Kaç Kişi Ziyaret Etti ?

14 Şubat 2013 Perşembe

BASINÇ


BASINÇ

5.1.            GİRİŞ
   
Basınç konusu;
Katıların basıncı
  1. Durgun Sıvıların
  2. Açık Hava Basıncı
  3. Kapalı Kaptaki Gazların Basıncı
Olmak üzere 4 ana başlık altında inceleyeceğiz.

5.2.            KATILARIN BASINCI
(PRESSURE OF SOLIDS)

Katlar, sıvılar ve gazlar ağırlıkları nedeni ile dokundukları her yüzeye bir kuvvet uygular. Kuvvetin kaynağı ne olursa olsun  birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvete BASINÇ, bütün yüzeyde dik olarak etki eden kuvvete ise BASINÇ KUVVETİ denir.
                                            Bütün yüzeye teki eden dik kuvvet
                                                                      (basınç kuvveti)
                    Basınç= ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­   ­_________________________________
                                    Basınç kuvvetinin etki ettiği toplam
                                    yüzey ( Etkime yüzeyi)  Burada:
P: Basınç
F:toplam yüzeyde  etki                                                                                                                            eden dik kuvvet                                                                                             (basınç kuvveti)
S:toplam kuvvetin etki ettiği yüzey alanı

F kuvveti yüzeye eğik
 uyguladığında basınç
yapan kuvvet, yüzeye
dik  olan   F y  bileşenidir.
 F x  bileşeni ise yüzeye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
   Bir basınç yugulamaz.
O halde  basınç kuvveti F y  dir.
P= Fy/s = F. sina/S
Bu ifadeye göre kuvvet sabit  kalmak şartıyla yüzey alanı ile basınç ters orantılıdır. Yani yüzey büyüdükçe basınç küçülür, yüzey küçüldükçe basınç büyülür.eşit ağırlıkta ördek ve kavuk bataklıkta  yürürken ördek daha az batar. Çünkü ördeğin ayakları perdeli olduğundan yüzey alanı (S) büyüklüğünde basınç azalır.  Not:  katılar, uygulanan  kuvveti kendi doğrultusunda aynen ilettikleri halde basıncı aynen ilettikleri halde, basıncı aynen iletmezler.
Ekmek  bıçağının  sapına uygulanan  kuvvet, bıçağın keskin yüzeyine aynen iletir.  Basınçla yüzey alanı ters orantılı olduğundan  keskin yüzeyde basınç çok büyük olur ve ekmek kolay kesilir. Her türlü kesici aletler bu prensibe göre çalışır.
Bir çivinin geniş yüzeyi uygulanan kuvvet, sivri ucuna aynen iletir.
  
P1 = F/S1.                        P2 = F/S2                                                                                             Kuvvet sabit olduğundan basınç ile yüzey alanı ters orantılıdır. Çivinin ucunda basınç çok daha fazla olacağından çivi duvara kolay girer. Küt uçlu yüzey alanı yeterince küçük olmadığından basıncın da fazla büyük olmasıdır.

 Basınç Birimleri (Units Of Pressure)


F
S
P
MKS(SI)
N
N / m² = Pascal
CGS
dyne
cm²
dyne / cm² = ban

g-f / cm² . kg-f / cm²  de basınç birimleridir.

1.Pascal  = 10 Barı
1. Bar   : 10 Bari

Örnek : 200 kgf ağırlığındaki bir cismin  10 kgf/cm² lik bir basınç yapabilmesi için dayanma yüzeyi kaç cm² olmalıdır?

Çözüm :
        Basınç,
                                   P = F/S
F = 200 kgf ve P = 10 kgf/cm² değerleri yerine yazılırsa

                                               10 = 200/S
                                                S = 20 cm²
5-3. DURGUN SIVILARIN BASINCI
        (PRESSURE OF LIQUIDS)

Birim yüzeyi düşen sıvı ağırlığına sıvı basıncı denir.

P = G / S = Sıvının ağırlığı / Ağırlık kuvvetinin uyguladığı yüzey.

P = p.V / S , p = p.S.h / S
Metin Kutusu: P = p . h        


Sıvının içinde alının herhangi bir noktaya etki erden sıvı basıncı :
a)      Sıvının öz ağırlığı ile doğru orantılıdır
b)      Sıvının azık yüzeyine olan yüksekliği ile doğru orantılıdır.
c)      Sıvı basıncı, sıvı derinliği aynı kalmak şartıyla kabın şekline, biçimine ve sıvı miktarına bağlı değildir.

Not : Problem çözümlerine sıvının özağırlığı yerine özkütle alındığında yanlışlık yapılacağı daha önce görülmüştür.

O halde sıvı içinde herhangi bir noktaya yapılan basınç;

p = h . dsıvı

İfadesi bulunur.
P : Sıvı içinde herhangi bir noktaya etki eden basınç.
                 h : Bu noktanın  sıvının açık yüzeyine olan yüksekliği.
                d :  sıvının özkütlesi
                     
·        Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir.

·        Sıvı basıncı, yüksekliğin  değişmemek şartıyla sıvı miktarına bağlı değildir.


Aynı sıvı aynı derinlikdeki her  noktaya eşit basıncın uygular.

A)    Basınç kuvveti (Pressure Force)

 İçinde sıvı bulunan kabın, sıvının ağırlığı nedeniyle kap yüzeyinin tamamını dik kuvvete basınç kuvveti denir.

P = F/S

 F = P.S

Metin Kutusu: F= h.d.S

Not : Kapta bulunan  durgun bir sıvının, kabın herhangi bir yanyüzeyine yapılan basınç kuvvetini bulmak için derinlik olarak ortalama derinlik alınır.
Metin Kutusu: Şekil (örnek) 
Örnek :6
Örnek :
Şekildeki kabın A,B,C                               
          yüzey alanları sıra ile
2S, S ve 3S dir.Bu yüzeylere
yapılan basınç kuvvetlerini
yazınız?


Çözüm : Yan yüzeyi uygulanan
Metin Kutusu: Şekil (çözüm)
Örnek : 6
Basınç kuvveti bulunurken
ortalama derinlik alınır.
Yani toplam derinliğin
yarısı alınır.
Basınç kuvveti,
F = h . d . S    olduğundan
 

FA = h/2 . d.2S
FB = h .d.2S             Fc > FA > = FB dir.
                        FC = h/2.d.3S dir                    

                      
Örnek : şekildeki kaba musluktan
Metin Kutusu: Şekil (örnek) örnek : 8                      eşit zamanda eşit miktarda su akmaktadır.
                      Kabın tabanına yapılan  basıncın zamanla
   değişimi nasıldır?

Çözüm :
             P = h . d dir. P – h (P ile h doğru       
Metin Kutusu: Şekil (çözüm) örnek: 8            orantılıdır.) Kap tabandan itibaren
            genişlediği için suyun yükseldiği
   zamanla aynı hızla artmayacaktır.
   Önce su hızla yükselecek, zamanla
   yükselmenin hızı azalacaktır. Dolayı-
   sıyla grafik bir doğru değil parabol
            olacatır.                      

Örnek :
             Kesiti şekilde gösterilmiş kap, yoğun-
Metin Kutusu: Şekil örnek 9luklaları 2 g/cm² ve 3 g/cmolan sıvı-
lara doldurulmuştur. A noktasındaki
sıvı basıncının, B noktasındaki sıvı ba-
sıncına  oranı
PA/Pnedir.
Çözüm :  
B noktasına etki eden sıvı basıncı

 PB = h1 .d1
     = 5 . 2 = 10 g/cm² dir.B. Pascal basıncı (Pascal’s Law)

Pascl’ın bulunduğu bu prensip, sıvıların basıncı iletmesi olarak tanımlanır.

Kapalı  bir kabı tamamen dolduran bir sıvının herhangi bir noktasına yapılan basınç, sıvı tarafından kendine bütün yüzeylere dik olarak aynen iletir. Bu ifade  Pascal prensibi olarak bilinir. Sıvılar kuvveti değil de basınç aynen iletir.
Metin Kutusu: Pascal prensibi şekli
       
           
Yukarıdaki su cenderesinde basıncın etki yüzeyini düzenleyerek, isteyen büyüklükte basınç kuvvetleri oluşturabilir. Mesela S2 yüzeyinde F2 kuvveti oluşmuş olsun.Bu F2 kuvveti vasıtasıyla yük dengede tutulabilir.

S1 kesintili yüzeyi F1 kuvvetli vasıtasıyla uygulanan basınç
               P1 =   F1 / S1

S2  kesintisi yüzeye sıvı vasıtasıyla iletilen basınç
                P2 =   F2 / S2

S2 yüzeyinde  F2 kuvveti meydana gelmiş ise basınç eşitliğinden
                  P2 =   F2 / S2
 
Metin Kutusu: F1 / S1 = F2 / S2

İfadesi yazılabilir.

Sıvıların basıncı aynen iletmesi (pascal prensibi), sıvıların basıncı altında fazlaca sıkışmasından kaynaklanmaktadır.

Pascal prensibinin günlük hayatta uygulamaları mevcuttur.

Su dereceleri, yıkama yağlama sistemleri, hitrolik frenler, damperli arabalar hitrolik sistemleri, emme tulumbası, birleşik kaplar ve buna benzerler birçok sistemler örnek olarak verilebilir.

5.4              AÇIK HAVA BASINCI
(ATMOSPHERIC PRESSURE)

Açık hava hem de kendi içinde bulunan bütün yüzeylere ağırlığı nedeni ile bir kuvvet uygular. Bu kuvvetin, yüzeyin birim alanına düşen payına açık hava basıncı, ya da atmosfer basıncı denir.


 a) Toriçelli Deneyi (Torichlli Experimint)
 Toriçelli deneyi deniz seviyesinde ve 00 C sıcaklıkta  yapmıştır. Uzunluğu bir ucu kaplı cam boru alınarak tamamen civa doldurulmaktadır. Açık ağzı kapatılarak, civa çanağına daldırılıp, sonra açılmaktadır. Sonuçta civanın bir miktar çanağa boşaldığı ve 76 cm yüksekliği olacak şekilde dengede kaldığı gözlenmektedir. Civanın çanağa tamamem boşalmasının sebebi açık hava basıncının borudaki civa basıncını dengelemesidir. Bu olay değişik genişlikte, borulara denendiğinde civa yüksekliği borunun kesitine bağlıdır.

Açık hava basıncını ölçen alet  barometre denir. Borometredeki civa seviyesi  her 10,5 m, yüksekliğine çıkıldıkça 1 mm. düşer. Bundan yararlanarak  yükseklik ölçülür. Fazla yukarılara çıkıldıkça bu oran değişmektedir.

b) Açık Hava Basıncının Uygulamaları
     (Application Of Atmospheric Pressure)

Metin Kutusu: Şekil (6)1.
  yukarıdaki şekil-I de sıvı, açık hava ile temas olmadığından borunun içindeki hava emilmesine rağmen sıvı yükselemiyor. Şekil-II de sıvının açık hava tarafından uygulanıyor. Borudaki hava emildiğinde açık havanın basıncının etkisiyle sıvı, boruda yükselemiyor. Yani akışkanlar, basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akar.

2. Açık hava basıncı  P= 1033,6 gr/cm²  dir. Yani cm²  başına 1 kg diyelim. İnsan vücudun yüzeyi ortalama olarak 1,5 m² olsun.

1,5 m²  =  15000cm² dir.

1 cm² ye 1 kg kuvvet uygulanırsa
15000 cm² F kg kuvvet uygulanır
F = 15000 kg = 15 ton

Yaklaşık yüzey alanı 1,5 olan insana 15 ton kuvvet uygulanıyor. Fakat iç basınç bunu dengelediğinden hissetmiyoruz.

5-5. Kapalı Kaptaki Gazların Basıncı
        (Gas Pressure In Closed Volumes)

Sıvılar gibi gazlar da  içinde bulundukları kabın çevrelerine ve temasta oldukları yüzeylere bir basınç uygular. Gazların yaptığı bu basınç iki sebepten meydana gelir.

1.                            Gazlar ağırlığından dolayı bir basınç uygular. Fakat gazların öz ağırlığı çok küçük olduğundan bu basınç ihmal edilebilir.

2) Gaz moleküllerinin kabın iç yüzeylerine çarpmasından dolayı bir basınç uygulanır. Çarpma sırasında her molekül çarptığı yüzeye bir kuvvet uygulanır. Kabın yüzeyi sürekli etkisindeymiş gibi içten dışa doğru itilir.

Kapalı kaptaki gazların basıncı;
 Moleküllerin birim zamanda birim yüzeye çarpma sayılarıyla orantılıdır. Bu sayı arttığında basınç artar.
İçinde gaz bulunan bir kabın birim yüzeyine 1 saniye de çarpan gaz molekül sayısı hemen hemen aynı olduğundan her noktasında basıncın değeri de ayanıdır.

        Bu basınç üç niceliğe bağlıdır.

1.      Sıcaklık ve hacim sabit ise molekül sayısıyla basınç doğru orantılıdır. Molekül sayısı N iken  basınç P ise bu sayı 3N olduğunda basınç da 3P olur
                       P ~ N

2) Sıcaklık ve molekül sayısı kalmak şartıyla kabın hacmi arttıkça birim yüzeye  çarpan molekül sayısı azalacağından basınç azalır. O halde basınç ile hacim ters orantılıdır.
                         P ~ 1 / v

3) Basınç, gazın sıcaklığına da bağlıdır. Kabın  hacmi ve gazın molekül sayısı sabit kalmak şartıyla, gazın sıcaklığı arttırılırsa moleküllerin belli bir sürüde birim yüzeye çarpma adedi ve hızla artacağından basıncıda artar.
                                   P ~ T
Bu oranlar düzenlenirse
                                               P~ 1 / V NT olur.


a)      Boyle-Mariotte Kanunu
(Boyle’s and Moriotte’s Law)

Sıcaklığı sabit kalmak şartıyla bir miktar gazın, basıncı ile hacminin daima sabittir.

P1V1 = P2V2 = …….= PnVn = sabit

Bu durumda basınç hacme daima ters orantılıdır. Hacmin artırma miktarı kadar basınç azalır.

Metin Kutusu: ÖRNEK 15
ŞEKİL 
Örnek :
           Yukarıda bir gazın sabit sıcaklıkta basınç ve hacimleri verilmiştir. Son durumda gazın hacmi kaç litre dir?

Çözüm :
Böyle-Mariotte kanuna göre her üç durumda da


   Popüler Yayınlar

Google Analytics

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Arşivi

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

İzlemek İstediğiniz Mobese Kamerasına Tıklayınız…


mobese tv online ... Mobese Kameraları Canlı İzle !... Kanarya Adaları-Tenerife-Hotel Villa Cortes-Pool Miniatürk Mobese Canlı İzle... Galata Kulesi Mobese Canlı İzle... Pierre Loti Mobese Canlı İzle... Anadolu Hisarı Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 2 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 1 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Meydanı Mobese Canlı İzle... B. Çamlıca Mobese Canlı İzle... K. Çamlıca Mobese Canlı İzle... Doğatepe Mobese Canlı İzle... Dragos Mobese Canlı İzle... Eminönü sesli HQ Mobese Canlı İzle... Eminönü Mobese Canlı İzle... Emirgan Mobese Canlı İzle... Eyüp Sultan Mobese Canlı İzle.. Eyüp Sultan sesli HQ Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 2 Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 1 Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi HQ Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi 2 Mobese Canlı İzle... Kadıköy Mobese Canlı İzle Kapalıçarşı Mobese Canlı İzle Kız Kulesi Mobese Canlı İzle Mercan Mobese Canlı İzle İETT Metrohan Mobese Canlı İzle Mısır Çarşısı Mobese Canlı İzle Salacak Mobese Canlı İzle Saraçhane 1 Mobese Canlı İzle Saraçhane 2 Mobese Canlı İzle Saraçhane sesli HQ Mobese Canlı İzle Sepetçiler Kasrı HQ Mobese Canlı İzle Sultanahmet HQ Mobese Canlı İzle... Sultanahmet sesli HQ Mobese Canlı İzle... Ulus Parkı HQ Mobese Canlı İzle Taksim HQ Mobese Canlı İzle İzmir Saat Kulesi Mobese Canlı Yayın Kameraları İzmir Gümrük Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir İskele Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir Bostanlı Sahil Mobese ve Trafik Canlı Yayın İzmir Karşıyaka iskele Mobese ve Trafik Canlı Yayı. Kütahya Mobese Kamerası Deprem Anı İzle Mersin Toroslar Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çamlık Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çınar Meydanı Mobese Kamerası Rize Menderes Bulvarı Mobese Alanya Sahil Mobese Kamerası Canlı İzle Kastamonu Mobese Kameraları Trafik Kazaları İzle İl İl Mobese Kameraları ve 360 Derece Sanal Turlar... Adana Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAdıyaman Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAfyonkarahisar Mobese Kameraları ve Trafik Kameral...Ağrı Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAmasya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ankara Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Antalya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Artvin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aydın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Balıkesir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bilecik Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bingöl Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bitlis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bolu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Burdur Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bursa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çanakkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çankırı Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çorum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Denizli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Diyarbakır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Edirne Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Elazığ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzincan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzurum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Eskişehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gaziantep Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Giresun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gümüşhane Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hakkari Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hatay Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Isparta Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Mersin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İzmir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kars Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kastamonu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kayseri Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırklareli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kocaeli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Konya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kütahya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Malatya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Manisa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kahramanmaraş Mobese Kameraları ve Trafik Kamerala... Mardin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muğla Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muş Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Nevşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Niğde Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ordu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Rize Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sakarya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Samsun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Siirt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sinop Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sivas Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tekirdağ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tokat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Trabzon Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tunceli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şanlıurfa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Uşak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Van Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yozgat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Zonguldak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aksaray Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bayburt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karaman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırıkkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Batman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şırnak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bartın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ardahan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Iğdır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yalova Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karabük Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kilis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Osmaniye Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Düzce Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Web Tv Online İSTANBUL ŞEHİR KAMERALARI CANLI İZLE İSTANBUL CANLI YAYIN TRAFİK KAMERALARI İZLE TÜRKİYE CANLI YAYIN KAMERALAR İZLE AFRİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ASYA CANLI KAMERA YAYINLARI ORTA ve KUZEY AMERİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ALMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI AVUSTURYA CANLI KAMERA YAYINLARI BULGARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI ÇEK CUMHURİYETİ CANLI KAMERA YAYINLARI DANİMARKA CANLI KAMERA YAYINLARI ESTONYA CANLI KAMERA YAYINLARI FİNLANDİYA CANLI KAMERA YAYINLARI FRANSA CANLI KAMERA YAYINLARI GALLER CANLI KAMERA YAYINLARI HOLLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İNGİLTERE CANLI KAMERA YAYINLARI İRLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İSKOÇYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSPANYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI İSVİÇRE CANLI KAMERA YAYINLARI İTALYA CANLI KAMERA YAYINLARI LETONYA CANLI KAMERA YAYINLARI MACARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI MONAKO CANLI KAMERA YAYINLARI NORVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI POLONYA CANLI KAMERA YAYINLARI ROMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI RUSYA CANLI KAMERA YAYINLARI SIRBİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVAKYA CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVENYA CANLI KAMERA YAYINLARI UKRAYNA CANLI KAMERA YAYINLARI YUNANİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI KONYA NALÇACI CANLI MOBESE İZLEDENİZLİ ÇINAR MEYDANI CANLI MOBESE İZLE SOFİA CANLI MOBESE İZLE KONYA İHSANİYE CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI KAMERA HOLLANDA "URK" CANLI MOBESE İZLE KONYA MEVLANA CADDESİ CANLI MOBESE İZLE MEKKE "KABE" CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE FLORİDA MİAMİ CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE KIBRIS CANLI MOBESE İZLE MARMARİS SAHİLİ CANLI MOBESE KAMERASI KAYSERİ CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA "Mierlo Hout" CANLI MOBESE İZLE WEST SOMERSET TREN İSTASYONU CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE İTALYA VERONA CANLI MOBESE İZL İSPANYA (PALMA LİMANI)CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE Seyristanbul - Turistik Kameralardan İstanbul Hayvan Bakımevi Kameraları İstanbul Trafik Kameraları İzle Ankara-Kızılay Beloozerskiy Barcelona-Oviso İzmir Mekke-Kabe Kırklareli-Armağan Köy Meydanı Düsseldorf-Airport Live - Canlı İzle Antalya-Alanya-Kleopatra Beach Aydın-Didim-Caprice Palace Hotel Aydın-Kuşadası-Korumar Hotel Muğla-Fethiye-Buzz Beach Bar Florida-Key West-Eden House-Pool San Bartelemeo Al Mare-Ponterosso Beach Hamburg Live Canlı İzle Follonica-Aqua Village di Follonica Live Webcam Volterra-Piazza dei Priori New York-Postdam-Clarkson University Enjoy St. Barts, French West Indies Istanbul Cams Antakya / Hatay Konya Şehir Kameraları Bodrum Bulletin Webcam Denizli Park Cam Taksim Square - Istanbul Kocaeli Şehir Kameraları One World Trade Center 2004-2012 SHOW TV NTV KANAL D NTVSPOR STAR ATV HD TRT1 TV2/TNT HABERTURK TV FOX CNN TURK 24 BEYAZ TV İZLE KANAL 7 İZLE KANAL TURK TV İZLE KRAL POP TV İZLE SAMANYOLU HABER TV İZLE TRT HABER TV İZLE TRT 3 SPOR TV İZLE CNBC-e TV İZLE CARTOON NETWORK TV İZLE POWER TURK TV İZLE FLASH TV İZLE CINE 5 TV İZLE SHOW TV İZLE İzmir Karşıyaka Bostanlı Canlı Mobese zmir Karşıyaka İskele Canlı Mobese İzmir Konak İskele Canlı Mobese İzmir Gümrük Canlı Mobese İzmir Saat Kulesi Canlı Mobese KONURSU MOBESE KAMERA İZLE... Özel yayın Mekke canlı Özel yayın Medine canlı Konursu Belediyesi 3 Boyutlu İzle Yunak Mobese İzmir Mobese Kameraları BALABAN MOBESE KAMERA İZLE Trabzon MOBESE Kameraları - Meydan Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Boztepe’den Bir Bakış Trabzon MOBESE Kameraları - Atapark Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Kalkınma Çevresi Oyuncakistan Rize Canlı Mobese Kamera İzmir Canlı Mobese Kameraları ORDU - RENKLİ MOBESE KAYITLARI - BU OLAYLARIN HEPS... Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle Adana Tufanbeyli Mobese Kameralarını Takip Edin Adana Seyhan Canlı Mobese Kameraları Adana Sarıçam Canlı Mobese Kameraları Adana Saimbeyli Canlı Mobese Kameraları Adana Pozantı Canlı Kamera Pozantı Mobese Kameraları...

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -