Kaç Kişi Ziyaret Etti ?

14 Şubat 2013 Perşembe

LİFLERİN ÖZELLİKLERİLİFLERİN ÖZELLİKLERİ
YAPI:
Saf  PAN liflerinde makro moleküller arasındaki etkili çekim kuvvetleri nedeniyle lifler yüksek bir kristaliniteye ve    100 C’nin üzerine camlaşma noktasına sahiptirler.Camlaşma noktasının altındaki sıcaklıklarda makro moleküllerin rotasyon ve titreşim hareketleri makromoleküller arasındaki bağları koparmaya yetmediğinden liflerin amorf bölgeleride kapalı ve sıkı bir yapıya sahiptir.Dolayısıyla boyarmadde veya diğer terbiye maddesi çözeltilerin liflerin içerisine işlemesi çok kısıtlıdır.Bu işlemin yüksek sıcaklıklarda ve basınç altında yapılması gerekir.
Bu zorluğu gidermek için,piyasaya çıkarılan normal PAN lifleri saf akrilnitrilden değil,bunun %15 kadar komoner ile birlikte polimerizasyondan elde edilen ko-polimerlerden elde edilmektedir.Komoner niceliği genellikle %4-11 arasında değişmekte olup,%15’den daha fazla komoner içeren liflere “Modakril”denilmektedir.
Komoner ilavesi,makromoleküllerin birbirlerine yaklaşmasını ve etkin bir şekilde makromoleküller arası bağlar oluşturmasını zorlaştırmaktadır.Dolayısıyla makromoleküller arasındaki daha az ve etkin bağların,makromoleküllerin rotasyon ve titreşim hareketleriyle kısmen koparılması kolaylaşmakta,yani liflerin camlaşma temperatürleri daha düşük olmaktadır.bu nedenle,piyasadaki normal poliakrilnitril lifleri 100 C’un altındaki temperatürlerde boyanabilmektedir.
Komoner olarak metilakrilat,metilmetakrilat,vinil asetat,vinilklorür.. gibi bileşiklerin kullanılması,liflerin yalnızca camlaşma noktasını düşürerek,boyarmadde akımının daha düşük temperatürlere başlaması şeklinde etki göstermektedir.Komoner olarak sulfo veya karboksil grubu içeren vinil bileşiklerinin kullanılması durumunda ise,liflerin bağlayabileceği bazik boyarmaddelerle niceliği de artmaktadır.Normal olarak,sulfo veya karboksil grubu içermeyen poliakrilnitril lifleri de bazik boyarmaddelerle boyanabilmektedir.
Komoner içeren poliakrilnitril liflerinin camlaşma noktası genellikle 85 C’nin altındadır.Bu temperatürden daha düşük temperatürlerde boyarmadde yok denilecek kadar az ve yavaş olmakta ve camlaşma noktasının aşılmasıyla alınım bir anada hızlanmakta ve 3-4 C’luk bir temperatür artışı alınım hızının iki misli artmasına yol açmaktadır.Bu nedenle düzgün boyarmadde alımının sağlanması için bu kritik temperatürün bilinmesi gerekmektedir.Diğer taraftan liflerin alabileceği maksimum bazik boyarmadde niceliği de sınırlıdır ve çeşitli PAC-liflerinde farklılık göstermektedir.
Poliakrilnitril eldesi sırasında akrilnitrilin yanında komoner kullanılması,liflerin yalnızca boyanma özelliklerinin değişmesine değil aynı zamanda fiziksel-teknolojik özelliklerinin de değişmesine yol açmaktadır.Komoner içeren liflerinin kopma dayanımları saf PAC-liflerine nazaran biraz daha düşük çıkarken,kimyasal ve hidrotermik dayanımlarında da olumsuz yönde bir değişme izlenmektedir.
Normal(kopolimer) ve saf(homopolimer) PAC-liflerinin kopma dayanımları ve kopma anındaki esneme % leri aşağıdaki gibidir.Şekil1:

Kopma dayanımı cN/dtex Kopma anındaki esneme %’si
Normal tipler(kopolimer) (1,8)2,3-3,1(3,4) 20(23)-48(65)
Saf(homopolimer) lifler 3,4-3,6 30-34

Bu nedenle,teknik sektörde ve karbon-lifi eldelerinde kullanılacak PAC lifleri,saf poliakrilonitrilden(homopolimer) elde edilmektedirler.
Poliakrilnitril kopolimerlerinden elde edilen liflerin tutumlara da,saf poliakrilnitrilden(homopolimerlerden) elde edilenden farklıdır ve oldukça daha yumuşaktır.Liflerin tutum ve görünüşlerini etkileyen bir faktör de,uygulanan lif çekimi yöntemidir.Genellikle kuru lif çekimi yöntemine göre elde edilen lifler biraz daha yumuşak bir tutuma ve daha yüksek parlaklığa sahiptirler.Bunun yanında,bu yönteme göre elde edilen lifler ise daha fazla komoner(%7-11) içerdiklerinden bunlar daha düşük temperatürde boyarmadde almaya başlamaktadırlar.
Poliakrilnitril liflerinin ısı tutma yeteneklerinin iyi(yün ayarında),hacim elastisitelerinin(yaylanma yeteneklerinin) yüksek,özgül ağırlıklarının düşük(1,14-1,19) ve buruşmazlık özelliklerinin de iyi olması nedeniyle,bu lifler birinci derecede yün liflerinin kullanıldığı yerlerde(özellikle her türlü trikotajlarda) ve perdelik,döşemelik(kadife) yapımında kullanılmaktadır.Çekme dayanımı 2-3 gr/denier’dir.Sürtünme dayanımlarının düşük olması nedeniyle,bu liflerden yapılmış mamullerde boncuklanma tehlikesi fazla değildir.Poliakrilnitril liflerinin elastikiyet dereceleri de oldukça düşüktür.
Suyun Poliakrilnitril Liflerine Etkisi
Poliakrilnitril lifleri hidrofob liflerdir.Dolayısıyla bunların sudaki kesit şişmesi %2 den azdır.Normal olarak poliakrilnitril lifleri için kabul edilen ticari nem %0,5’dir.Ancak kullanılan komonere de bağlı olarak PAC-lifleri 20 C’de temperatür ve %1,5-2,5 kadar higroskopik nem alabilmektedir.Ancak su içerisinde bırakılan lifler kapilaraktif olarak %80’e kadar çıkabilecek miktarlarda su alabilmektedir.Bu suyun liflerin içerisine lifin yüzeyinden değil,lif uçlarından girdiği ve lif içerisindeki boşluklarda(vakuollerde) yerleştiği kabul edilmektedir.Sulu ortamda bırakılan PAC-liflerinin alabileceği su niceliği komonerin cinsi ve niceliği ile de ilgilidir.Prensip olarak kopolimer poliakrilik liflerden daha fazla su alabilmektedir.Dolayısıyla lifin alabileceği su niceliği ile,boyarmadde alımı arasında da bir paralellik vardır.
Poliakrilnitril liflerinin yaş kopma dayanımları,kuru kopma dayanımlarına nazaran %10-15 daha düşüktür.
Kimyasal Maddelerinin Poliakrilnitril Liflerine Etkisi
Poliakrilnitril lifleri genel olarak asitlere karşı dayanıklıdır.Organik asitlerden pek etkilenmezler,anorganik asitlerin de konsantrasyonları çok yüksek olmadığı taktirde önemli bir etkileri görülmez.
PAC-liflerinin soğukta bazlara karşı dayanıklılığı da iyi iken,sıcak kuvvetli bazlardan olumsuz olarak etkilenmektedirler.Etkinin derecesine bağlı olarak renkleri sararmakta,hatta koyu kahverengi dönüşmektedir.Bazların etkisi ile nitril grupları iki adım üzerinden sabunlaştığından,makromoleküller arasındaki bağlar da azalmakta,lifler daha gevşek bir yapı kazanmaktadır.
PAC lifleri 160 C’un üstündeki temperatürlerde de sararmaktadır.Bu sararma konjuge çift bağ içeren halkaların oluşumu sonucu ortaya çıkmaktadır
Bazların etkisi sonucu sararmış bir PAC-lifine asit etki ettirildiğinde,sararma kısmen giderilebilmektedir.Buna göre asidin etkisi ile halkalar hidrolize uğrayarak renksiz amid veya karboksil gruplarına dönüşmektedirler.
Sofra tuzu,sodyumsülfat gibi bazı tuzların poliakrilik liflerine etkisi çok fazla değil iken,çinklorür,kalsiyumklorür,sodyum
rodanür...gibi bazı tuzların derişik çözeltileri(>%50) poliakrilnitril liflerini çözebilmektedirler.Bu nedenle,bu tuzların çözeltileri yaş lif çekimi yöntemine göre PAC-lifleri eldesi sırasında çözücü olarak kullanılabilmektedirler.
Poliakrilnitrilin yükseltgen maddelere karşı dayanıklığı da sınırlıdır.Örneğin hipokloritler özellikle bazik ortamlarda liflere olumsuz etki gösterir iken,potasyumpermanganat da uzun süre etki ettirildiğinde liflere zarar vermektedir.Bu liflerin ağartılması en etkili şekilde ve liflere zarar vermeden,asidik ortamda bir sodyumklorit ağartması yaparak sağlanabilmektedir.
PAC lifleri,dimetilasetamid,dimetilsülfoksit,etilenglikolkarbonat,butirolakton,malonnitril..gibi polar organik çözücüler içerisinde tümüyle çözülmektedirler.
Benzen,benzilalkol,toluen,ksilen,fenol,glisorin...gibi organik bileşikler lifleri şişirmekte fakat fazla bir değişikliğe yol açmamaktadırlar.
Yüksek Temperatür,Işık ve Açık Hava Koşullarının PAC Liflerine Etkisi
Poliakrilnitril liflerinin diğer tam yapay lifler gibi yüksek temperatürlere karşı dayanıklığı kısıtlıdır.Ancak bu liflerin kesin bir erime noktaları yoktur.Lifin tipine bağlı olarak genellikle 230 C’un üzerindeki bir temperatürden itibaren lifler yumuşaklaşmaktadırlar.Buna paralel olarak makromoleküller parçalanmaya ve lifler yapışkan bir tutum kazanmaya da başlamaktadırlar.
Kısa süreli olarak poliakrilnitril lifleri 150 C’a kadar ısıtıldıklarında zarar görmemektedirler.Ancak camlaşma noktasının üzerindeki temperatürlerde(genellikle 70-80 C’un üstünde)lifler yumuşadığından ve kopma dayanımları önemli ölçüde düştüğünden bu liflerden yapılmış mamullerin kurutulması mümkün derecede düşük temperatürlerde(40-70 C) yapılmalıdır.

Kopma dayanımı cN/dtex

Şekil2:PAC liflerinin kuvvet/esneme diyagramlarının temperatür ile değişimine örnek.

Uzun süreli(birkaç hafta) olarak da poliakrilnitril lifleri zarar görmeden 120 C’a kadar ısıtılabilmektedirler.Uzunca süre yüksek temperatür etkisi altında kalan poliakrilnitril lifleri sararmaktadır.Sararmanın nedeni,sıcak baz etkisinde de olduğu gibi,nitril gruplarının konjuge çift bağ içeren halkalara dönüşmesine dayanmaktadır.
Çok düşük temperatürlerde PAC-liflerinin kopma dayanımları önemli ölçüde artmakta ve esneme %leri azalmaktadır.Örneğin –40 C’da liflerin kopma dayanımları %35’lik bir artış göstermektedir.
PAC liflerinin ışık ve açık hava koşullarına karşı dayanıklıkları,lifin tipine bağlı olmakla beraber genelde çok iyidir.Açık hava koşullarına en uygun liftir.Bir yıl sürekli olarak açık havada bırakılan ipek,yün,rejenere selüloz,poliamid liflerinin kopma dayanımları sıfıra düşerken,PAC lifinin ise yalnızca %18’lik bir azalma göstermektedir.

KULLANILDIĞI YERLER
Akrilik ve modakrilik elyaflar yüne benzemesi nedeniyle,yün yerine geçebilecek çok çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.Örgü yünleri,halı,battaniye,perde,kumaş,çeşitli filtreler ve iç çamaşırları en yaygın kullanım alanlarıdır.


Poliester
 Zincirleri en az % 85 (kütlece) diol ve tereftalik asitten oluşmuş bir ester içeren linear makromoleküllerden elde edilen lif.
 ---
Polipropilen (2)
 İsotaktik pozisyonda her ikinci karbon atomunda bir metil yan dalı içeren ve başkaca bir substitüsyonun söz konusu olmadığı doymuş alifatik hidrokarbon linear makromoleküllerden  oluşan lif.
 ---
Poliüretan (2)
 Zincirlerinde üretan fonksiyonel grubunun tekarlanmasıyla oluşan makromoleküllerden elde edilen lif.
 ---
Polietilen (2)
 Substituye edilmemiş alifatik doymuş hidrokarbon linear makromoleküllerinden oluşmuş lif .
 ---

KARIŞIMDA YAYGIN OLARAK KULLANILAN LİFLER
Karışımı oluşturan her bir lif komponentinin gerek üretim teknolojisi, gerekse çeşitli lif özellikleri bakımından üretilecek iplik veya tekstil yüzeyine belirli etkisi olmaktadır. Bunun için lif özelliklerini bilmek, eğer optimum bir şekilde çalışılırsa elde edilecek mamulun özelliklerini de bilmektir.
Karışım ipliği üretiminde çok sık kullanılan lifler pamuk, keten, viskon, yün, poliakhitril, poliamid, polyester ve kısmen ipektir. Polivinilalkol, polipropilen ve polietilen gibi lifler erime noktaları-buruşma tutumları özelliklerinde davranışları nedeniyle çok sık kullanılmamaktadır. Bu lifler içinde polipropilen elyafın özel bir yeri vardır.
Polipropilen lifleri, ucuzluğu, pahalı yatırımlar gerektirmemesi ve önemli lif özellikleri nedeniyle önemi giderek artan bir elyaftır.
Poliakrilonitril (Akrilik)
Akrilik hemen hemen sadece elyaf olarak üretilen sentetik polimer esaslı bir kimyasal liftir. Tuşesi yün gibidir. Akrilik ısıyı kolay iletmez. Termal iletkenliği 8,0dır. Bu yüzden akrilik giysiler sıcak tutar. Akriliğin su emiciliği düşüktür. Elyaf kesidinin izin verdiği oranda, %8-9, su emebilir. Kuruması yün kadar olmasa da uzun sürer. Kirlenmeye karşı dirençlidir. Nem absorbsiyon kapasitesi ise 20C sıcaklık ve %65 bağıl nemde %1-2, 33C sıcaklık ve %95 bağıl nemde %4-5tir. Oldukça hafif bir elyaftır. Özgül ağırlığı 1,17 g/cm3tür. Akrilik 235Cde yumuşar ve yapışkan hale gelir. Işığa dayanıklıdır. Bu yüzden uzun süre güneş ışığı altında kalan giysilerde kullanılması uygundur. Mukavemeti ise 18/32 cN/tex arasında değişir. Kolay lekelenip kirlenmez. Temizlenmesi ve yıkanması kolaydır. Çamaşır makinasında yıkanabilir. Ütü tutumu iyidir fakat yüksek sıcaklıklardan kaçınmak gerekir. Akrilik üst giyim eşyalarında, battaniyelerde, dekorasyon ve koltuk kaplamalarında sıkça kullanılır.
Poliamid
Poliamid oldukça mukavim sentetik esaslı bir liftir. Yaş mukavemeti, kuru mukavemetinden %80-90ı kadardır. Mukavemeti 32-63 cN/tex arasında değişir. Kopma uzaması en yüksek olan liftir. Hem yaş hem de kuru halde %80lere varan uzama gösterir. Poliamid tekstil lifleri içinde 1,14g/cm3 özgül ağırlığı ile polipropilenden sonra en hafif elyaftır. Elastikiyeti oldukça yüksektir, kolay kolay kırışmaz. 20C sıcaklık ve %65 bağıl nemde %7-8 nem absorbe edebilir. Su alma miktarı ise kendi ağırlığının %11-12si kadardır. Parlak poliamid lifi güneş ışığına oldukça dayanıklıdır. Mat tipleri ise ışıktan etkilenir. Temizlenmesi ise çamaşır makinasında kolayca yapılabilir. Çabuk kurur, ütü istemez. Poliamid lifi; ince çorap, kadın iç çamaşırları, spor kıyafetleri, elbise, bluz, astar, kışlık koruyucu giysi ve dikiş ipliği yapımında kullanılabilir.
Polyester
Dünya sentetik elyaf üretimi 1990 yılında 65.000 ton artış gösterirken sadece polyester 130.000 tonluk bir artış göstermiş, poliamid ve akrilik ise üretim miktarı olarak düşüş göstermiştir. Bu da polyester elyafının piyasadaki önemini göstermektedir. Polyester lifi 65 cN/tex'e varan mukavemet değeri ile poliamid elyafıyla beraber en yüksek kopma mukavemeti ve sürtünme haslığına sahiptir. Mukavemet değeri pamuk tipi, yün tipi veya boncuklaşma olmayan tipte oluşuma göre 20-65 cN/tex değerleri arasında değişim gösterir. Polyester lifinin tüm tipleri 1,38 g/cm3 özgül ağırlığa sahiptir. %18-50 arası kopma uzaması değerine sahiptir. Elastikiyeti oldukça yüksektir, bu nedenle buruşma eğilimi düşüktür. Polyester lifi 20C sıcaklı ve %65 bağıl nemde %0,4-0,5, 33C sıcaklık ve %95 bağıl nemde %0,9-1 oranında nem absorbe edebilir. Isı izolasyonu elyaf formu için orta bir değerdir. Termal iletkenliği 7,0dır. Işık haslığı oldukça yüksektir. Isı haslığı ise selülozik liflere oranla daha yüksektir. %11-12 oranında su alma yüzdesine sahiptir. Polyesterden yapılmış tekstillerin kolay temizlenebilmesi, çabuk kuruması ve çamaşır makinasında yıkanabilmesi önemli bir avantajdır.
Dolgu elyafı, gömlek, spor ceket, perde, halı, non-woven, yatak çarşafı, astarlık kumaş, yağmurluk gibi alanlarda geniş birkullanım alanı vardır. Polyester elyafının kullanımında kolaylık ve avantaj sağlayan özellikleri;
-yüksek mukavemet,
-şekil alma, elastikiyet haslığı,
-yüksek ısılara dayanıklılık,
-pamuk,yün ve diğer sentetiklerle karışım yapılabilmesi,
-yüksek camlaşma derecesi,
-buruşma eğiliminin düşüklüğüdür.
Polyester lifi,yüksek mukavemeti, geç alev alan, yüksek kuvvetli, anti-statik özellikli, anti-pilling gibi değişik türlerde üretilebilir. Fiyatı, dayanıklılığı, sertliği, kolay açılabilir krimpleri, kolay muamele yeteneği ve içi delik olarak da (75200 ton kesik elyaf olarak) kullanılmaktadır.
Polipropilen
Polipropilen lifi %5lik üretim payı ile tüm sentetik lifler arasında dördüncü sıradadır. (PES % 49, PA % 26, PAC % 19) Polipropilenin genel amaçlı bir lif olmaması tüketimin sadece özel alanlarda gerçekleşmesini sağlamaktadır. Daha çok halat, sicim, balık ağları, tekstil taban halıları, duvar kaplamaları, oto döşemeleri, otomobil lastikler, hijyenik ve tıbbi alanda, jeotekstillerde ve çok ksıtlı miktarda giysi alanlarında kullanılmaktadır. Polipropilen lifi yaygın lif çeşitleri içerisinde 0,91 g/cm3 özgül ağırlık ile en hafif elyaftır. Polipropilen iç giysi ve spor giysilerin kullanışlığını sağlayan hiç nem absorbe etmeme özelliğine sahiptir. Tüm sentetik lifler içerisinde maksimum yüzey gerilimine sahiptir. Bu da nemin lif yüzeyine hiç bağlanmayacağı anlamını taşır. Polipropilen, ısı tutma kapasitesi açısından en düşük termal iletkenliğe, 6.0, sahip elyaftır. Kuru ve sıcak tutma özellikleri sonucu giyside rahatlık sağlar. Polipropilen itici bir lif olduğu için kir ve pislikler tutunamaz. Bütün bu davranışlarına rağmen polipropilen liflerinin konversiyonel metotlarla boyanamaması, renk çeşitliliğinin kısıtlı olması, örme esnasında problemlerle karşılaşılması, düşük temperatür stabilitesi ve yüksek boncuklaşma eğilimi giysi alanında kullanımı kısıtlamaktadır.

KARIŞIMIN AMACI
İplik fabrikalarında kullanılan hammaddeler özellikleri bakımından homojen bir nitelik taşımazlar. Hammaddelerin incelikleri, uzunlukları, mukavemetleri, elastikiyetleri, rengi gibi temel lif özellikleri farklı; aynı partilerde kendi arasında veya farklı partiler arasında önemli değişiklikler gösterebilirler. Bu duru doğal lifler için farklı yetişme koşullarından kaynaklanmaktadır. Örneğin; kısa/uzun, kaliteli/düşük kaliteli, mukavim/zayıf, temiz/kirli pamuk lifleri bulunabilir. Sentetik liflerde; lifler içindeki farklılıklar ise üretim koşullarından kaynaklanabilir. Kimyasal lifler temelde endüstriyel olarak kontrollü bir dizi işlem sürecinden geçtikten sonra elde edilmelerine rağmen; üretim partileri arasında az çok farklılıklar bulunabilmektedir. İncelik ve uzunluk bakımından oldukça düzgün olmalarına rağmen; sentetik liflerde kıvrım farklılıkları, ton farklılıkları ve fiziksel özelliklerinde çok az da olsa sapmalar olmaktadır. Bu sapmaları dengeleyebilmek amacıyla karışım işlemi gereklidir.
Lif karışımları çeşitli amaçlarla yapılır.Örneğin:
   -Karışım ile olası olduğunca düzgün dağılımlı bir hammadde elde edilir. Mevsim, klima ve bakım koşullarından ötürü hammadde üzerindeki olası değişiklikleri ve teknik olarak üretim hatalarından kaynaklanan sapmaları homojenize ederek, her noktası aynı özelliği gösteren bir ürün elde edilir. İplik içinde komponentlerin homojen dağılması iplikte düzgün çalışmayı güvence altına almakta, aynı zamanda mukavemet yönünden komponentlerden optimal şekilde yararlanılması sağlanmaktadır. Elyaf kesitinde sağlanacak homojenlik ipliğin daha düzgün, kumaşlarda daha iyi bir strüktür yapısını garantileyecektir.
   -Farklı kaynaklardan gelen hammaddelerin iplik içinde homojen dağılımı sonucu üretilen ürünün kalitesi yükseltilir.
   -Karışım komponentlerin iyi özelliklerinden yararlanılır. (Örneğin; polyester/pamuk karışımında polyesterin sağlamlık ve kolay bakım özelliklerinden yararlanılır.) Uygun lif inceliği ve uzunluğu seçilerek tuşe, parlaklık, renk vs.ye etki edebilir.
   -Pahalı olan doğal liflerin bir kısmı yerine oldukça uzun olan yapay lifler kullanılabilir. (Örneğin; yün/viskon)
   -Kullanım yerine ve amacına uygun olarak düzgün satıhlı, parlak-mat lifler veya lif karışımları kullanılır.
   -Farklı özelliklerdeki lif çeşitleri veya tipleri kullanılmakla modaya uygun efektler kazanılır.
   -İpliklerde fizyolojik özellikleri daha iyi hale getirmek amacıyla karışım yapılır. Örneğin; ısı izolasyonu, tutum özellikleri, nem çekme özellikleri gibi.
   -İplikte, iplikten elde edilen kumaşta ve son mamulde bakım özelliklerinin düzeltilmesi amacıyla karışım yapılır. Tekstil mamullerinde yıkama, kurutma, ütüleme gibi özellikler iyileştirilir.
Yapay lifler henüz yokken doğal liflerle, istenilen özelliklere göre düşünülen kombinasyonlarla optimal bir konum saptanmış ve çalışılmıştır. Örneğin; %50 koyun yünü ile karaca, geyik lifi karıştırılarak sadece kullanım değeri yükseltilmekle kalınmayıp; av ile kazanılan bu lifler de değerlendirilmiştir.
Yapay liflerdeki gelişmeler ışığında karışım tekstillerine yeni özellikler kazandırmak olası olmuştur. Karışımda yapay lif kullanımının yararları maliyeti düşürmenin yanısıra daha düşük yüzey ağırlığı, daha kolay bakım (yıka-giy) imkanı, belirli artikel grupları için çok kolay dikim imkanıdır. Yüksek hacimli liflerin (Örneğin; HB-polyester, HB-orlon) üretime girmesiyle birlikte örme sektöründe HB-artikellerin üertimi başlamıştır. Ayrıca dokumada da hacimli, yumuşak, tüylü üst yüzey kazanılmıştır.
Ürün için fiat etiketi önemli olduğundan pahalı olan doğal liflerin bir kısmı yerine ucuz yapay liflerin kullanımı düşünülmekteydi. Ancak genelde kullanım değeri ağrı basmaktadır. Doğal liflerle yapay liflerin karışımı daha çok, kullanım değerini yükseltmek amacıyla yapılmaktadır. Kullanım rahatlığı ve hijyen açısından karışımın özel bir yeri vardır.
Üretim işlemleri boyunca hammaddenin makinadaki davranışını iyileştirmede bazı avantajlar getirilebilir. Örneğin, kısa stapelli bir materyalin işlenmesinde bir miktar uzun lif karıştırıldığında bu lifler taşıyıcı lif görevi yaparak randıman ve kalitenin yükseltilmesinde önemli katkılarda bulunabilir.
Lif karışımlarını kullanmanın bir diğer nedeni de modadır. Üçlü veya daha çoklu karışımlarla çalışılarak özel efekt iplikleri yapılır. Karışım komponentleri  farklı incelik ve renklerde seçilerek bu etki arttırılabilir.
OPTİMAL KARIŞIM
Karışımdan amaç liflerin avantajlı özelliklerini bir araya getirmek, bir diğeri ile birleştirmek ve bir diğerinin istenmeyen özelliklerini kapatmak veya azaltmak olduğuna göre "optimal karışım" ortaya çıkmaktadır.
Değişik karışım oranlarındaa üretilen aynı tip ürünün özellikleri de değişiklik arzeder. Optimal karışımın hangi lifler arasında ve hangi oranlarda olduğunu saaptayabilmek için her şeyden önce üründen beklenen özelliklerin bilinmesi gerekir. Bilinenden yola çıkılarak uygun lif seçimi yapılır. Hangi lifin hangi liflerle ve ne kadar oranla karıştırılması gerektiği hesaplanır. Tüm bunlar yapıldıktan sonra üretimin teknolojik açıdan yapılabilirliği araştırılır.
Çeşitli lif karışımlarından üretilmiş bir iplikte, bu ipliği meydana getiren lif bileşenlerinin, ipliğin içinde düzgün bir dağılım göstermesi istenir. Öngörülen lif bileşenlerinin, ipliğin her bölümünde aynı dağılımı gösterebilmesi için lif komponentlerinin çok iyi bir şekilde karışmış olması gerekir.
Karışımı oluşturan lif komponentlerinin fiziksel özellikleri (incelik, uzunluk, özgül ağırlı vs ) ne kadar farklıysa bu komponentlerden düzgün daağılımlı karışım elde etmek o kadar zor olur. Ancak özel amaçlı efekt karışımlarında farklı özellikteki komponentler bilinçli olarak karıştırılmaktadır.
Bitmiş ürün için en iyi kaliteyi rasyonel bir şekilde elde edebilmek amacıyla göz önünde bulundurulması gereken başlıca lif özellikler şunlardır:
   -Elastikiyet,
   -Kıvrımlılık,
   -Kopma mukavemeti,
   -Düzgünsüzlük,
   -Dış yüzey yapısı,
   -Nem alma durumu vs.
Belirtilen nedenler dolayısıyla değerli liflerden uygun fiyatta (ekonomik) üretim yapmak olanaksızdır.Ancak fiyatı dengeleyebilmek için değerli liflerle daha az değerli lifleri karıştırmak suretiyle optimal karışım elde edilir. Bunun için de ön hesaplama ve karışım kontrolleri gereklidir.
Optimal karışımda bir ürünün karışım optimizasyonunda etken olan faktörler saptanır ve bunların kötü-yeterli-iyi şeklinde değişik karışım oranlarında tanımlar yapılarak üründe aranan etken faktörleri kapsayan bölge saptanır ve asıl üretime geçilir.

KARIŞIM İÇİN GEREKLİ OLAN LİF ÖZELLİKLERİ

LİF SEÇİM KRİTERLERİ
Karışım ipliği bünyesinde liflerin yerleşim düzeninin bitmiş yüzey (mamul) karakterine büyük etkisi vardır. Merkezine yakın yerleşen liflerin subjektif etkisi bulunurken, dış yüzeye hakim görünüm ve tuşe gibi özellikleri ön plana geçer. Yapılan çalışmalar göstermiştir ki, karışım ipliğine kısa veya kaba lifler ipliğin dış yüzeyinde, uzun veya ince lifler merkezde, iplik çekirdeğinde yer alırlar.
Karışımda kullanılar liflerin iplik bünyesinde alacağı yer aslında lif komponentlerinin karışım biçimi ve eğirme yöntemine bağlıdır.
Karışımlarda lif seçimindeki iki önemli kriter ekonomiklik ve kalitedir. Lif özelliklerinin yanısıra üretilen ipliğin özellikleri de karışımda etken olan faktördür. Özellikle tuşe, hacim, görünüm ve mukavemet kullanılan iplik üretim sistemi ile yakından ilgilidir.
Bir karışım ipliğinin oluşumunda en öenmli eğirme kuralları beklirtilirse:
Elyaf inceliği: Elyaf inceliği ipliğin eğrilebilirlik sınırını belirlemektedir. İşe yarar bir iplik elde edebilmek için iplik kesitinde bulunan minimum lif sayısı söz konusudur. Bu durum özellikle rotor iplikçiliğinde büyük önem taşımaktadır. Eğirme sınırını yukarıya çekebilmek için sentetik kökenli daha ince mikronerli veya mikrofiber kullanmak gerekmektedir.
Değişik incelikte elyafın karıştırılmasında aynı değişik renklerde elyaf partileri karıştırıyormuş gibi, karışımın olabildiğince homojen olmasına dikkat etmek gerekir. Eğer bu yapılmayacak olursa veya komponentlerden birisi çok düşük ise komponentler karışma yerine ayrışacak, bu durum sadece hata ve düzgünsüzlüklere yol açmayacak, aynı zamanda iplikten beklenen spesifikasyonların tersine sonuçlar vermesine neden olacaktır.
Elyaf karışımlarıyla ilgili diğer bir kriter ise mukavemet/elastikiyet eğrisi ilişkisidir.

Bazı sentetik elyaf çeşitlerinin mukavemet değerleri: Polyester......................................55 cN/tex
PAC (Akrilik)..............................30-35 cN/tex
         Viskon..........................................25-30 cN/tex
Polinozik......................................40 cN/tex
PA (Poliamid)..............................55 cN/tex


İPLİKÇİLİKTE YAYGIN OLAN LİF KARIŞIMLARI

İkili Lif Karışımları
-Polyesterli Karışımlar
   PES/Pamuk
   PES/Yün
     PES/Keten
-Akrilik Karışımları
   Akrilik/Yün
   Akrilik/Viskon
   Akrilik/Keten
-Nylon (poliamid) Karışımları
-Viskon Karışımları
   Viskon/Pamuk
   Viskon/Yün
     Viskon/Poliamid
Üçlü Lif Karışımları
-Pamuklu Sistemlerde Üçlü Karışımlar
   PES/Pamuk/Keten
     PES/Pamuk/İpek
     PES/Akrilik/Viskon (%50/30/20)
   PES/Pamuk/Diğerleri (%55/25/20)
   PES/Viskon/Diğerleri (%85/10/5)
-Kamgarn Sisteminde Üçlü Karışımlar
   PES/Yün/Keten
   PES/Keten/İpek
   PES/Yün/Diğerleri (%50/30/20)
   PES/Yün/Angora (%55/25/20)
   PES/Yün/Akrilik (%50/30/15)
-Strayhgarn Sisteminde Üçlü Karışımlar
   Yün/Viskon/Poliamid
Diğer Karışımlar
-Karışımda Kullanılan Diğer Lifler
       Tiftik İpek
   Angora Kaşmir
   Deve Tüyü Keçi Kılı
   Lama Kılları Alpaka
-Karışımda Kullanılan Mineral ve Anorganik Lifler
   Asbestli Karışımlar
   Metal Lifli Karışımlar
-Döküntüler
   Yoluk Yün Karışımları
   İplik Dolgu Materyali
   Kemp Lifi
-Mikrolifler
-Teknik Lif Karışımları


YAYGIN KARIŞIMLARIN ÖZELLİKLERİ VE KULLANIM ALANLARI

İKİLİ LİF KARIŞIMLARI

Polyesterli Karışımlar
Karışımda kullanılan polyester liflerinin ince veya kalın olması önemli değildir. Her şekilde en az % 50 polyester lifi kullanılmalıdır. Ancak o zaman eldesine çalışılan form stabilitesi ve kullanım değeri artışına ulaşılabilir.
Polyester/Pamuk Karışımı
Pamuklu kumaşlar yünlülere kıyasla daha hafiftir. Özellikle sıcak iklimi olan bölgelerde ısı değişimi ve yüksek nem transportu özellikleri nedeniyle mikro klima işlemini görür. %100 pamuğa kıyasla polyester/pamuk karışımı kullanımının sağladığı yararlar şöyle sıralanabilir :
-Daha yüksek kopma mukavemeti
-Yüksek aşınma mukavemeti
-Daha uzun dayanım
-Buruşmama
-İyi form stabilitesi
-Kolay bakım
-Oldukça kısa sürede kuruma
-Yıkamadan sonra ütü istememe
-Çok iyi boyut sabitliği
-Daha yüksek katlanma ve plise sabitliği
-Parlak lif kullanımıyla oluşturulan parlak ve ipeğimsi görünümlü yüzey
-Ayrıca merserizasyon işleminin gerekli olmaması
%100 polyestere kıyasla pamuk kullanımının yararları da şu şekilde özetlenebilir :
-Pilling oluşumu azalmaktadır
-Oluşturulan yüzey statik elektrikle yüklenmemekte, dolayısıyla doku veya örme yüzeyinde toz ve kir tutunamamaktadır
-Tüketici %100 yapay lif kullanmamış olmaktadır (psikolojik etki)
-İplik eğirme işlemi kolaylaşmakta, daha düzgün bant, fitil ve iplik elde edilebilmektedir.
Polyester/pamuk karışımlarında polyester oranı %50nin altına düştüğünde  belirtilen özelliklere erişilemez. %30a kadar polyester oranıyla sadece düşük değerdeki pamuk işlenebilmesi amacıyla çalışılır. Burada polyester götürücü (sürükleyici) lif olarak kullanılmaktadır.
Karışımlarda pilling yapmayan polyester tipinin kullanımıyla normal polyesterli karışımlara kıyasla yumuşak bit tutum kazanılır. Ayrıca şardonlanmış yüzeylerde de pilling tehlikesi olmaz.
Uzun araştırmalar sonunda polyester/pamuk karışımındaki ideal oran % 65/35 şeklinde saptanmıştır. Bu şekilde her iki lif komponentinin özellikleri karışımda optimum olmaktadır.
%65/35 polyester/pamuk karışımı ipliklerle üretilen dokuma yüzeyleri şunlardır : İş elbiseleri, gömlek, bluz, spor giysisi, hafif mantoluk kumaş, yatak takımı, masa örtüsü, havlu ve çözgü atkısında.
%65/35 karışımı iplikler örme sektöründe özellikle kazak, hafif bayan mantoluğu, duble jarse, elbise, pantolon, etek vs gibi yerlerde kullanılır.
Polyester/pamukğun %67/33 oranındaki karışımından yapılan iplikler: Dokumada manto yapımında, örmede erkek çorabı üretiminde kullanılır.
Daha az yaygın olan % 50/50 polyester/pamuk karışımlarının kötü buruşma özelliğinden dolayı ve yıkama kolay kullanım özelliklerinin iyileştirilmesi için dokumadan sonra sentetik reçine ile yüksek terbiye işlemine tutulması gerekir.65/35 karışımına böyle bir işlem uygulanmadığı halde giyim tutumu bakımından 50/50 karışımından daima biraz daha iyidir.
50/50 karışımları ev giysisi, gömlek, bluz, yatak takımı, iç çamaşırı sahalarında kullanılır. 50/05 karışımları ile çözgü için 36-30tex (Nm 18-30/1) numaralarda eğrilen iplikler kot kumaşı üretiminde de kullanılır. Bu karışımda kullanılan pamuk kardedir ve iyi bir karışım homojenitesi beklenir.
Polyester/Yün Karışımı
Çok eskilerde yapılan çalışmalarda optimal özellikleri sağlayabilmek için karışımda polyester oranının yüksek tutulması gerektiği vurgulanmaktaydı. Hızla artan yün fiyatı da dikkate alınarak %70/30 polyester/yün karışımı özellikle yıka-giy artikellerde en çok kullanılan olmuştur. Ancak kalite ön planda tutulduğunda %55/45 polyester/yün karışımı kullanım değeri açısından kabul görmüş ve oturmuş bir orandır. Bu oran uzun araştırmalar sonrasında USA ve Almanya'da 60lı yıllar öncesinde kabul edilmiştir. %60dan fazla polyester kullanımı dokunmuş yapıda tuşe ve pilling yönünden problem oluşturmaktadır. pilling olmayan polyester kullanımı da bu sorunları ortadan kaldırmaktadır. Polyester/yün karışımı günümüzde: Dokumada %55/45 ve örmede %70/30 olarak kullanılmaktadır. Karışımda kullanılan polyester oranı arttıkça %100 yüne kıyasla şu yararlar sağlanır :
-Yüksek mukavemet
-Daha iyi form sabitliği
-Katlama ve plise sabitliği
-Isı ve nemde daha iyi kırışma özelliği
-Problemsiz yıkama, çabuk kuruma
-Daha yüksek aşınma mukavemeti
-Daha düşük mamul ağırlığı
Karışımda belirli oranda polyester kullanımı sayesinde yıkama sırasındaki keçeleşme olayı ortadan kalkar. Karışımdaki yün oranı arttığında aynı sonucu almak için yüne keçeleşmezlik işlemi yapmak gereklidir.
Çocuk giysisi, manto (özellikle bayan manto) üretimindeki her ağırlık kategorisinde dokuma sektöründeki standart karışım oranı %55/45 polyester/yündür. Üniforma ve benzeri dokuma yapılarında da bu orana uyulur. Polyester/yün karışımı günümüz örme sektöründe de her sahada kullanılır.bakımının kolay olmasından dolayı %70/30 karışım oranı tercih edilmektedir. Böylece bir yün ceketin yıkama ve kurutma aşamalarında katlanılan zahmetler ortadan kalkmış olur. Önemli kullanım yerleri; kazak, metraj kumaş, iç çamaşırı vsdir. Karışımdaki polyester oranının düşürülmesi olumlu özellikleri azaltmaktadır.
Polyester/Viskon Karışımı
Karışımda viskon kullanmanın yararları genel anlamda:
-Nem içeriğinin iyi regülesi
-İpek gibi parlağımsı görünüm
-iplik boyaya iyi uyum şeklinde özetlenebilir.
Polyester/viskon karışımlar 70/30 ve 67/33 oranlarında dokuma ve örme yapılarının üretiminde kullanılır. Polyesterin mukavemeti yüksek olduğundan karışımda normal viskon lifi kullanılır. Belirtilen karışım oranları çocuk giysisi, kazak, gömlek ve bluz gibi artikellerin üretimi için uygundur.
Polyester/Keten Karışımı
Keten kullanımı moda ile bağımlıdır. Keten lifleri önceden ağartma ve alkalilerle işlem görmüş olduklarından yapay liflerle karıştırıldıkları zaman ekstra bir işlem görmeleri gerekmemektedir.
Polyester/keten karışımları genellikle dokuma artikellerinde ve %70/30 oranında kullanılır. Tipik keten havasnın kazanılması için %80/20 karışım oranı yeterlidir. Bu oran artikelde bakım kolaylığının kazanımı için de yeterli olmaktadır. Kırışma özelliği nedeniyle keten saf olarak kullanılmaz ise de karışım halinde problemsiz bir şekilde işlenen ketenin dokuma ve örme sektöründe kullanılması amacıyla saf olarak işlenebilir hale getirilmesi çalışmaları halen sürdürülmektedir.
Polyester/Poliakrilonitril Karışımları
Giyim endüstrisi için yapay lif/yapay lif karışımlarının kullanımı günden güne artmaktadır. %50/50 ve %60/40 polyester/poliakrilonitril karışımları
-Hacimlilik
-Kolay bakım özelliği
-Fiyat uygunluğu gibi avantajlar sağlamakta; çocuk giysisi artikellerinde kullanılmaktadır. Örme sektöründe genelde %55/45 karışımı kullanılmaktadır. Fikse edilecek artikellerde beklenen özelliklere göre %50/50 veya %70/30 karışımı kullanılmaktadır.
Polyester/HS Karışımı
HS (HB) özellikteki liflerin kullanımı ile ürünün görünüm ve tuşesi değiştirilebilir. Polyester-HS ve poliakrilonitril-HS lifleri: Dokumada %30, örmede %40 oranında kullanılmaktadır.

Akrilik Karışımları
Poliakrilonitril lifleri özellikle iyi kıvrılma özellikleri nedeniyle karışımda kullanılırlar. Bu özelliğin korunabilmesi ve kalıcı olabilmesi için poliakrilnitril (PAC) kullanımoranıın en az %60 ve daha yüksek özel amaçlarla kullanılmaktadır. Karışımda PAC payının ne kadar olması gerektiği, diğer komponentin boyama açısından ne kadar ihmal edilebileceği gibi düşüncelere de bağlıdır.
Poliakrilonitril/Yün Karışımı
PAC görünüş olarak yüne en çok benzeyen liftir.Karışımda PAC oranı arttıkça:
-Daha yüksek mukavemet
-Daha iyi form stabilitesi
-Daha az keçeleşme eğilimi
-Daha az yüzey ağırlığı kazanılır. PAC-HB liflerinin kullanımı ile hacimlilik arttırıldığından karışımda PAC oranının arttırılması avantajdır. Ancak bu durumda dezavantaj olarak pilling olayı meydana gelmektedir. Buna engel olmak için pahalı ve kaliteli artikel üretiminde pilling olmayan PAC lifi kullanılır. Bu durumda da tuşe daha az yün gibi olur ve statik elektriklenme rahatsız eder. Dokunmuş artikel üretiminde PAC/yün karışımları; kötü pilling olayı, iyiolmayan form stabilitesi nedeniyle polyester/yün karışımlarının yerini alamazlar. Ayrıca konfeksiyonda da ütüleme ve dikim aşamalarında problem olur. PAC kısmi parlama yapar. Fakat diğer avantajlı yönleri göz önüne alınarak yine de çocuk giyimi sektöründe sınırlı miktarda kazak ve kadın-erkek çorabı üretiminde kullanılır.
%55/45 ve %70/30 gibi bilinen karışım oranlarının yanında %80/20lik ve hatta %100 PAC kullanımı da giderek yaygınlaşmaktadır. %50/50 PAC/yün karışımı kamgarn iplikler düz örgüde kullanılmaktadır.
Poliakrilonitril/Viskon Karışımı
PAC/viskon karışımı genellikle örme artikellerde ve %70/30 oranında, ucuz artikellerde ise %50/50 oranında kullanılır. Karışımdaki PAC kısmı form stabilitesi ve hacim kazandırırken viskon kısmı da iyi bir nem regülasyonu sağlar ve statik elektriklenmeyi azaltır.
Yapılan bir çalışmada %50 PAC ile %50 modal lif karışımından yapılan 36x2 tex numaradaki kamgarn ipliğin düz ve yuvarlak örgüde çok iyi kullanım özelliği sağladığı görülmüştür. Örgünün ipeksi bir tuşeye sahip olduğu belirtilmektedir.
Poliakrilonitril/Keten Karışımı
Polyester/keten karışımlarına kıyasla daha iyi buruşmazlık özelliği nedeniyle örme artikellerde %50/50 oranında PAC/keten karışımları kullanılır.
Poliakrilonitril/HB Karışımı
PAC kablo halinde elde edildikten sonra kesme veya koparma konvertöründen geçirilerek kesikli lif haline getirilir. Daha sonra otoklavda doymuş su buharı ile işlem görme veya görmeme durumuna göre elde edilen PAC topsları farklı özellikler gösterir.
Genellikle akrilik elyaflarda yaygındır. Akrilik elyafın diğer sentetik veya doğal elyafla  karışımında yüksek hacimliiplik eldesi mümkünür. Bu yüksek hacimli iplik eldesi mümkündür. Bu yüksek hacimli iplikler, normal ipliklere göre bir takım farklılıklar taşır. Bunlar genel olarak söyle sıralanabilir:
-nispeten kaba, kalın yapıdadır, uzama kabiliyetine sahiptir
-tutum ve tuşesi yumuşaktır
-örtücülüğü yüksektir
-su emme kabiliyeti yüksektir
-yıkama ve kuru temizleme özellikleri iyidir
-serbest halde veya baskı uygulanmış halde hacimliliklerini korurlar
Buna karşılık hacimleştirme işlemi lifin parlaklık ve mukavemetinin bir miktar düşmesine neden olur. PAC/HB lifleri yün, tiftik başta olmak üzere çeşitli liflerle %30-40 oranında karıştırılarak jersey, kazak, süveter, elbise, masa örtüsü, döşemelik, el örgü ipliği vs üretiminde kullanılır.

Poliamid Karışımları
Poliamid lifi yüksek aşınma mukavemetine sahip olması nedeniyle karışım komponenti olarak kullanılmakta ve mamulde kullanma değeri artışı sağlamaktadır. %15-20 oranının altında poliamid kullanıldığında artikelde gözle görülür bir efekt sağlanamadığı gözlemlenmektedir. Uygulamada %20-35lik poliamid oranlarında çalışılmaktadır. Poliamid lifi kullanım oranının saptanmasında bitmiş tekstilin konstrüksiyon ve kullanım yerine göre karar verilir. Poliamidin diğer yapay liflere karşı dezavantajı, düşük ışık, ısı ve form sabitliğidir. Yünle aynı boyarmadde ile boyandığından dolayı özellikle strayhgarn harmanlarında çokça kullanılır.

Viskon/Poliamid Karışımı
Yapılan bir çalışmada %50 viskon ile %50 perlon çeşitli yöntemlere göre karıştırılarak 25 tex iplik halline getirilmekte ve baştan sona gözlemler yapılmaktadır.

ÜÇLÜ LİF KARIŞIMLARI
Pamuk Sistemindeki Üçlü Karışımlar
-Polyester/Pamuk/Keten
-Polyester/Pamuk/İpek
-Polyester/Keten/İpek
-Polyester/PAC/Viskon (%50/30/20)
-Polyester/Pamuk/Doğal Lifler (%50/35/15)
-Pamuk/Viskon/Diğer Lifler (%85/10/5)
Kamgarn Sistemindeki Üçlü Karışımlar
-Polyester/Yün/Keten
-Polyester/Keten/İpek
-Polyester/Yün/Diğer Lifler (%50/30/20)
-Polyester/Yün/Angora (%55/25/20)


Boyanan mevcut tekstil lif karışımları :

KARIŞIMLAR               MİKTAR (Kg*1000000) ORAN(%)
Polyester/Pamuk 3350     58.4
Polyester/Viskos 1170     20.4
Selüloz karışımları                          545                                               9.5
Polyester/Yün  410                                               7.1
Yün/Akrilik                                        80                                               1.4
Diğer sentetik lifler                                    75                                               1.3
Diğer pamuk karışımları                            65                                               1.1
Nylon/Yün                                               45                                               0.8
toplam                                                 5740                                             100

Bir substrat tipi olarak, Polyester/Selülozikler, üç ana sentetik tiplerinin tümünden daha fazla miktardadır ve pamuğa göre ikinci sıradadır. Diğer tüm pamuk ya da viskos harmanları, hem Polyester/Pamuk hem de Polyester/Viskosdan daha az önemlidir.
Karışım materyalleri işlemede toplam lifin (%20den daha fazlası) ortalama oranın üzerinde işlenmesi ve karıştırılması, gelişen ya da gelişmekte olan ülkelerde kurulan kompleks ya da sofistike tekstil endüstrisinden kaynaklanmaktadır. Asya Pasifik bölgesinde bu tablo bazı yerlerde %40ı geçer. (Tayland, Malezya ve Endonezya) Bazı yerlerde ortalamanın üzerindedir. (Avustralya, Burma, PR Çin, Hong Kong, Japonya, Kore, Filipinler, Singapur ve Tayvan) Güney Afrika, Kanada, Amerika, Meksika ve Brezilya karışım liflerinin ortalama oranının üzerindeki diğer üreticilerdir. Çoğu Avrupalı tekstil endüstrileri, karışımları %10-20sini işler. (ülkeler : Almanya, Portekiz, Yunanistan, İspanya, Bulgaristan, Romanya ve Polonya) İngiltere tekstil endüstrisi ise %17.5e sahiptir. Ama oranlar Polyester/Yün tarafından oluşturulur. (U.K. karışımlarının %42si ve Nylon/Yün (%16), ortalamanın üzerindedir.)
Lif Karışımlarının Gelişmesinin Sebepleri :
1.Ekonomi : Daha ucuz substratla karışım yapılması ile pahalı lifin seyreltilmesi.
2.Dayanıklılık : Kırılgan lifin kullanım süresini uzatmak için daha dayanıklı komponentle birleştirme.
3.Fiziksel Özellikler : Her iki lif komponentinin, karıştırılmasıyla istenilen performans karakteristiklerine ulaşılarak avantaj elde edilebilir.
4.Renk : Multi renk içeren kumaş ya da yeni giysilerin dizaynının geliştirilmesi.
5.Görünüş : Üniform olarak aynı renge boyanmış, görünüşü, parlaklığı, kıvrımı ya da numarası farklı ipliklerin kombinasyonunun kullanılmasıyla çekici görünüş elde edilmesi.


AKRİLİK VE MODAKRİLİK ELYAF

Ağırlıkça en az %85 akrilonitril içeren elyaflar akrilik elyaf,ağırlıkça %35-%85 arasında akrilonitril içere elyaflar ise modakrilik elyaf şeklinde adlandırılır.Modakriliklerde komoner halojen içerir.özellikle yüksek derecede güç tutuşurluk özelliğinin gerekli olduğu liflerde kullanılmak üzere üretilirler.Akrilik liflerinin monomeri olan akrilonitrilin elde edilmesi 4 yolla olabilmektedir.
MONOMER ELDESİ
1-Etilensiyanhidrinin Dehidrasyonu
a-) CH2-CH2 +HCN           HOCH2CH2CN       CH2=CHCN
                       O    
               etilenoksit    hidrojensiyanit      etilensiyanhidrin                  akrilonitril                    

         b-)HOCH2-CH2CI+KCN       HOCH2CH2CN      CH2=CHCN+KCI
   etilenklorohidrin                                etilensiyanhidrin           akrilonitril
         
          2-Asetilen ve Hidrojensiyanit Yolu
    Akrilonitrilin doğrudan doğruya asetilene hidrojensiyanit katılması ile elde edilir.
             CH = CH + HCN       CH2=CHCN
               asetilen                                 akrilonitril
          3-Propilen Yolu
Propilen önce okside edilerek acrolein oluşturulur.daha sonra bundan hidroksil amino bileşiminin oluşturulması için reaksiyona tabi tutulur.Bunun da dehidrate edilmesiyle akrilonitril meydana gelmiş olur.
                                                                                         
                                                                                          NH2
           CH2=CH-CH3        CH2=CH-CHO          CH2=CH-CH            CH2=CHCN
             propilen akrolein                    aminohidroksil  OH        akrilonitril

4-Asetaldehid Yolu
 OH
CH3CHO+HCN       CH3CH             CH2=CHCN
asetaldehit             siyanhidrin  OH      akrilonitril

AKRİLONİTRİLİN POLİMERİZASYONU
Radikal zincir polimerizasyonuyla elde edilir.Reaksiyonu sona erdirmek için inhibatör kullanılır.Akrilonitrilin sudaki çözünürlüğü az olduğu için sulu ortamda çalışıldığında heterojen bir polimerizasyon oluşur.2 şekilde polimerizasyon oluşur.
1-Süspansiyon Polimerizasyonu
  Bu yöntemde katalist olarak suda çözünen bir redoks sistemi kullanılır.(persülfat/bisülfat karışımı)Ayrıca ortama zincir kırıcı ve pH ayarlayıcıda ilave edilir.Polimerizasyon genellikle kesintisiz yapılır.Bunun için bir homojenizatör içerisinde akrilonitril ve komoner su ile iyi bir çözelti-süspansiyon olacak şekilde karıştırılır ve bu karışıma katalist de ilave edilir.Reaktöre konan kesim 1-2 saat burada kalır ve ortalama(Polimerizasyon derecesi=1100-2000) molekül ağırlığı 50000-100000 olarak oluşur.PAN ince toz halinde çöker.Tepkimeye girmeyen monomer ortamdan buharlaştırılarak uzaklaştırılır.
2-Çözelti Polimerizasyonu
  Akrilonitril ve uygun komonerlerin polimerizasyonu,bunların çözeltileri içerisinde homojen sistemde de sağlanır.Elde edilen poliakrilonitril de kullanılan çözücüler içerisinde çözündüğünden doğrudan lif çekme çözeltisi elde edilebilmektedir.Endüstride dimetilformamid,dimetilasetamid gibi organik yada sodyumodanür inorganik çözücüler kullanılır.
Reaktöre çözücü,akrilonitril,komoner,inisiyatür konur.Polimerizasyon süresi kullanılan çözücünün cinsine göre 1-2 sat ile 50 saat arasında değişir.Polimerizasyona reaktöre konan akrilonitril ve komonerin %80’ni tepkimeye girinceye kadar devam edilir.Kalan monomer buharlaştırılarak uzaklaştırılır.
Bu yöntemde direkt lif çekme çözeltisi hazırlanır.Ancak burada süre daha uzundur.
PAN lifleri kuru yada yaş çekim yöntemiyle elde edilir.kuru çekimde polimer dimetiformamid gibi organik bir solventle çözülür ve %25-40 oranında polimer içeren bir çözelti oluşturulur.Gazı alınır,filtre edilir ve kaynama noktasına kadar ısıtıldıktan sonra düzelere pompalanır.Lif çekme kanalında liflere 400 C’de sıcak hava yada gaz verilir ve lifler sertleştirilir.
Yaş çekimde ise düzelere pompalanan filamentler rejenere banyosunda sertleştirilir.
ÜRETİM YÖNTEMLERİ
1-Sürekli çözelti polimerizasyonu ile akrilik elyaf üretimi
Madde balansı:
Kimyasalın adı ton/ton ürün
Akrilik Elyaf  1,00
Akrilonitril -0,90
Metil Metakrilat -0,08
Diğer Kimyasallar -0,04
2-Sürekli süspansiyon polimerizasyonu ile akrilik elyaf üretimi
Madde balansı:
Kimyasalın adı ton/ton ürün
Akrilik Elyaf  1,00
Akrilonitril -0,90
Metil Metakrilat -0,07
Diğer Kimyasallar -0,04
3-Kesikli süspansiyon polimerizasyonu ile akrilik elyaf üretimi
Madde balansı:
Kimyasalın adı ton/ton ürün
Akrilik elyaf  1,00
Akrilonitril -0,90
Vinil Asetat -0,09
Diğer Kimyasallar -0,03
4-Sürekli süspansiyon polimerizasyonu ile modakrilik elyaf üretimi
Madde balansı:
Kimyasalın adı ton/ton ürün
Akrilonitril -0,68
Modakrilik Elyaf  1,00
Vinil Klorür -0,30
Diğer Kimyasallar -0,02
5-Kesikli çözelti polimerizasyonu ile modakrilik elyaf üretimi
Madde balansı:
Kimyasalın adı ton/ton ürün
Akrilonitril -0,37
İzopropilakrilamid -0,20
Metil Akrilat -0,03
Modakrilik Elyaf  1,00
Viniliden Klorür -0,40
6-Kesikli süspansiyon polimerizasyonu ile modakrilik elyaf üretimi
Madde balansı:
Kimyasalın adı ton/ton ürün
Akrilonitril  -0,77
Modakrilik Elyaf   1,00
Vinil Asetat  -0,20
Diğer Kimyasallar  -0,03
7-Kesikli süspansiyon polimerizasyonu ile modakrilik elyaf üretimi
Madde balansı:
Kimyasalın adı ton/ton ürün
Akrilonitril -0,80
Modakrilik Elyaf  1,00
Vinil Bromür -0,09
Viniliden Klorür -0,08
Diğer Kimyasallar  0,03

TEKSTİL LİFLERİNİN SINIFLANDIRILMASI
 I-Doğal lifler I-Kimyasal (yapma) Lifler
A-Bitkisel Lifler
1-Tohum lifleri :Pamuk v.b.
2-sak lifleri :keten,kenevir,v.b.
3-yaprak lifleri :Sisal, abaka, v.b.
4-Meyve lifleri :kapok, Hindistan cevizi, v.b. A-Rejenere Liflere
1-Selülozik rejenere lifler
   a-Viskoz lifleri
   b-Selüloz nitrat lifleri
   c-Bakır amonyum lifleri
   d-Selüloz asetat lifleri
   -Sekonder selüloz lifleri
   -Trisetat liflerii
A-Hayvansal Lifler
1-Deri lifleri
   a-Yün (koyun lifleri)
   b-Spesiyal lifler
   - Keçi soyuna ait hayvanlardan elde edilenler:Tiftik,kaşmir,v.b.
    -Deve soyuna ait hayvanlardan elde edilenler:Deve,alpaka, v.b.
    -Tavşan soyuna ait hayvanlardan elde edilenler: Angora
    -Diğerleri 2-Proteinik Rejenere Lifler
   a-Hayvansal proteinik rejenere lifler
    -Kazein lifleri
  b-bitkisel proteinik rejenere lifler
   -Mısır Protein lifler
   -Yer fıstığı Protein lifler
  -Soya fasulyesi Protein lifler
3-Madensel rejenere Lifler
  a-Cam lifleri
  b-Seramik lifleri
  c-Diğerleri
4-Diğer rejenere Lifler
  a-aljinat lifleri
  b-kauçuk lifleri
  c-Diğerleri
 C- Madensel Lifler
    1-Asbest lifleri B-Sentetik lifler
1-Poliamid lifleri
  a-Naylon 6,6 lifleri
  b-Naylon 6 lifleri
  c-Naylon 11 lifleri
  d-Naylon 6,10 lifleri
  e-Aromatik poliamid lifleri
  f-Diğerleri
  2-Poliester lifleri
  a-Polietilen teraftalat (PET) lifleri
  b-Poli 1,4 siklohegzilen dimetil teraftelar (PCDT) lifleri
  3-Polivinil türevi lifleri
  a-Poliakrilonitril lifleri
   -Akrilik lifler
   -Modakrilik lifler
  b-Polivinilklorit (PVC) lifleri
  c-Polivinilidenklorit lifleri
  d-Polivinildendinitril lifleri
  e-Polivinilalkol lifleri
  f-Polistren lifleri
  g-Diğerleri
  4-Poliolefin lifleri
  a-polipropilen lifleri
  b-polietilen lifleri
  5-Poliüretan lifleri
  6-Diğer sentetik lifler
  a-Poliürea lifleri

Polimer, Yunanca “çok” anlamına gelen poly ile “parça” anlamına gelen meros’tan meydana gelmektedir. Yani “çok parçalı” anlamına gelen polimerler, kimyasal olarak birbirine bağlı birçok parça ve birimi içeren bir katı olarak veya birbirine bağlanarak bir katı meydana getiren parçalar ve birimler olarak düşünülebilir.
Yoğunlaştırma polimerleri:
Poliamidler (Naylon): Kimyasal olarak amid grubunu içerir. Birçok formülasyonu vardır. Nylomin gibi asit boyaları ile boyanır. En çok kullanılan poliamid formu Naylon 6 ve Naylon 6.6’dır. Naylon 6: Poli (hekzametilen adipat) ve Naylon 6.6: Poli (Epsilon-Kaprolaktam) kuvvetli, sert, dayanıklı, aşınma direnci gösteren maddelerdir. Ayrıca Naylon üretim prosesindeki farklılıktan dolayı  Naylon 11 ve Naylon 12 gibi çeşitli isimler alırlar.
Aramidler: Aromatik poliamitlerdir. En çok kullanılan poliamid formu Kermel, Kevlar, Nomex, Teijin Conex, Twarondur.
Poliesterler: Adipik asit ve etilen glikolün yoğunlaştırılması ile elde edilen polimerlerdir. Kimyasal olarak ester grubunu içerir. Birçok formülasyonu vardır. Bunlar:Dacron, Diolen, Fortrel, Grilene, Tergal, Terlenka, Terylene, Teteron ve Trevira.
Poli Etilen Tereftalat (PET): Bilinen en önemli endüstri kolu plastik şişe üreten su endüstrisidir.
Poli üretan: Poliüretan elostometrik lifler elastane özellik gösteren yüksek derecede elstik özellik taşıyan yapılardır. En çok bilinen formları; Acelan, Dorlastan, Cleerspan, Glospan, Likra, Opelondur. Tekstilde en çok kullanılan formlardandır.
Ekleme polimerleri:
Akrilikler: Polimer zincirin monomer birimi akrilonitrildir. Lifin yapısında ağırlıkça %85’den çok bulunduğu için bu life akrilik denir. Akrilonitril, değişik miktarda Vinil ve Viniliden Klorürle birlikte polimerize edildiğinde ortaya çıkan ürün  %85’den az akrilonitril içerir. Böylece modifiye edilmiş moakrilik oluşur.  Akrilik: Acrilan, Creslan, Dralon, Orlon Moakrilik: Dynel, Teklan, Verel ticari isimleri örnek verilebilir.
Poliolefinler: Propilen ve etilenden polimerleştirilmiş yapılardır. Polipropilen ve polietilen.
Aromatik Polikarbonatlar: Önemli bir mühendislik ürünüdür. Sağlam, dayanıklı ve kararlı polimer yapısı gereği özellikle endüstri ve laboratuar malzemelerinde kullanılmaktadır.
Yanmaya dayanıklıdırlar ve elektriksel özellikler gösterirler. Tekstilden çok sokak lambaları, otobüs, camları, uçak camları, astronot, itfaiye miğferleri, kurşun geçirmez camlar, lazer plak diskleri gibi alanlarda kullanılırlar.
1) Polietilen: Polietilen (PE), renksizden beyaza değişen renkte saydam bir ısılyoğruk malzemedir. Kalın kesitler yarı saydam olup mumsu bir görünüşü vardır. Renklendiriciler kullanılarak istenilen renkte ürünler elde edilebilir.
2) Polivinil Klorür: PVC olarak da adlandırılan polivinil klorür, kimyasal direnci ve katkı malzemeleriyle karıştırılarak farklı fiziksel ve kimyasal özelliklerde bileşiklerinin yapılabilmesi nedeniyle önemli bir malzemedir.
3) Polipropilen: Petrokimyasal hammaddelerden yapıldığından en ucuz plastiklerden biridir. Polipropilen, birçok ürün için ilgi çeken özelliklere sahiptir.
4) Polistren: Saydam, kokusuz, tatsız ve değişime uğramadıkça çok kırılgan bir plastik malzemedir. Genel olarak boyutsal kararlılığı iyi, kalıp büzülmesi düşüktür ve düşük maliyetle kolayca şekillendirilebilir.

5) Poliakrilonitril: Çoğunlukla lifler halinde kullanılırlar. Dayanımı ve kimyasal kararlılığı nedeni ile bazı mühendislik ısılyoğruklarında katkı monomeri olarak da kullanılırlar.
Kullanım alanı olarak: kazak, battaniye gibi yünsü ürünler için lif yapımında kullanılır.

6)  Polimetil Metaklirat (PMMA): PMMA sert, kaskatı, saydam bir ısılyoğruktur. Atmosfer koşullarına karşı dirençlidir.

11) Polikarbonat: Yüksek darbe dayanımı, saydamlık, iyi elektrik yalıtkanlığı, tokluk ve boyutsal kararlılığı nedeni ile önemli bir plastiktir. Birçok kimyasal maddeye karşı dirençli olmalarına rağmen çözücülerden etkilenirler. Yüksek boyutsal kararlılıkları, hassas mühendislik parçalarının yapımında tercih edilmesini sağlar.
Kullanım alanı olarak: Emniyet kalkanı, kamlar, dişliler, koruyucu başlık, uçak parçaları, tekne pervaneleri,  güneş pilleri için sır, göz mercekleri örnek verilebilir.

- polipropilenden sentetik devamsız lifler,
- poliesterden sentetik devamsız lifler,
- poliamidden sentetik devamsız lifler,
- poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler,
- poliimidden sentetik devamsız lifler,
- politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler,
- polifenilen sülfitten sentetik devamsız lifler,
- polivinil klorürden sentetik devamsız lifler,
Polimerler, polietilenin klorlandırılması veya polivinil klorürün klorlandırılması, polietilenin klorosülfonatlandırıması, selülozun nitratlandırıması veya asetillendirilmesi veya polivinil asetatatın hidrolizi örneklerinde olduğu gibi kimyasal olarak modifiye (tadil) edilmiş olabilir.
Polimer Kısaltmaları
  Bu Fasılda belirtilmiş bir çok polimer aynı zamanda kısaltmalarıyla bilinirler. Genellikle kullanılan kısaltmaların bir kısmının listesi aşağıda yer almaktadır:
ABS  Akrilonitril–butadien–stiren kopolimer
CA  Selüloz asetat
CAB  Selüloz asetat butirat
CP  Selüloz propionat
CMC  Karboksimetil selüloz
CPE  Klorlanmış polietilen
EVA  Etilen-vinil asetat kopolimer
HDPE  Yüksek-yoğunluk polietilen
LDPE  Alçak yoğunluk polietilen
LLDPE  Lineer alçak yoğunluk polietilen
PBT  Polibütilen tereftalat
PE  Polietilen
PEOX  Polietilen oksit(polioksietilen)
PET  Polietilen tereftalat
PIB  Poliizobutilen
PMMA  Polimetil metakrilat
PP  Polipropilen
PPO  Polifenilen oksit
PPOX  Polipropilen oksit (polioksipropilen)
PPS  Polifenilen sülfür
PS  Polistiren
PTFE  Politetrafloroetilen
Popüler Yayınlar

Google Analytics

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Arşivi

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

İzlemek İstediğiniz Mobese Kamerasına Tıklayınız…


mobese tv online ... Mobese Kameraları Canlı İzle !... Kanarya Adaları-Tenerife-Hotel Villa Cortes-Pool Miniatürk Mobese Canlı İzle... Galata Kulesi Mobese Canlı İzle... Pierre Loti Mobese Canlı İzle... Anadolu Hisarı Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 2 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 1 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Meydanı Mobese Canlı İzle... B. Çamlıca Mobese Canlı İzle... K. Çamlıca Mobese Canlı İzle... Doğatepe Mobese Canlı İzle... Dragos Mobese Canlı İzle... Eminönü sesli HQ Mobese Canlı İzle... Eminönü Mobese Canlı İzle... Emirgan Mobese Canlı İzle... Eyüp Sultan Mobese Canlı İzle.. Eyüp Sultan sesli HQ Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 2 Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 1 Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi HQ Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi 2 Mobese Canlı İzle... Kadıköy Mobese Canlı İzle Kapalıçarşı Mobese Canlı İzle Kız Kulesi Mobese Canlı İzle Mercan Mobese Canlı İzle İETT Metrohan Mobese Canlı İzle Mısır Çarşısı Mobese Canlı İzle Salacak Mobese Canlı İzle Saraçhane 1 Mobese Canlı İzle Saraçhane 2 Mobese Canlı İzle Saraçhane sesli HQ Mobese Canlı İzle Sepetçiler Kasrı HQ Mobese Canlı İzle Sultanahmet HQ Mobese Canlı İzle... Sultanahmet sesli HQ Mobese Canlı İzle... Ulus Parkı HQ Mobese Canlı İzle Taksim HQ Mobese Canlı İzle İzmir Saat Kulesi Mobese Canlı Yayın Kameraları İzmir Gümrük Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir İskele Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir Bostanlı Sahil Mobese ve Trafik Canlı Yayın İzmir Karşıyaka iskele Mobese ve Trafik Canlı Yayı. Kütahya Mobese Kamerası Deprem Anı İzle Mersin Toroslar Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çamlık Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çınar Meydanı Mobese Kamerası Rize Menderes Bulvarı Mobese Alanya Sahil Mobese Kamerası Canlı İzle Kastamonu Mobese Kameraları Trafik Kazaları İzle İl İl Mobese Kameraları ve 360 Derece Sanal Turlar... Adana Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAdıyaman Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAfyonkarahisar Mobese Kameraları ve Trafik Kameral...Ağrı Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAmasya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ankara Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Antalya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Artvin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aydın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Balıkesir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bilecik Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bingöl Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bitlis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bolu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Burdur Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bursa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çanakkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çankırı Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çorum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Denizli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Diyarbakır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Edirne Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Elazığ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzincan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzurum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Eskişehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gaziantep Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Giresun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gümüşhane Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hakkari Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hatay Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Isparta Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Mersin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İzmir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kars Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kastamonu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kayseri Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırklareli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kocaeli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Konya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kütahya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Malatya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Manisa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kahramanmaraş Mobese Kameraları ve Trafik Kamerala... Mardin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muğla Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muş Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Nevşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Niğde Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ordu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Rize Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sakarya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Samsun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Siirt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sinop Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sivas Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tekirdağ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tokat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Trabzon Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tunceli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şanlıurfa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Uşak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Van Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yozgat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Zonguldak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aksaray Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bayburt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karaman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırıkkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Batman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şırnak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bartın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ardahan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Iğdır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yalova Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karabük Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kilis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Osmaniye Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Düzce Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Web Tv Online İSTANBUL ŞEHİR KAMERALARI CANLI İZLE İSTANBUL CANLI YAYIN TRAFİK KAMERALARI İZLE TÜRKİYE CANLI YAYIN KAMERALAR İZLE AFRİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ASYA CANLI KAMERA YAYINLARI ORTA ve KUZEY AMERİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ALMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI AVUSTURYA CANLI KAMERA YAYINLARI BULGARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI ÇEK CUMHURİYETİ CANLI KAMERA YAYINLARI DANİMARKA CANLI KAMERA YAYINLARI ESTONYA CANLI KAMERA YAYINLARI FİNLANDİYA CANLI KAMERA YAYINLARI FRANSA CANLI KAMERA YAYINLARI GALLER CANLI KAMERA YAYINLARI HOLLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İNGİLTERE CANLI KAMERA YAYINLARI İRLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İSKOÇYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSPANYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI İSVİÇRE CANLI KAMERA YAYINLARI İTALYA CANLI KAMERA YAYINLARI LETONYA CANLI KAMERA YAYINLARI MACARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI MONAKO CANLI KAMERA YAYINLARI NORVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI POLONYA CANLI KAMERA YAYINLARI ROMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI RUSYA CANLI KAMERA YAYINLARI SIRBİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVAKYA CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVENYA CANLI KAMERA YAYINLARI UKRAYNA CANLI KAMERA YAYINLARI YUNANİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI KONYA NALÇACI CANLI MOBESE İZLEDENİZLİ ÇINAR MEYDANI CANLI MOBESE İZLE SOFİA CANLI MOBESE İZLE KONYA İHSANİYE CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI KAMERA HOLLANDA "URK" CANLI MOBESE İZLE KONYA MEVLANA CADDESİ CANLI MOBESE İZLE MEKKE "KABE" CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE FLORİDA MİAMİ CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE KIBRIS CANLI MOBESE İZLE MARMARİS SAHİLİ CANLI MOBESE KAMERASI KAYSERİ CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA "Mierlo Hout" CANLI MOBESE İZLE WEST SOMERSET TREN İSTASYONU CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE İTALYA VERONA CANLI MOBESE İZL İSPANYA (PALMA LİMANI)CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE Seyristanbul - Turistik Kameralardan İstanbul Hayvan Bakımevi Kameraları İstanbul Trafik Kameraları İzle Ankara-Kızılay Beloozerskiy Barcelona-Oviso İzmir Mekke-Kabe Kırklareli-Armağan Köy Meydanı Düsseldorf-Airport Live - Canlı İzle Antalya-Alanya-Kleopatra Beach Aydın-Didim-Caprice Palace Hotel Aydın-Kuşadası-Korumar Hotel Muğla-Fethiye-Buzz Beach Bar Florida-Key West-Eden House-Pool San Bartelemeo Al Mare-Ponterosso Beach Hamburg Live Canlı İzle Follonica-Aqua Village di Follonica Live Webcam Volterra-Piazza dei Priori New York-Postdam-Clarkson University Enjoy St. Barts, French West Indies Istanbul Cams Antakya / Hatay Konya Şehir Kameraları Bodrum Bulletin Webcam Denizli Park Cam Taksim Square - Istanbul Kocaeli Şehir Kameraları One World Trade Center 2004-2012 SHOW TV NTV KANAL D NTVSPOR STAR ATV HD TRT1 TV2/TNT HABERTURK TV FOX CNN TURK 24 BEYAZ TV İZLE KANAL 7 İZLE KANAL TURK TV İZLE KRAL POP TV İZLE SAMANYOLU HABER TV İZLE TRT HABER TV İZLE TRT 3 SPOR TV İZLE CNBC-e TV İZLE CARTOON NETWORK TV İZLE POWER TURK TV İZLE FLASH TV İZLE CINE 5 TV İZLE SHOW TV İZLE İzmir Karşıyaka Bostanlı Canlı Mobese zmir Karşıyaka İskele Canlı Mobese İzmir Konak İskele Canlı Mobese İzmir Gümrük Canlı Mobese İzmir Saat Kulesi Canlı Mobese KONURSU MOBESE KAMERA İZLE... Özel yayın Mekke canlı Özel yayın Medine canlı Konursu Belediyesi 3 Boyutlu İzle Yunak Mobese İzmir Mobese Kameraları BALABAN MOBESE KAMERA İZLE Trabzon MOBESE Kameraları - Meydan Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Boztepe’den Bir Bakış Trabzon MOBESE Kameraları - Atapark Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Kalkınma Çevresi Oyuncakistan Rize Canlı Mobese Kamera İzmir Canlı Mobese Kameraları ORDU - RENKLİ MOBESE KAYITLARI - BU OLAYLARIN HEPS... Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle Adana Tufanbeyli Mobese Kameralarını Takip Edin Adana Seyhan Canlı Mobese Kameraları Adana Sarıçam Canlı Mobese Kameraları Adana Saimbeyli Canlı Mobese Kameraları Adana Pozantı Canlı Kamera Pozantı Mobese Kameraları...

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -