Kaç Kişi Ziyaret Etti ?

3 Mart 2012 Cumartesi

Sağlıklı Bir Çevremizin Olması İçin Okulumuzda Ne Gibi Çalışmalar Yapabiliriz?


Saglikli Bir Cevremiz Olmasi Icin Okulumuzda Ne Gibi Calismalar Yapabiliriz

Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma
Eğitim Ve Öğretim - Genel Konular
Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma Her sektörün
hizmet verirken karşılaştığı bazı sorunlar mevcuttur. Sağlık alanında tek başına
tüm topluma ulaşması olanaksız olup verilen hizmetin kaliteli ve yeterli olması
olanaksızdır. Bunun ve sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi
çalışmalar yapabiliriz, okulumuzda sağlıklı bir çevre olması için neler
yapabiliriz, çevremizin ve okulumuzun daha temiz olması için neler yapabiliriz,
okulumuzun daha temiz olması için neler yapabiliriz, çevremizin temiz olması
için neler yapabiliriz, çevremizin ve okulumuzun temiz olması için neler
yapabiliriz, sağlıklı bir çevre için neler yapabiliriz, işbirliği yapmanın
önemi, okulumuzun temiz olması için neler yapmalıyız

Her sektörün hizmet verirken karşılaştığı bazı sorunlar mevcuttur. Sağlık
alanında tek başına tüm topluma ulaşması olanaksız olup verilen hizmetin
kaliteli ve yeterli olması olanaksızdır. Bunun için diğer sektörlerin
kaynaklarından yararlanmasın gerekir. Böylece istenen düzeyde, istenen şekilde
ve istenen kalitede yaygın eğitim verilebilir.
Özellikle sağlık gibi insanın yaşamını çok etkileyen bir sektörün insanlara
hizmet verme temel ilkesidir. Çünkü her kişi sağlıklı bir yaşam yaşamak ister ve
buda onların en temel hakkıdır. Sağlık sektörünün yaş, cins, ırk, statü
gözetmeksizin her insanı kapsaması gerekir. Ve böyle geniş bir hizmet yürüten
bir sektörün bunu tek aşına başarması gibi bir şey düşünülemez. Bunun içinde
görev, yetki ve sorumluluğun farklı sektörlerle paylaşılması gerekir.

İşbirliğinin Aşamaları:

? Yapılacak sağlık konusunun ilk aşamada belirlenmesi gereklidir.
? Konunun çözümüne yönelik tüm hareket ve amaca ulaşmak için tutulan yollar
belirlenmelidir.
? Katılacak olan sektörlerin katılım ve onunla ilgili olarak para, insan gücü,
araçlar, fikirler, çalışmalara katılım, onay verme gibi bilgilerin hazırlanması
gerekir.
? Katılacak olan sektörlerle sorun ve bu sorunlara çözüm önerileri için
tartışılıp eylemler ve izlenecek planlar belirlenmelidir.
? Eldeki tüm kaynaklar gözden geçirilmeli ve ortak olarak kullanılacak program
ve planlar hazırlanmalıdır.
? İşbirliğinin kurumsal bir yapısının ortaya çıkarılması gerekir.
? Elde edilen plan ve programlar uygulanmalıdır.
? Program ve planlar hakkında değerlendirmeler yapılmalı ve izlenmelidir.

İş birliği Yapmanın Olanakları
? Hedef kitleye ulaşım ve verilecek hizmetin verilmesi daha hızlı ve çabuk olur.
? Hizmet için işbirliği yapılacak kurumun kaynak araç-gereç ve gerekli
kaynaklarından yararlanılır.
? Zamandan tasarruf edilir.
? Hizmet daha ekonomik olur.
? Kurum ve kuruluşlarla etkileşim-uyum ve ortaklı artar.
? Halkla iletişim daha fazla olur.
? Yapılan hizmet daha etkin, kaliteli ve verimli olur.
? Özellikle toplum liderleri aracılığıyla halk eğitime katılmaya ikna olur.
? Hizmetin başlama aşamasından sonuna kadar hedef kitleye yardım yapılabilir.
? Özellikle öğretmenler, öğrenciler tarafından model alınıp taklit edildiği için
hizmet daha verimli olup bazen ailelerle ilişkileri sayesinde aileler üzerinde
de etkili olabilirler.
? Çalışmalar daha ayrıntılı ve güncel olarak tanıtılır ve yaygınlaştırılır.
? Yönetici, muhtar, imam vs. yaptırım gücü sayesinde hizmet ve eğitime yer
sağlanır ve insanların ilgisi toplanır. Ayrıca çalışmaların yürütülmesi,
izlenmesi ve değerlendirilmesinde sorumluluk yüklenmiş olunur.
? Gönüllüler ait oldukları kitleyi etkileyip ve bu kişilere önderli ederler.
? Özellikle anne-baba ve aile gibi en küçük sosyal birimler davranış modellerini
geliştirdiği için onlarla yapılan işbirliğinde aile ve çevredeki bireyler daha
kalıcı bir şekilde etkilenirler. Buda eğitimi daha verimli ve etkili kılar.

Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

- Devlet başkanları ve toplum liderleri
- Gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi basın mensuplarıyla
- Aile, anne ve babalarla
- Okullarla
- Halk eğitim merkezleriyle
- Öğretmenlerle
- Muhtar ve köy imamlarıyla
- Komutan ve askerlerle,
- Toplumdaki yöneticilerle
- Toplumdaki gönüllülerle
- Dini kurum ve liderlerle(diyanet işleri başkanlığı vs.)
- İş yerleriyle, işveren ve işçilerle,
- Vakıf ve Derneklerle,
- Sendika ve kooperatif yöneticilerine,
- Meslek odaları ve birliklerine,
- Sanatçılarla ve yazarlarla,
- Sağlık personeli ve çalışanlarıyla
- Kadın kuruluşları ve gençlik kuruluşlarıyla,
- Belediyelerle,
- Üniversitelerle,
- Uluslar arası kuruluşlarla,
- İl özel idareleriyle vs. gibi tüm toplumu ilgilendiren tüm kuruluşlarla
işbirliği yapılabilir.

İşbirliği Yapılacak Kişiler
Bir toplum kişilerin birleşmesiyle ortaya çıkar. Bu bireylerin kendi yakın
çevresinde oluşan sorunlarla ilgilenmesi bir birey olarak hak ve
sorumluluklarını fark etmesi ve o konu hakkında toplumsal olarak bir kalkınma
oluşur. Bu konular toplumu ilgilendirene her konu ile ilgili olabilir. (örneğin:
Eğitim, sağlık vs.).yapılacak olan eğitimde öncelikle toplumu etkileyen
kişilerle yapılır. Ve bu bireylerin önder kişilerce etkilenmesi sağlamak
istenir. Ve böylece ulaşılacak hizmet ve verilecek eğitimler daha geniş
kitlelere daha verimli ve etkili bir şekilde ulaştırılır.
Bir eğitim ve hizmette işbirliği yapılacak olan kişiler
- Yöneticiler,
- Eğitimciler,
- Gazeteciler,
- Siyasi liderler,
- İşçiler,
- Doktorlar ve sağlık personelleri,
- Mahalli yöneticiler,
- Öğretmen ve mühendisler,
- Anne ve babalar,
- Sanatçılar,
- Gazeteci ve yayıncılar vs. sayılabilir.

Bu kişiler aracılığıyla toplumdaki bireylerin etkilendirilmesi
düşünülebilir.ancak oluşturulan işbirliğinin liderlik ve gönüllülük esasına
oturtulması sağlanır.bu nedenle işbirliği yapılacak kişiler seçilirken
?kişilerin özellikleri,lider olan kişilerin eğitimi ve belirlenmesi? öncelikli
belirlenmesi gereken unsurlardır.

İşbirliği Yapılacak Kişilerde Aranan Nitelikler
- Gönüllü olan bu kişi istekli olmalı, çalışmalarında sürekli olmalı ve çıkarcı
olmamalıdır.
- Alçak gönüllü, samimi, hoşgörülü, sevecen, anlayışlı, kararlı, ilke sahibi,
inandırıcı, demokrasi ilkelerini benimseyen ve cesur olmalıdır.
- Çevresiyle sağlıklı ilişkiler ve iletişim kurabilen, yeniliklere açık, problem
çözebilen, ileri görüşlü, okur-yazar, kültürlü, toplumu tanıyan ve toplum
tarafından kabul görülen örnek bir insan olmalıdır.
- Çevresine ayıracak zamanı olmalıdır. Bir yerleşim biriminde her iki cinsten
gönüllü ekibi oluşturmalıdır.

İş Birliği Yapılan Kişilerin Eğitilmesi

Yapılacak olan eğitim ve hizmetin topluma iletilmesi ve uygulanması için
öncelikli olarak işbirliği yapılacak kişilerin belirli bir eğitimden geçmeleri
gereklidir.

Verilecek eğitim eğitimi şu maddelerden oluşur.

1.Modüller şekilde verilecek eğitim:
Davranışların değişmesi için oluşturulacak toplumun ihtiyaç oranı ve kitlesine
göre belirlenir. İhtiyaç duyulan her konu ve bölüm için ayrı ayrı bir eğitim
modülü geliştirilir. Örnek olarak akraba evliliğinin eğitimim için hazırlanan
bir modülde eğitim broşürleri, afişleri ve bunun gibi bilgilendirme bileşenleri
hazırlanabilir.

Öğretim modülü; belirlenen eğitim ve hizmet için temel bilgiler, teknik mesajlar
ve eğitici için notlar vs. gibi bölümlerlerden olmalı ve 2?5 sayfalık
herkesimden insanın anlayabileceği dilde yalın ve resimlerle desteklenmiş ve
hedef kitlenin ihtiyaçlarına karşı doyurucu olmalıdır.
2.Gönüllülük ağının oluşturulması:
Verilecek hizmet ve eğitim için gönüllü kişilerden il, ilçe ve yerel düzeyde bir
gönüllüler ağı oluşturulabilir. Hizmet ve eğitim ilk olarak iş birliği yapılacak
gönüllülere verilir. Her eğitim verilen kişi örnek verecek olursak 10 kişiye
eğitim vermesi istenebilir. Böylece hizmet ve eğitim geniş bir kitleyi kapsar.
3.Gönüllülerin Eğitimi:
Gönüllü kişilerin eğitim işini merkez eğitim grup üstlenir. Merkez eğitim grubu
bu eğitimi gerçekleştirmek için tanıtım, konferans, beyin fırtınası, soru-cevap,
gösteri, rol oynama, vaka çalışması, tartışma, anket gibi yöntemler kullanırlar.
Böylece işbirliği yapılacak gönüllüler eğitilmiş olur.

Sağlık Hizmetlerinde Kurumlarla İşbirliği
Bir toplumun sürekli yaşam ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek için
ortaya çıkan ve toplumca benimsenen yasa ve kurallara uygun olarak çalışan
ilişkiler dokusuna toplum ismi verilir. Örneğin; eğitim, sağlık, askerlik, din
vs.
Toplumsal kurumların görevlerinin şöyle sıralayabiliriz:
- Toplumu bütünleştirir.
- Toplumun yaşamını sürdürmesine yardımcı olur.
- Toplumun sorunlarına ölçülendirilmiş, denenmiş olarak ortaya konulmuş çözüm
yolları getirir.
- Toplumun üyeleri arasında oluşacak ilişkileri yasaya, kurala bağlar.
- Yeni oluşan kuşakların davranışlarının biçimlendirir. Ve her bireyin yasa ve
kurallara uymasının sağlar.
- Toplumsal birimlerin kurulup çalışmasını sağlar.(evlilik kurumu:aile,eğitim
kurumu:okul,sağlık kurumu :hastane)

Sağlık eğitiminde İşbirliği Yapılacak Kurumları Şöyle Sıralayabiliriz:
A)Aile Kurumlarıyla İş Birliği
B)Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği
C)Sağlık Kurumlarıyla İş Birliği
D)Dini Kurumlarla İş Birliği
E)İş Kurumlarıyla İş Birliği
F)Silahlı Kuvvetlerle İş birliği
G)Basın ve Yayın Kuruluşlarıyla İş Birliği
H)Gönüllü Kurumlarla İş Birliği

A)Aile Kurumlarıyla İş Birliği

Bir toplumu oluşturun en küçük sosyal birim ailedir. Bir ailede Anne, baba ve
çocuklar ana üyeler olur diğerleri tamamlayıcı kişilerdir. Aile yapılarının
sağlık koşulları toplumun sağlık gelişmişliğini ortaya koyar. Toplum sağlığının
istenen seviyeye gelmesi için öncelikle ailelerin eğitilmesi gerekir. Bunun için
iş birliği yapılan en önemli kurumlardan birisi ailedir.
Her birey ilk olarak ailede büyüdüğü için öncelikle aile ve bireylere eğitim
verilmeli ve sağlık davranışları ailede verilmelidir. Çünkü bir birey aileyi
oluşturur ve ailede toplumu oluşturur.
Bireyin içinde olduğu evin temiz, sakin, düzenli ve sağlık koşullarına uygun
olması bireyi sağlıklı yetişmesi ve iyi eğitilmesinin sağlar. Aynı şekilde
evdeki bireylerinde davranış ve tutumları çocuğun gelişimini direkt olarak
etkiler.
Bu amaçla eğitim görevlileri özellikle anne ve babayı eğitmeli ve bu eğitim
eşgüdümlü olarak çocuklara yansıtılmalıdır. Verilecek eğitim aile-okul iş
birliği ilkesi doğrultusunda uygulanmalıdır. Çünkü okulda eğitim alan çocuklar
okulda edindikleri eğitim ve bilgileri aile bireylerine taşırlar. Böyle yapılan
eğitim daha etkili olur. Ayrıca unutulmamalıdır ki, anne-babaların sağlıklı
davranışları çocuklarının da sağlıklı davranışları demektir.

B)Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği

Toplum nüfusunun öğretmenler ve öğrencilerle birlikte büyük çoğu okullarda
toplanmıştır.bunun için verilecek eğitimde eğitim kurumlarıyla da iş birliği
oldukça önemlidir.
Okul eğitim-öğretim içi,n oldukça etkili bir kurumdur.okullar öğrenci
aileleriyle işbirliği içinde bu sistemi yürütürler.evde yeteri kadar eğitim
almamış bireyler olabilir. Bunun için velilerle iş birliğiyle okul eğitimi
istenilen seviyeye ulaştırabilir. Bir okul öğrenciler sayesinde tüm topluma
ulaşabilir. Bu şekilde okulda öğrencilere verilen sağlıklı bilgi tutum ve
davranış diğer toplum bireylerine de iletilir.
Okullarda verilecek eğitimden öğretmenler sorumludur. Öğrenci öğretmeni bir
model olarak alıp taklit ettiği için etki ve yaptırım gücü daha fazladır. Ayrıca
öğretmenler aileler üzerinde de etkili olmaktadırlar. Okulda ise öğretmenden
istenen davranış, sağlıklı olmanın ne olduğunun, öneminin ve korunma yöntemleri
gibi konularda eğitim vermesidir. Bunun için öğretmenlere verilecek eğitimin
hangileri olduğunu belirlemek ve önermek ve öğretmenleri bu şekilde
bilgilendirmek gerekir.
Ayrıca okullarda koruyucu sağlık hizmetleri ve muayenelerinde de eğitime önem
verilmelidir.
Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği yapılacak sağlık eğitimim Şu Konulardan Oluşur:

? Kişisel sağlık bilgisi,
? Hastalıkların önlenmesi ve kontrolü,
? Aile Sağlığı,
? Tüketici Sağlığı,
? İnsan Vücudu ve Görevleri,
? Beslenme ve Çevre Sağlığı,
? Büyüme ve Gelişme,
? Zihinsel ve Duygusal Sağlık,
? İlk Yardım, Güvenlik ve kazalardan korunma,
? Zararlı alışkanlıklar eğitimi gibi konularda eğitim verilmelidir.

Ayrıca okullarda sağlık hizmetlerinin yürütülmesi de gereklidir. Bunun için
okulların temizlik ve hijyen kuralları içinde eğitim vermesi gerekir. Bunun için
sınıfta bulunan öğrenci sayısının az, yeterli derecede ısı ve ışık, lavaboların
temiz sabunlu olması ve okulda en az bir ilk yardım dolabı olmalıdır. Aşılama
hizmetlerinin yapılması, sağlık taramalarının belirli zamanlarda yapılması
gerekir. Her bireyin bilmesi gereken sağlık bilgileri verilmelidir.
Okul dışında bulunan bazı eğitim merkezleri vardır. Halk eğitim merkezleri
bunlardan biridir. Ayrıca bu merkezlerde örgün eğitim görmemiş bireylere de
yaygın eğitim hizmetleri verilmektedir. Toplumdaki bireylere ulaşma bakımından
önemli bir merkez olduğu için Halk eğitim merkezleriyle de iş birliği yapmak
gerekir.
Halk Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitim Konularında Bazıları Şunlardır:
. Aile planlaması,
. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar,
. Ana-Çocuk Sağlığı,
. Hasta ve Yaşlı Bakımı,
. Kazalar ve İlk Yardım,
. Yeterli ve Dengeli Beslenme,
. Ağız ve Diş Sağlığı,
. Kişisel Sağlık Bilgisi,
. Çevreyle İletişim, gibi eğitim konularından oluşur.


C)Sağlık Kurumlarıyla İş Birliği
Sağlık kurumları toplumdaki bireylerin sağlığını korumak ve sağlığını
kaybedenlere de sağlığının tekrar kazandırmak amacıyla açılan kurumlardır. Bu
kuruluşların organizasyonunda Sağlık Bakanlığı görevlidir. Bu kurumlarda doktor,
diş hekimi, psikolog, diyetisyen, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreter gibi
personeller görevi yürütürler.

Eğitimde iş biriliği yapılacak yerlerin başında sağlık hizmetlerinin etkin
olarak yürütüldüğü kurumlar gelir. Eğitimler herkesin düzeyine göre yapılmalı
ayrıca kendi bakımlarının da geliştirilmesi hedeflenir.

Toplum bireyleri sadece sağlıkla ilgili bir sorunları olduğu zaman buralara
başvurmaktadır. Fakat bu kuruluşlar sadece sorun olduğu zaman verilmeyip
sorundan önce de verilir. Onun için herhangi bir sağlık sorunu için gelen birey
eğitime açık olduğu için gerekli eğitim verilmelidir. Böylece hastaneler,
doğumevleri, dispanserlerde, sağlık ocaklarında eğitim verilmiş olur.

D)Dini Kurumlarla İş Birliği:

İbadet yerleri bireylerin inançları, değer yargıları aynı olan insanların bir
araya geldiği yerlerdir. İnsan topluluğu buralarda da olduğu için eğitim için
dini kurumlarla iş birliği önemlidir. ibadet yerlerinde dini bilgiler
bilimselleştirilerek anlatılmalıdır.

Dini kurumlarda özellikle namaz vakitlerinde insanlar bir araya gelir ve hazır
gruplar oluşur. Ve eğitim ortamı oluşur.

Dinin etkileme gücü yüksek olup insanlar din adamları ve din ortamlarından
etkilendiği için burada verilen eğitim derin izler bırakır. Bunun için din
adamları dinimizin sağlığa verdiği önemi göz önünde bulundurarak dinimizin
sağlığa verdiği önemi, kişisel hijyeni, çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıkları,
cinsel yaşam gibi konular hakkında eğitimler vermesi sağlanmalıdır. Ayrıca
koruyucu sağlık hizmetleri hakkında da bilgilendirilmesi gereklidir.

E)İş Kurumlarıyla İş Birliği:

Toplum nüfusunun büyük bir bölümüm iş kurumlarına dağılmıştır. İş kollarında
çalışan kişilerin sağlığının korunması için çalışanları meslek hastalıkları,
kazalar, ilk yardım ve diğer sağlık konularında eğitimler verilebilir.
Giderek artan endüstriyle birlikte iş ortamları büyümekte ve iş yeri
yöneticisine, mühendisine vs. Eğitimler verilmelidir. Özellikle işçilerin
dikkatinin çekmek için afiş, broşür, yazı vs. hazırlanabilir.
İşçilerin sağlık eğitiminde yapılan işte sağlığın önemi, iş yerindeki çalışma
koşulları, meslek hastalık ve kazaları hakkında eğitimler verilmeli ve işçiler
bilinçlendirilmelidir.
Özellikle sanayi kuruluşlarında çevre sağlığına önem verilmelidir. Ayrıca olacak
bir kazada ilk yardım ve yapılacaklar hakkında etkili bir eğitim verilmelidir.
İşçilere kişisel sağlık bilgisi, aile planlaması, beslenme vs. konularda da
eğitimler verilmesi ve yeterli bir biçimde kullanılmaları sağlanılmalıdır.


F)Silahlı Kuvvetlerle İş Birliği:

Toplumdaki bireylerin toplanmış olduğu bir yerde ordudur. Türk ordusu 800000
kişi civarındadır. Burada verilen eğitim savaşa hazırlamak yanında hayatta
kalmaya hazırlar.
Ordu içinde bu eğitimleri verebilecek revirler, hastaneler gibi birimler
mevcuttur. Ordu eğitimcisi olan subay, astsubay ve erbaşlar sağlıkla ilgili
eğitimler verilmeli ve tüm topluma yayılmasını sağlanması sağlanmalıdır.
Orduda verilen eğitim sadece bilgi olarak kalmayıp alışkanlık düzeyinde
olmalıdır. Bununda terhisten sonrası örnek davranışlar gösterip başka bireylere
yansıtılması şeklinde devam eder.
Verilen eğitim ise ?insan vücudu ve işlevleri, kişisel salık bilgisi, beslenme,
aile planlaması, spor, beslenme, ilk yardım vs.? eğitimler verilmelidir.

G)Basın Ve Yayın Kuruluşlarıyla İş Birliği

Toplu üzerinde oldukça etkili olduğu dergi, gazete, televizyon, radyo gibi basın
ve yayın kuruluşlarıdır. Bu etki yaygı olup süreklidir. Bu yolla verilecek
eğitim toplumun her kesimine ulaşır. Bunun için kurumlarla iş birliği yapılmalı,
verilecek eğitimlerde toplum ihtiyacını karşılayacak düzeyde eğitim
verilmelidir. Ayrıca güncel olmalı ve çift yönlü iletişim şekline önem
verilmelidir.
İş birliği organizasyonunda bu kurumların yöneticilerine, programcılarına ve
sağlık uzmanları gibi halkın benimsediği kişiler alınmalıdır. Ayrıca eğitimlerde
eğlendirme işlemleriyle etkin bir hizmet verilmelidir.


H)Gönüllü Kurumlarla İş Birliği:

Vakıflar, dernekler, birlikler gönüllü kurumlar olup pek çok üyesi vardır. Bu
nedenle bu kurumlarda daha çok kitleye ulaşırız.
Bu kurumlarda gönüllü bireyler çalışır. Emekliler, yaşlılar, hayırseverler ve
toplum için bir şeyler yapmak isteyen kişiler çalışır.
Bu potansiyelin bazen harekete geçirilmesi yeterli olmaktadır. Bunun için onları
cesaretlendirmek ve yönlendirmek yeterli olacaktır. Bu adımlar sonrası mutlaka
güzel çalışmalarla sonuçlanacaktır.

Kuruluşlarla İş Birliği:

Toplumun bütününe hizmet vermek amacıyla oluşturulan ve belirli bir merkezden
yerel alanlara doğru hiyerarşik bir dizi içinde örgütlenmiş kurumlar ağına
kuruluş denir. Örneğin;
Milli eğitim bakanlığı merkez(Ankara) il, ilçe düzeyinde kurumlar arası ağı
şeklinde örgütlenmiş olan bir kuruluştur.
Kuruluşlarla yapılan iş birliğine sektörlerarası iş birliği denir. Kuruluşların
hazır olan yapılanmasını ve imkânlarını eğitim amacıyla harekete geçirmek sağlık
alanında toplumsal değişmeyi kolaylaştırmakta ve daha verimli yapmaktadır.
Kuruluşlarla iş birliğinde çok sayıda sektör birlikte çalışmakta ve gönüllü
katılımını sağlayabilmektedir. Sektörler sağlığı geliştirmek için ortak proje ve
stratejiler oluşturmakta ve bu uygulamaların hayata geçirilmesini
kolaylaştırmaktadır. Böylece sağlık eğitimi daha etkili ve verimli olması
sağlanmış olur.
Kuruluşlarla iş birliğinde merkezden uygulama birimlerine kadar her kademede
gerçekleştirilebilir. Ancak bunun için sektörler eşit görev ve sorumluluklar
almalı ve bir arada çalışma tarzı oluşması sağlanmalıdır.A)Merkezi Kuruluşlarla İş Birliği:

Sağlık bakanlığı?nın öncülüğünde oluşturulan iş birliği, eğitim ve hizmetin
yollarını belirleme, katılımını sağlama ve toplumun harekete geçirilmesi
açısından oldukça önemlidir. Ayrıca uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği
merkezi düzeydedir.
B)İl Kuruluşlarıyla İş Birliği:

Merkezi düzeyde ya da il düzeyinde planlanan eğitim ve hizmet çalışmaları için
il kuruluşları ve yetkilileriyle de iş birliği yapılır.

C)İlçe Kuruluşlarıyla İş Birliği:

Merkezi ve il düzeyinde ya da ilçe düzeyinde planlanan eğitim veya hizmet
çalışmalarının yürütmek için içe yetkilileri ve kuruluşlarıyla yapılır. 


Popüler Yayınlar

Google Analytics

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Arşivi

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

İzlemek İstediğiniz Mobese Kamerasına Tıklayınız…


mobese tv online ... Mobese Kameraları Canlı İzle !... Kanarya Adaları-Tenerife-Hotel Villa Cortes-Pool Miniatürk Mobese Canlı İzle... Galata Kulesi Mobese Canlı İzle... Pierre Loti Mobese Canlı İzle... Anadolu Hisarı Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 2 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 1 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Meydanı Mobese Canlı İzle... B. Çamlıca Mobese Canlı İzle... K. Çamlıca Mobese Canlı İzle... Doğatepe Mobese Canlı İzle... Dragos Mobese Canlı İzle... Eminönü sesli HQ Mobese Canlı İzle... Eminönü Mobese Canlı İzle... Emirgan Mobese Canlı İzle... Eyüp Sultan Mobese Canlı İzle.. Eyüp Sultan sesli HQ Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 2 Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 1 Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi HQ Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi 2 Mobese Canlı İzle... Kadıköy Mobese Canlı İzle Kapalıçarşı Mobese Canlı İzle Kız Kulesi Mobese Canlı İzle Mercan Mobese Canlı İzle İETT Metrohan Mobese Canlı İzle Mısır Çarşısı Mobese Canlı İzle Salacak Mobese Canlı İzle Saraçhane 1 Mobese Canlı İzle Saraçhane 2 Mobese Canlı İzle Saraçhane sesli HQ Mobese Canlı İzle Sepetçiler Kasrı HQ Mobese Canlı İzle Sultanahmet HQ Mobese Canlı İzle... Sultanahmet sesli HQ Mobese Canlı İzle... Ulus Parkı HQ Mobese Canlı İzle Taksim HQ Mobese Canlı İzle İzmir Saat Kulesi Mobese Canlı Yayın Kameraları İzmir Gümrük Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir İskele Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir Bostanlı Sahil Mobese ve Trafik Canlı Yayın İzmir Karşıyaka iskele Mobese ve Trafik Canlı Yayı. Kütahya Mobese Kamerası Deprem Anı İzle Mersin Toroslar Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çamlık Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çınar Meydanı Mobese Kamerası Rize Menderes Bulvarı Mobese Alanya Sahil Mobese Kamerası Canlı İzle Kastamonu Mobese Kameraları Trafik Kazaları İzle İl İl Mobese Kameraları ve 360 Derece Sanal Turlar... Adana Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAdıyaman Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAfyonkarahisar Mobese Kameraları ve Trafik Kameral...Ağrı Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAmasya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ankara Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Antalya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Artvin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aydın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Balıkesir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bilecik Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bingöl Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bitlis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bolu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Burdur Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bursa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çanakkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çankırı Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çorum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Denizli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Diyarbakır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Edirne Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Elazığ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzincan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzurum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Eskişehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gaziantep Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Giresun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gümüşhane Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hakkari Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hatay Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Isparta Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Mersin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İzmir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kars Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kastamonu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kayseri Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırklareli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kocaeli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Konya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kütahya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Malatya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Manisa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kahramanmaraş Mobese Kameraları ve Trafik Kamerala... Mardin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muğla Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muş Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Nevşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Niğde Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ordu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Rize Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sakarya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Samsun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Siirt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sinop Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sivas Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tekirdağ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tokat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Trabzon Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tunceli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şanlıurfa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Uşak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Van Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yozgat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Zonguldak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aksaray Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bayburt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karaman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırıkkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Batman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şırnak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bartın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ardahan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Iğdır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yalova Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karabük Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kilis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Osmaniye Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Düzce Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Web Tv Online İSTANBUL ŞEHİR KAMERALARI CANLI İZLE İSTANBUL CANLI YAYIN TRAFİK KAMERALARI İZLE TÜRKİYE CANLI YAYIN KAMERALAR İZLE AFRİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ASYA CANLI KAMERA YAYINLARI ORTA ve KUZEY AMERİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ALMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI AVUSTURYA CANLI KAMERA YAYINLARI BULGARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI ÇEK CUMHURİYETİ CANLI KAMERA YAYINLARI DANİMARKA CANLI KAMERA YAYINLARI ESTONYA CANLI KAMERA YAYINLARI FİNLANDİYA CANLI KAMERA YAYINLARI FRANSA CANLI KAMERA YAYINLARI GALLER CANLI KAMERA YAYINLARI HOLLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İNGİLTERE CANLI KAMERA YAYINLARI İRLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İSKOÇYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSPANYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI İSVİÇRE CANLI KAMERA YAYINLARI İTALYA CANLI KAMERA YAYINLARI LETONYA CANLI KAMERA YAYINLARI MACARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI MONAKO CANLI KAMERA YAYINLARI NORVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI POLONYA CANLI KAMERA YAYINLARI ROMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI RUSYA CANLI KAMERA YAYINLARI SIRBİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVAKYA CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVENYA CANLI KAMERA YAYINLARI UKRAYNA CANLI KAMERA YAYINLARI YUNANİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI KONYA NALÇACI CANLI MOBESE İZLEDENİZLİ ÇINAR MEYDANI CANLI MOBESE İZLE SOFİA CANLI MOBESE İZLE KONYA İHSANİYE CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI KAMERA HOLLANDA "URK" CANLI MOBESE İZLE KONYA MEVLANA CADDESİ CANLI MOBESE İZLE MEKKE "KABE" CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE FLORİDA MİAMİ CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE KIBRIS CANLI MOBESE İZLE MARMARİS SAHİLİ CANLI MOBESE KAMERASI KAYSERİ CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA "Mierlo Hout" CANLI MOBESE İZLE WEST SOMERSET TREN İSTASYONU CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE İTALYA VERONA CANLI MOBESE İZL İSPANYA (PALMA LİMANI)CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE Seyristanbul - Turistik Kameralardan İstanbul Hayvan Bakımevi Kameraları İstanbul Trafik Kameraları İzle Ankara-Kızılay Beloozerskiy Barcelona-Oviso İzmir Mekke-Kabe Kırklareli-Armağan Köy Meydanı Düsseldorf-Airport Live - Canlı İzle Antalya-Alanya-Kleopatra Beach Aydın-Didim-Caprice Palace Hotel Aydın-Kuşadası-Korumar Hotel Muğla-Fethiye-Buzz Beach Bar Florida-Key West-Eden House-Pool San Bartelemeo Al Mare-Ponterosso Beach Hamburg Live Canlı İzle Follonica-Aqua Village di Follonica Live Webcam Volterra-Piazza dei Priori New York-Postdam-Clarkson University Enjoy St. Barts, French West Indies Istanbul Cams Antakya / Hatay Konya Şehir Kameraları Bodrum Bulletin Webcam Denizli Park Cam Taksim Square - Istanbul Kocaeli Şehir Kameraları One World Trade Center 2004-2012 SHOW TV NTV KANAL D NTVSPOR STAR ATV HD TRT1 TV2/TNT HABERTURK TV FOX CNN TURK 24 BEYAZ TV İZLE KANAL 7 İZLE KANAL TURK TV İZLE KRAL POP TV İZLE SAMANYOLU HABER TV İZLE TRT HABER TV İZLE TRT 3 SPOR TV İZLE CNBC-e TV İZLE CARTOON NETWORK TV İZLE POWER TURK TV İZLE FLASH TV İZLE CINE 5 TV İZLE SHOW TV İZLE İzmir Karşıyaka Bostanlı Canlı Mobese zmir Karşıyaka İskele Canlı Mobese İzmir Konak İskele Canlı Mobese İzmir Gümrük Canlı Mobese İzmir Saat Kulesi Canlı Mobese KONURSU MOBESE KAMERA İZLE... Özel yayın Mekke canlı Özel yayın Medine canlı Konursu Belediyesi 3 Boyutlu İzle Yunak Mobese İzmir Mobese Kameraları BALABAN MOBESE KAMERA İZLE Trabzon MOBESE Kameraları - Meydan Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Boztepe’den Bir Bakış Trabzon MOBESE Kameraları - Atapark Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Kalkınma Çevresi Oyuncakistan Rize Canlı Mobese Kamera İzmir Canlı Mobese Kameraları ORDU - RENKLİ MOBESE KAYITLARI - BU OLAYLARIN HEPS... Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle Adana Tufanbeyli Mobese Kameralarını Takip Edin Adana Seyhan Canlı Mobese Kameraları Adana Sarıçam Canlı Mobese Kameraları Adana Saimbeyli Canlı Mobese Kameraları Adana Pozantı Canlı Kamera Pozantı Mobese Kameraları...

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -