgisi HAYKO CEPKİN Hayvan Bakımevi hazım Heccav Tiyatro Oyunu helen HERKES BERKANT İÇİN ORADAYDI Herşeye Rağmen HEY Hey Dergisi HEY Dergisi 1980 POP ARABESK söyleyenlerin sayısı artıyor HEY DERGİSİ-16 ŞUBAT 1981 Hey Dergisi... Hey Dergisi'nin yayın hayatı HEY HAKKINDA YORUMLAR HEY in gittigidiyor HEY in internet (görseller) HEY in internet (içerik) HEY in sahibinden HEY OKURLARI Hız sınırları artırıldı Hidiv Kasrı 1 Hidiv Kasrı 2 Hijyen Uygulamaları Hizmetlerimiz... hobi hollanda HOMEROS NERELİDİR hopkin Hulisi Seven HULUSİ ABİ HULUSİ TUNCA Hürriyet HYIM Hz. Muhammed (S.A.V) Iğdır India Inna Instrumental IQ Isparta ışıltılı saçlar Italy i-phone İbrahim Erkal İbrahim tatlıses İBŞB icatlar için İESOB BİRLİK BAŞKANI ZEKERİYA MUTLU’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ İESOB GENEL KURUL 2010 İESOB... İETT Metrohan İl Genel Meclisi üyelerinden İl Genel’in Gaziemirli üyeleri iyi çalışıyor İl İl Mobese İlahi ilanlar ilçemi... İlhan İrem İlkler - Dünyanın İlkleri İlköğretim İlkyardım illüzyon imsakiye inci index İngilizce İngiltere İnkılap Tarihi İnkilap Tarihi inşaat inşaat mühendisliği international internet internet bağımlılığı internet kafe internetbulutu internetdenizi internetten alışveriş ipad iphone iphone problemleri iphone uygulamaları İrlanda İskoçya İslamiyet İsmail YK İsmet Nedim İspanya İstanbul istenmeyen tüyler istiklal İstiklal Caddesi İstiklal Marşı İsveç isveç diyeti İsviçre iş dünyası İşyeri Açarken... İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği İtalya İyi bir blog tasarımı nasıl olmalı? izin dilekçesi İZKA izmir izmir bostanlı sahil İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı Taslağı İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ’NE NEZAKET ZİYARETİ izmir gümrük izmir iskele izmir karşıyaka İzmir Öğrenci Rehberi izmir saat kulesi İzmir Tv'de 04.04.2007 tarihinde yayınlanan Önder SÜMER'in Esnaf Kürsüsü ropörtaj programı İzmir Tv'de 04.04.2007 tarihinde yayınlanan Önder SÜMER'in Esnaf Kürsüsü ropörtaj programı2 İzmir Veremle Savaş Derneği İzmirli Esnaflar İftar Yemeğinde Buluştu İzzet Altınmeşe İzzet Yıldızhan jagger Jamaica James Blunt James Morrison Japan Japon Japonya jethro Jingle bells joe Joe Dassin John Lennon John Travolta Juanito K. Çamlıca Kabe kablosuz internet Kadıköy kadın Kadir Gecesi Kadri Şençalar Kahramanmaraş Kahvehane kalça kalça ve basen bölgelerinizdeki fazla yağlardan kurtulabilirsiniz kamuran Akkor KANAL 7 KANAL TURK KANALD Kanarya Adaları Kandil kanuni Kapalıçarşı Kapasite Raporu Kapıdan satışlar Karabük Karaman Karaoke KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kargo karikatür Karikatürler karma cilt karne karot Kars Kastamonu kaş Katibim Katy Perry Kayahan Kayıt Ücreti Ve Yıllık Aidat Kayrak taşıyla harikalar yaratıyor Kayseri Kazancı Bedih Kazım Koyuncu keloğlan Kenan Doğulu Kendin Yap Kent Konseyi... kepek Keremcem KESIK CAYIR NESET ERTAS ZARA KUBAT Keşifler KEY ödemeleri Kıbrıs kılavuzu kına Kıraç Kırıkkale kırışıklık Kırklareli Kırşehir Kısa... Kısa... Gaziemir Yerel Haberleri... kıyafet Kız Kulesi kızılay kızılok Kibariye Kilis kilo kilo problemi kilo verme kilo vermek Kim Kimdir? Kimya Kiraz Kita kitap özetleri KOBİ destek paketini açıkladı Kocaeli Komik komikolannevarsaburada KONURSU konut Konya Korsan pazara operasyon Korumar Hotel KOSGEB KOSGEB - MPM (Milli Prodüktivite Merkezi) KONFERANSI KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ KOSGEB İŞLEMLERİ KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB KOBİ destek paketini açıklandı... KOSGEB Kredi Faiz Desteği... KOSGEB Yeni Destek Modelleri kozmetik KPPS KRAL POP Kredi Borçları Kubat kudret kulübü Kumral Kur'an-ı Kerim Kurt Kanunu kuru cilt Kuşadası Kutsi kültürlerin kaynaştığı yurt… Kütahya kütüphane Lady Gaga Lara Latif Doğan lazer Led Zeppelin Leke nasıl çıkar? Leman Sam Lemar lens Letonya Levanten Levent Yüksel Leyla ile Mecnun lider linkler Lionel Richie Lise 1 lisesi Live in İzmir Ataturk Stadium (09.09.1986 izmir / TURKEY Live in İzmir Ataturk Stadium (09.09.1986 izmir / TURKEY) Live it up Lost Louis Armstrong LYS Macaristan madde magazin dergileri kapakları mahir Mahsun Kırmızıgül makyaj Malatya Maliye manco manço mançomongol Manga manikür Manisa Mantık Mardi Mardin Mariah Carey marka Marmaris Marşlar mary masaj maskara maske maşa mat matematik MAVİ IŞIKLAR MEB Medine medya MEGEP Projesi Mehmet Öz Mekke meme Memur menopoz Mercan Mersin Meslekler Metallica Metin Ersoy Mevlana Celaleddin Rumi Mevzuat... Mexico MFÖ MHP Gaziemir'den Esnaf Odası'na ziyaret Mısır Çarşısı Miami Michael Jackson Michael Jackson’un İstanbul konseri-23 Eylül 1993 mick milli piyango Miniatürk MİT mizah mobese mobese izle mobesetv moda Modern Talking moğollar Monako money moody Mor Ve Ötesi morfoloji Moskova Mu Kıtası muammer Muazzez Abacı Muazzez Ersoy Muğla Muhasebe Muhteşem Yüzyıl Murat Boz Murat Kekilli Musa Eroğlu music Mustafa Ceceli Mustafa Sandal Mustafa Yıldızdoğan Muş Muzaffer Sarısözen Müdür Yardımcısı Mühendislik münir Münir Nurettin Selçuk Müslüm Gürses Müzeyyen Senar müzik Nalan nasıl ? Nasıl daha fazla hit alabilirsiniz? Nat King Cole Nazan Öncel Ne pişirsem? NEREDE DOĞMUŞTUR? nermin Nermin CANDAN Nesli tehlikedeki türler Neşe Karaböcek Neşet Ertaş Neşet Ertaş - Zara - Kubat - Kesik Çayır - Karaoke Nevşehir New York Nezih Ünen Nida Tüfekçi Niğde Nilüfer niran ünsal no-tox Nokia 5800 Norveç Not Çizelgesi NSync NTV NTVSPOR nurettin Nurettin Rençber Nuri Sesigüzel NURSEN İLE MUSTAFA DÜNYAEVİNE GİRDİ… NURSOY AVM HİZMETE GİRDİ Oda Başkanlarımız... Oda kaydı bulunan esnafa finans desteği… oje oktay Okul okul gazetesi Okuma okumak Olgun şimşek online Ordu Orhan Gencebay Orhan Ölmez Osmaniye Osmanlı Osmanlı tarihi otomobil otrivine oyun Oyun Havası oyun teorisi Oyuncakistan oyunlar ozan doğulu ödev Ödev Kapak Ödev Sitesi ödevcinin yeri öğrenci Öğretmen öğretmenler Öğretmenler Günü ölçü Ölçü ve Tartı Aletleri Beyannameleri Ölçü ve Tartı Ayar Beyanname Verme Süresi Ölüdeniz ömür önemli telefonlar ÖNLÜK DAĞITIMI örgü-giyim-kıyafet ÖSYS-LYS-YGS öykü Öykü Berk Öykü-Berk özdemir özden Özgün Özhan Eren Pakistan'a Yardım Kampanyası panama Panama Kanalı para parfüm Paris Hilton paslanmaz çelik Paul McCartney pedikür peeling pembedir Performans Performans Ödevleri Petek Dinçöz Petros Petridis Pierre Loti pilates Pink Floyd pir sultan abdal piramit Piyano plak Plan Planlar ve Tutanaklar plasma lcd led Poland Polonya Pop POWER TURK poyraz presley Program İndir programlarından Proje Proje Ödevi Proje Ödevleri Proje ve Performans Ödevleri Psikoloji Queen radyo radyodan Rafet El Roman Ramazan İmsak saatleri Ramazan Şenses Rapor rapunzel rasta regl-adet Regtickpro Rehberlik renk körlüğü renkler Resim Rıza Efendi Rihanna Ringa Ringa Rize Rober Hatemo Roman Romanya RTE Russia Rusya S Plaka İhalesi S Plaka İhalesi Ertelendi S Plaka İhalesine Katılmaya Hak Kazananların Listesi S Plakalı Servis Araçlarının "Araç Uygunluk" Görünümleri Takvimi saat Saat 20’de20 dakika kitap okuyalım diyoruz sabıka kaydı saç saç bakımı saç kesimi saç stilleri saç uzatma Sadettin Kaynak Sadettin Öktenay Safiye Ayla Safiye Soyman Sağlık sakanty Sakarya Sakarya Fırat Salacak Salim Dündar SALSA SAMANYOLU HABER Samsun Samsung Galaxy Tab San Bartelemeo Sanayi Sanayi Sicil Belgesi Saraçhane 1 Saraçhane 2 Saraçhane HQ sarartıcı Sarnıç 2.Yağlı Güreşleri Sarnıç Yağlı Güreşleri Savaşlar Saz SBS Scorpions seçmeler Seden Gürel Sefa Doğanay Sefarad segal seksenler seksi görünmek Selahattin Pınar Selami Şahin selçuk Selçuklular selülit selülit kremi selülit tedavisi Seminer ve Sunular Sen de Söyle Sepetçiler Kasrı Serap Yenici Serdar Ortaç sertab erener Servis araçları set Sevgililer Günü sevim Sevim Şengül sex seydiköy SEYDİKÖY (GAZİEMİR) BELEDİYE TEŞKLATININ KURULMASI seydiköy şiiri Seydiköy was founded 2600 years ago Seydiköy… Seydiköylü Rumlar Seydiköylüler Derneği Seydiköylüler'de artık dernekleşti.. Seyyar Tayyar SEZEN AKSU Sezen Seley Aksu SGK Shakira shapiro SHOW TV Shrek sıla sımsıkı göğüsler Sınav Sınav Analiz Programı sınavsız ustalık ve esnaflık belgesi sınıf Sınıf Planı Sırbistan sıvı kaybı Sibel Can sigara Sigortalılığı Durdurulanlar SİHİRLİ DEĞNEK Siirt silikon sinema Sinop sir ağda site site haritası Sivas Sivil savunma sivilce siyah noktalar sizin Slovakya Slovenya snow patrol Sofia solarium Soner OLGUN soner sarıkabadayı Sosyal Bilgiler Sosyal Güvenlik Destek Primi Sosyal Kulüpler sözleri Spain Spiros Kottis Spor SRC-5 St. Barts stand STAR STAR WARS STEVIE WONDER su döngüsü Suat Aydogan Suat Sayın Sudi Arabistan Sultanahmet Suskunlar Suya düşen cep telefonu nasıl kurtarılır? Sümer Ezgü süre uzatımı şairlerle şakir şampuan Şanlıurfa şarkı şentürk şerif Şırnak şifalı bitkiler Şiirler şişmanlık ŞOFÖRLER Şubat T.C. İZMİR VALİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN Takdir-Teşekkür takı-mücevher Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik taksim Takvim Tango Tanju Okan tanürek TAPDK Taraf yazarı Kütahya TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarih Tarihi Yerler Tarkan Tasarım tasarruf Tatil Ödevi Tatyos Efendi Taylan Kümeli Tekirdağ teknoloji Telekom Tenerife Hotel Teoman Alpay ter kokusu terleme TESK 2011 Yılı Genelgeleri TESK... Test tezcan THiNK BiG (BÜYÜK DÜŞÜNMEK) Thomas Alva Edison tırnak bakımı timur Tiyatro Tiyatro ve Skeç Örnekleri TKGA PROJESİ TL TNT Tokat Tolga Akyıldız Toplum torba yasa torba yasası Toto Cotugno Tören Programı Trabzon Trafik trafik kazaları TRT HABER TRT1 TRT3SPORTV TSM Tsunami TTNET Tual Tuğba Ekinci Tuğla Teorisi tull Tunceli TURGAY BASYAYLA Turizm Turkcell Esnaf Paketi Turkey Turkish Tüketici Türk Halk Müziği Korosu Konseri Türk Pop Müzik Tarihi Türk sanatı türk sineması Türkan Şoray Türkçe Türkiye TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI Türkiye-Rusya Vize Anlaşması Türkü TV'de The Best of -2- Twitter Twitter hesabımı Facebook ile nasıl bağlarım? Twitter hesabını Türkçeleştirme... U2 U2 istanbul U2 İstanbul'u Salladı U2 live aid 1985 uçak uçer Ud Uğur Mumcu’ya görkemli anma Ukome Ukrayna ulaşım ultraviyole Ulus Parkı Union Palace Hotel - Marmaris United States Urfa uskan Uşak uydu-sat Uzaktan Öğrenme Portalı Uzay ÜCRETSİZ HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ Üç Hürel Ümit Besen Ümit Kaftancıoğlu Ürgüp Üsküdar üstün Van Vangöl ve arkadaşları Irmak'a yeni okul için çalış... varis Vatandaşlık ve Veda Hutbesi video virüs vitamin Volkan Konak Volterra VPN nedir ? Vurgun Efe vücut bakımı WE are THe World web-blog design WEST SOMERSET Westlife WHAM Whitney Huston WiFi windows world World Trade Center yabancı Yabancı Dil yağlı cilt Yalçın Bayer Gaziemir'i Anlattı Yalın Yalova yanak ve gıdı sarkması yapı Yapı Fuarı YARIM ASSOLİST OLDU... yarışı yarışması Yasalar Yasemin yaş yaşam yaşamak Yaşar Güvenir Yaşlı Ağaç Ev Yavuz bingöl yaz yazar Yazar Ömer Köroğlu Kitap İmza Günü Düzenliyor yazım kuralları yemek tarifleri (yeme-içme) Yemen Türküsü Yeni başlayanlar için; Yerel Haberci YENİ DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMIMIZ Yeni Türkü yeres yerli Yesari Asım Arsoy yeşil çay Yeşil Çevre Yeşil Ev Projesi yeşilçam Yetenek Sizsiniz Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik YGS Yıldırım Gürses yıldız Yıldız Tilbe yılmaz yoga yoğurt Yonca Lodi youtube YouTUBE GAZİEMİR videoları Yozgat yönetici yunak yunanistan Yurdaer Doğulu Yurtseven Kardeşler Yusuf Hayaoğlu Yusuf Nalkesen Yüksek Sadakat Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar yüz yüz gerdirme yüz maskeleri yüzbaşıoğlu yüzdeki tüyle yüzdeki tüyler Zafer Peker Zara zayıflama Zeki Müren Zengin Kız Fakir Oğlan Zerrin Özer zeytinoğlu Ziya Taşkent Zonguldak zülfü livaneli zümrüt

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -