Kaç Kişi Ziyaret Etti ?

Yükleniyor...

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

3 Mart 2012 Cumartesi

Sağlıklı Bir Çevremizin Olması İçin Okulumuzda Ne Gibi Çalışmalar Yapabiliriz?


Saglikli Bir Cevremiz Olmasi Icin Okulumuzda Ne Gibi Calismalar Yapabiliriz

Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma
Eğitim Ve Öğretim - Genel Konular
Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapma Her sektörün
hizmet verirken karşılaştığı bazı sorunlar mevcuttur. Sağlık alanında tek başına
tüm topluma ulaşması olanaksız olup verilen hizmetin kaliteli ve yeterli olması
olanaksızdır. Bunun ve sağlıklı bir çevremiz olması için okulumuzda ne gibi
çalışmalar yapabiliriz, okulumuzda sağlıklı bir çevre olması için neler
yapabiliriz, çevremizin ve okulumuzun daha temiz olması için neler yapabiliriz,
okulumuzun daha temiz olması için neler yapabiliriz, çevremizin temiz olması
için neler yapabiliriz, çevremizin ve okulumuzun temiz olması için neler
yapabiliriz, sağlıklı bir çevre için neler yapabiliriz, işbirliği yapmanın
önemi, okulumuzun temiz olması için neler yapmalıyız

Her sektörün hizmet verirken karşılaştığı bazı sorunlar mevcuttur. Sağlık
alanında tek başına tüm topluma ulaşması olanaksız olup verilen hizmetin
kaliteli ve yeterli olması olanaksızdır. Bunun için diğer sektörlerin
kaynaklarından yararlanmasın gerekir. Böylece istenen düzeyde, istenen şekilde
ve istenen kalitede yaygın eğitim verilebilir.
Özellikle sağlık gibi insanın yaşamını çok etkileyen bir sektörün insanlara
hizmet verme temel ilkesidir. Çünkü her kişi sağlıklı bir yaşam yaşamak ister ve
buda onların en temel hakkıdır. Sağlık sektörünün yaş, cins, ırk, statü
gözetmeksizin her insanı kapsaması gerekir. Ve böyle geniş bir hizmet yürüten
bir sektörün bunu tek aşına başarması gibi bir şey düşünülemez. Bunun içinde
görev, yetki ve sorumluluğun farklı sektörlerle paylaşılması gerekir.

İşbirliğinin Aşamaları:

? Yapılacak sağlık konusunun ilk aşamada belirlenmesi gereklidir.
? Konunun çözümüne yönelik tüm hareket ve amaca ulaşmak için tutulan yollar
belirlenmelidir.
? Katılacak olan sektörlerin katılım ve onunla ilgili olarak para, insan gücü,
araçlar, fikirler, çalışmalara katılım, onay verme gibi bilgilerin hazırlanması
gerekir.
? Katılacak olan sektörlerle sorun ve bu sorunlara çözüm önerileri için
tartışılıp eylemler ve izlenecek planlar belirlenmelidir.
? Eldeki tüm kaynaklar gözden geçirilmeli ve ortak olarak kullanılacak program
ve planlar hazırlanmalıdır.
? İşbirliğinin kurumsal bir yapısının ortaya çıkarılması gerekir.
? Elde edilen plan ve programlar uygulanmalıdır.
? Program ve planlar hakkında değerlendirmeler yapılmalı ve izlenmelidir.

İş birliği Yapmanın Olanakları
? Hedef kitleye ulaşım ve verilecek hizmetin verilmesi daha hızlı ve çabuk olur.
? Hizmet için işbirliği yapılacak kurumun kaynak araç-gereç ve gerekli
kaynaklarından yararlanılır.
? Zamandan tasarruf edilir.
? Hizmet daha ekonomik olur.
? Kurum ve kuruluşlarla etkileşim-uyum ve ortaklı artar.
? Halkla iletişim daha fazla olur.
? Yapılan hizmet daha etkin, kaliteli ve verimli olur.
? Özellikle toplum liderleri aracılığıyla halk eğitime katılmaya ikna olur.
? Hizmetin başlama aşamasından sonuna kadar hedef kitleye yardım yapılabilir.
? Özellikle öğretmenler, öğrenciler tarafından model alınıp taklit edildiği için
hizmet daha verimli olup bazen ailelerle ilişkileri sayesinde aileler üzerinde
de etkili olabilirler.
? Çalışmalar daha ayrıntılı ve güncel olarak tanıtılır ve yaygınlaştırılır.
? Yönetici, muhtar, imam vs. yaptırım gücü sayesinde hizmet ve eğitime yer
sağlanır ve insanların ilgisi toplanır. Ayrıca çalışmaların yürütülmesi,
izlenmesi ve değerlendirilmesinde sorumluluk yüklenmiş olunur.
? Gönüllüler ait oldukları kitleyi etkileyip ve bu kişilere önderli ederler.
? Özellikle anne-baba ve aile gibi en küçük sosyal birimler davranış modellerini
geliştirdiği için onlarla yapılan işbirliğinde aile ve çevredeki bireyler daha
kalıcı bir şekilde etkilenirler. Buda eğitimi daha verimli ve etkili kılar.

Sağlık Eğitiminde İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

- Devlet başkanları ve toplum liderleri
- Gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi basın mensuplarıyla
- Aile, anne ve babalarla
- Okullarla
- Halk eğitim merkezleriyle
- Öğretmenlerle
- Muhtar ve köy imamlarıyla
- Komutan ve askerlerle,
- Toplumdaki yöneticilerle
- Toplumdaki gönüllülerle
- Dini kurum ve liderlerle(diyanet işleri başkanlığı vs.)
- İş yerleriyle, işveren ve işçilerle,
- Vakıf ve Derneklerle,
- Sendika ve kooperatif yöneticilerine,
- Meslek odaları ve birliklerine,
- Sanatçılarla ve yazarlarla,
- Sağlık personeli ve çalışanlarıyla
- Kadın kuruluşları ve gençlik kuruluşlarıyla,
- Belediyelerle,
- Üniversitelerle,
- Uluslar arası kuruluşlarla,
- İl özel idareleriyle vs. gibi tüm toplumu ilgilendiren tüm kuruluşlarla
işbirliği yapılabilir.

İşbirliği Yapılacak Kişiler
Bir toplum kişilerin birleşmesiyle ortaya çıkar. Bu bireylerin kendi yakın
çevresinde oluşan sorunlarla ilgilenmesi bir birey olarak hak ve
sorumluluklarını fark etmesi ve o konu hakkında toplumsal olarak bir kalkınma
oluşur. Bu konular toplumu ilgilendirene her konu ile ilgili olabilir. (örneğin:
Eğitim, sağlık vs.).yapılacak olan eğitimde öncelikle toplumu etkileyen
kişilerle yapılır. Ve bu bireylerin önder kişilerce etkilenmesi sağlamak
istenir. Ve böylece ulaşılacak hizmet ve verilecek eğitimler daha geniş
kitlelere daha verimli ve etkili bir şekilde ulaştırılır.
Bir eğitim ve hizmette işbirliği yapılacak olan kişiler
- Yöneticiler,
- Eğitimciler,
- Gazeteciler,
- Siyasi liderler,
- İşçiler,
- Doktorlar ve sağlık personelleri,
- Mahalli yöneticiler,
- Öğretmen ve mühendisler,
- Anne ve babalar,
- Sanatçılar,
- Gazeteci ve yayıncılar vs. sayılabilir.

Bu kişiler aracılığıyla toplumdaki bireylerin etkilendirilmesi
düşünülebilir.ancak oluşturulan işbirliğinin liderlik ve gönüllülük esasına
oturtulması sağlanır.bu nedenle işbirliği yapılacak kişiler seçilirken
?kişilerin özellikleri,lider olan kişilerin eğitimi ve belirlenmesi? öncelikli
belirlenmesi gereken unsurlardır.

İşbirliği Yapılacak Kişilerde Aranan Nitelikler
- Gönüllü olan bu kişi istekli olmalı, çalışmalarında sürekli olmalı ve çıkarcı
olmamalıdır.
- Alçak gönüllü, samimi, hoşgörülü, sevecen, anlayışlı, kararlı, ilke sahibi,
inandırıcı, demokrasi ilkelerini benimseyen ve cesur olmalıdır.
- Çevresiyle sağlıklı ilişkiler ve iletişim kurabilen, yeniliklere açık, problem
çözebilen, ileri görüşlü, okur-yazar, kültürlü, toplumu tanıyan ve toplum
tarafından kabul görülen örnek bir insan olmalıdır.
- Çevresine ayıracak zamanı olmalıdır. Bir yerleşim biriminde her iki cinsten
gönüllü ekibi oluşturmalıdır.

İş Birliği Yapılan Kişilerin Eğitilmesi

Yapılacak olan eğitim ve hizmetin topluma iletilmesi ve uygulanması için
öncelikli olarak işbirliği yapılacak kişilerin belirli bir eğitimden geçmeleri
gereklidir.

Verilecek eğitim eğitimi şu maddelerden oluşur.

1.Modüller şekilde verilecek eğitim:
Davranışların değişmesi için oluşturulacak toplumun ihtiyaç oranı ve kitlesine
göre belirlenir. İhtiyaç duyulan her konu ve bölüm için ayrı ayrı bir eğitim
modülü geliştirilir. Örnek olarak akraba evliliğinin eğitimim için hazırlanan
bir modülde eğitim broşürleri, afişleri ve bunun gibi bilgilendirme bileşenleri
hazırlanabilir.

Öğretim modülü; belirlenen eğitim ve hizmet için temel bilgiler, teknik mesajlar
ve eğitici için notlar vs. gibi bölümlerlerden olmalı ve 2?5 sayfalık
herkesimden insanın anlayabileceği dilde yalın ve resimlerle desteklenmiş ve
hedef kitlenin ihtiyaçlarına karşı doyurucu olmalıdır.
2.Gönüllülük ağının oluşturulması:
Verilecek hizmet ve eğitim için gönüllü kişilerden il, ilçe ve yerel düzeyde bir
gönüllüler ağı oluşturulabilir. Hizmet ve eğitim ilk olarak iş birliği yapılacak
gönüllülere verilir. Her eğitim verilen kişi örnek verecek olursak 10 kişiye
eğitim vermesi istenebilir. Böylece hizmet ve eğitim geniş bir kitleyi kapsar.
3.Gönüllülerin Eğitimi:
Gönüllü kişilerin eğitim işini merkez eğitim grup üstlenir. Merkez eğitim grubu
bu eğitimi gerçekleştirmek için tanıtım, konferans, beyin fırtınası, soru-cevap,
gösteri, rol oynama, vaka çalışması, tartışma, anket gibi yöntemler kullanırlar.
Böylece işbirliği yapılacak gönüllüler eğitilmiş olur.

Sağlık Hizmetlerinde Kurumlarla İşbirliği
Bir toplumun sürekli yaşam ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını çözmek için
ortaya çıkan ve toplumca benimsenen yasa ve kurallara uygun olarak çalışan
ilişkiler dokusuna toplum ismi verilir. Örneğin; eğitim, sağlık, askerlik, din
vs.
Toplumsal kurumların görevlerinin şöyle sıralayabiliriz:
- Toplumu bütünleştirir.
- Toplumun yaşamını sürdürmesine yardımcı olur.
- Toplumun sorunlarına ölçülendirilmiş, denenmiş olarak ortaya konulmuş çözüm
yolları getirir.
- Toplumun üyeleri arasında oluşacak ilişkileri yasaya, kurala bağlar.
- Yeni oluşan kuşakların davranışlarının biçimlendirir. Ve her bireyin yasa ve
kurallara uymasının sağlar.
- Toplumsal birimlerin kurulup çalışmasını sağlar.(evlilik kurumu:aile,eğitim
kurumu:okul,sağlık kurumu :hastane)

Sağlık eğitiminde İşbirliği Yapılacak Kurumları Şöyle Sıralayabiliriz:
A)Aile Kurumlarıyla İş Birliği
B)Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği
C)Sağlık Kurumlarıyla İş Birliği
D)Dini Kurumlarla İş Birliği
E)İş Kurumlarıyla İş Birliği
F)Silahlı Kuvvetlerle İş birliği
G)Basın ve Yayın Kuruluşlarıyla İş Birliği
H)Gönüllü Kurumlarla İş Birliği

A)Aile Kurumlarıyla İş Birliği

Bir toplumu oluşturun en küçük sosyal birim ailedir. Bir ailede Anne, baba ve
çocuklar ana üyeler olur diğerleri tamamlayıcı kişilerdir. Aile yapılarının
sağlık koşulları toplumun sağlık gelişmişliğini ortaya koyar. Toplum sağlığının
istenen seviyeye gelmesi için öncelikle ailelerin eğitilmesi gerekir. Bunun için
iş birliği yapılan en önemli kurumlardan birisi ailedir.
Her birey ilk olarak ailede büyüdüğü için öncelikle aile ve bireylere eğitim
verilmeli ve sağlık davranışları ailede verilmelidir. Çünkü bir birey aileyi
oluşturur ve ailede toplumu oluşturur.
Bireyin içinde olduğu evin temiz, sakin, düzenli ve sağlık koşullarına uygun
olması bireyi sağlıklı yetişmesi ve iyi eğitilmesinin sağlar. Aynı şekilde
evdeki bireylerinde davranış ve tutumları çocuğun gelişimini direkt olarak
etkiler.
Bu amaçla eğitim görevlileri özellikle anne ve babayı eğitmeli ve bu eğitim
eşgüdümlü olarak çocuklara yansıtılmalıdır. Verilecek eğitim aile-okul iş
birliği ilkesi doğrultusunda uygulanmalıdır. Çünkü okulda eğitim alan çocuklar
okulda edindikleri eğitim ve bilgileri aile bireylerine taşırlar. Böyle yapılan
eğitim daha etkili olur. Ayrıca unutulmamalıdır ki, anne-babaların sağlıklı
davranışları çocuklarının da sağlıklı davranışları demektir.

B)Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği

Toplum nüfusunun öğretmenler ve öğrencilerle birlikte büyük çoğu okullarda
toplanmıştır.bunun için verilecek eğitimde eğitim kurumlarıyla da iş birliği
oldukça önemlidir.
Okul eğitim-öğretim içi,n oldukça etkili bir kurumdur.okullar öğrenci
aileleriyle işbirliği içinde bu sistemi yürütürler.evde yeteri kadar eğitim
almamış bireyler olabilir. Bunun için velilerle iş birliğiyle okul eğitimi
istenilen seviyeye ulaştırabilir. Bir okul öğrenciler sayesinde tüm topluma
ulaşabilir. Bu şekilde okulda öğrencilere verilen sağlıklı bilgi tutum ve
davranış diğer toplum bireylerine de iletilir.
Okullarda verilecek eğitimden öğretmenler sorumludur. Öğrenci öğretmeni bir
model olarak alıp taklit ettiği için etki ve yaptırım gücü daha fazladır. Ayrıca
öğretmenler aileler üzerinde de etkili olmaktadırlar. Okulda ise öğretmenden
istenen davranış, sağlıklı olmanın ne olduğunun, öneminin ve korunma yöntemleri
gibi konularda eğitim vermesidir. Bunun için öğretmenlere verilecek eğitimin
hangileri olduğunu belirlemek ve önermek ve öğretmenleri bu şekilde
bilgilendirmek gerekir.
Ayrıca okullarda koruyucu sağlık hizmetleri ve muayenelerinde de eğitime önem
verilmelidir.
Eğitim Kurumlarıyla İş Birliği yapılacak sağlık eğitimim Şu Konulardan Oluşur:

? Kişisel sağlık bilgisi,
? Hastalıkların önlenmesi ve kontrolü,
? Aile Sağlığı,
? Tüketici Sağlığı,
? İnsan Vücudu ve Görevleri,
? Beslenme ve Çevre Sağlığı,
? Büyüme ve Gelişme,
? Zihinsel ve Duygusal Sağlık,
? İlk Yardım, Güvenlik ve kazalardan korunma,
? Zararlı alışkanlıklar eğitimi gibi konularda eğitim verilmelidir.

Ayrıca okullarda sağlık hizmetlerinin yürütülmesi de gereklidir. Bunun için
okulların temizlik ve hijyen kuralları içinde eğitim vermesi gerekir. Bunun için
sınıfta bulunan öğrenci sayısının az, yeterli derecede ısı ve ışık, lavaboların
temiz sabunlu olması ve okulda en az bir ilk yardım dolabı olmalıdır. Aşılama
hizmetlerinin yapılması, sağlık taramalarının belirli zamanlarda yapılması
gerekir. Her bireyin bilmesi gereken sağlık bilgileri verilmelidir.
Okul dışında bulunan bazı eğitim merkezleri vardır. Halk eğitim merkezleri
bunlardan biridir. Ayrıca bu merkezlerde örgün eğitim görmemiş bireylere de
yaygın eğitim hizmetleri verilmektedir. Toplumdaki bireylere ulaşma bakımından
önemli bir merkez olduğu için Halk eğitim merkezleriyle de iş birliği yapmak
gerekir.
Halk Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitim Konularında Bazıları Şunlardır:
. Aile planlaması,
. Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar,
. Ana-Çocuk Sağlığı,
. Hasta ve Yaşlı Bakımı,
. Kazalar ve İlk Yardım,
. Yeterli ve Dengeli Beslenme,
. Ağız ve Diş Sağlığı,
. Kişisel Sağlık Bilgisi,
. Çevreyle İletişim, gibi eğitim konularından oluşur.


C)Sağlık Kurumlarıyla İş Birliği
Sağlık kurumları toplumdaki bireylerin sağlığını korumak ve sağlığını
kaybedenlere de sağlığının tekrar kazandırmak amacıyla açılan kurumlardır. Bu
kuruluşların organizasyonunda Sağlık Bakanlığı görevlidir. Bu kurumlarda doktor,
diş hekimi, psikolog, diyetisyen, sağlık teknisyeni, tıbbi sekreter gibi
personeller görevi yürütürler.

Eğitimde iş biriliği yapılacak yerlerin başında sağlık hizmetlerinin etkin
olarak yürütüldüğü kurumlar gelir. Eğitimler herkesin düzeyine göre yapılmalı
ayrıca kendi bakımlarının da geliştirilmesi hedeflenir.

Toplum bireyleri sadece sağlıkla ilgili bir sorunları olduğu zaman buralara
başvurmaktadır. Fakat bu kuruluşlar sadece sorun olduğu zaman verilmeyip
sorundan önce de verilir. Onun için herhangi bir sağlık sorunu için gelen birey
eğitime açık olduğu için gerekli eğitim verilmelidir. Böylece hastaneler,
doğumevleri, dispanserlerde, sağlık ocaklarında eğitim verilmiş olur.

D)Dini Kurumlarla İş Birliği:

İbadet yerleri bireylerin inançları, değer yargıları aynı olan insanların bir
araya geldiği yerlerdir. İnsan topluluğu buralarda da olduğu için eğitim için
dini kurumlarla iş birliği önemlidir. ibadet yerlerinde dini bilgiler
bilimselleştirilerek anlatılmalıdır.

Dini kurumlarda özellikle namaz vakitlerinde insanlar bir araya gelir ve hazır
gruplar oluşur. Ve eğitim ortamı oluşur.

Dinin etkileme gücü yüksek olup insanlar din adamları ve din ortamlarından
etkilendiği için burada verilen eğitim derin izler bırakır. Bunun için din
adamları dinimizin sağlığa verdiği önemi göz önünde bulundurarak dinimizin
sağlığa verdiği önemi, kişisel hijyeni, çevre sağlığı, bulaşıcı hastalıkları,
cinsel yaşam gibi konular hakkında eğitimler vermesi sağlanmalıdır. Ayrıca
koruyucu sağlık hizmetleri hakkında da bilgilendirilmesi gereklidir.

E)İş Kurumlarıyla İş Birliği:

Toplum nüfusunun büyük bir bölümüm iş kurumlarına dağılmıştır. İş kollarında
çalışan kişilerin sağlığının korunması için çalışanları meslek hastalıkları,
kazalar, ilk yardım ve diğer sağlık konularında eğitimler verilebilir.
Giderek artan endüstriyle birlikte iş ortamları büyümekte ve iş yeri
yöneticisine, mühendisine vs. Eğitimler verilmelidir. Özellikle işçilerin
dikkatinin çekmek için afiş, broşür, yazı vs. hazırlanabilir.
İşçilerin sağlık eğitiminde yapılan işte sağlığın önemi, iş yerindeki çalışma
koşulları, meslek hastalık ve kazaları hakkında eğitimler verilmeli ve işçiler
bilinçlendirilmelidir.
Özellikle sanayi kuruluşlarında çevre sağlığına önem verilmelidir. Ayrıca olacak
bir kazada ilk yardım ve yapılacaklar hakkında etkili bir eğitim verilmelidir.
İşçilere kişisel sağlık bilgisi, aile planlaması, beslenme vs. konularda da
eğitimler verilmesi ve yeterli bir biçimde kullanılmaları sağlanılmalıdır.


F)Silahlı Kuvvetlerle İş Birliği:

Toplumdaki bireylerin toplanmış olduğu bir yerde ordudur. Türk ordusu 800000
kişi civarındadır. Burada verilen eğitim savaşa hazırlamak yanında hayatta
kalmaya hazırlar.
Ordu içinde bu eğitimleri verebilecek revirler, hastaneler gibi birimler
mevcuttur. Ordu eğitimcisi olan subay, astsubay ve erbaşlar sağlıkla ilgili
eğitimler verilmeli ve tüm topluma yayılmasını sağlanması sağlanmalıdır.
Orduda verilen eğitim sadece bilgi olarak kalmayıp alışkanlık düzeyinde
olmalıdır. Bununda terhisten sonrası örnek davranışlar gösterip başka bireylere
yansıtılması şeklinde devam eder.
Verilen eğitim ise ?insan vücudu ve işlevleri, kişisel salık bilgisi, beslenme,
aile planlaması, spor, beslenme, ilk yardım vs.? eğitimler verilmelidir.

G)Basın Ve Yayın Kuruluşlarıyla İş Birliği

Toplu üzerinde oldukça etkili olduğu dergi, gazete, televizyon, radyo gibi basın
ve yayın kuruluşlarıdır. Bu etki yaygı olup süreklidir. Bu yolla verilecek
eğitim toplumun her kesimine ulaşır. Bunun için kurumlarla iş birliği yapılmalı,
verilecek eğitimlerde toplum ihtiyacını karşılayacak düzeyde eğitim
verilmelidir. Ayrıca güncel olmalı ve çift yönlü iletişim şekline önem
verilmelidir.
İş birliği organizasyonunda bu kurumların yöneticilerine, programcılarına ve
sağlık uzmanları gibi halkın benimsediği kişiler alınmalıdır. Ayrıca eğitimlerde
eğlendirme işlemleriyle etkin bir hizmet verilmelidir.


H)Gönüllü Kurumlarla İş Birliği:

Vakıflar, dernekler, birlikler gönüllü kurumlar olup pek çok üyesi vardır. Bu
nedenle bu kurumlarda daha çok kitleye ulaşırız.
Bu kurumlarda gönüllü bireyler çalışır. Emekliler, yaşlılar, hayırseverler ve
toplum için bir şeyler yapmak isteyen kişiler çalışır.
Bu potansiyelin bazen harekete geçirilmesi yeterli olmaktadır. Bunun için onları
cesaretlendirmek ve yönlendirmek yeterli olacaktır. Bu adımlar sonrası mutlaka
güzel çalışmalarla sonuçlanacaktır.

Kuruluşlarla İş Birliği:

Toplumun bütününe hizmet vermek amacıyla oluşturulan ve belirli bir merkezden
yerel alanlara doğru hiyerarşik bir dizi içinde örgütlenmiş kurumlar ağına
kuruluş denir. Örneğin;
Milli eğitim bakanlığı merkez(Ankara) il, ilçe düzeyinde kurumlar arası ağı
şeklinde örgütlenmiş olan bir kuruluştur.
Kuruluşlarla yapılan iş birliğine sektörlerarası iş birliği denir. Kuruluşların
hazır olan yapılanmasını ve imkânlarını eğitim amacıyla harekete geçirmek sağlık
alanında toplumsal değişmeyi kolaylaştırmakta ve daha verimli yapmaktadır.
Kuruluşlarla iş birliğinde çok sayıda sektör birlikte çalışmakta ve gönüllü
katılımını sağlayabilmektedir. Sektörler sağlığı geliştirmek için ortak proje ve
stratejiler oluşturmakta ve bu uygulamaların hayata geçirilmesini
kolaylaştırmaktadır. Böylece sağlık eğitimi daha etkili ve verimli olması
sağlanmış olur.
Kuruluşlarla iş birliğinde merkezden uygulama birimlerine kadar her kademede
gerçekleştirilebilir. Ancak bunun için sektörler eşit görev ve sorumluluklar
almalı ve bir arada çalışma tarzı oluşması sağlanmalıdır.A)Merkezi Kuruluşlarla İş Birliği:

Sağlık bakanlığı?nın öncülüğünde oluşturulan iş birliği, eğitim ve hizmetin
yollarını belirleme, katılımını sağlama ve toplumun harekete geçirilmesi
açısından oldukça önemlidir. Ayrıca uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği
merkezi düzeydedir.
B)İl Kuruluşlarıyla İş Birliği:

Merkezi düzeyde ya da il düzeyinde planlanan eğitim ve hizmet çalışmaları için
il kuruluşları ve yetkilileriyle de iş birliği yapılır.

C)İlçe Kuruluşlarıyla İş Birliği:

Merkezi ve il düzeyinde ya da ilçe düzeyinde planlanan eğitim veya hizmet
çalışmalarının yürütmek için içe yetkilileri ve kuruluşlarıyla yapılır. 


Popüler Yayınlar

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

İzlemek İstediğiniz Mobese Kamerasına Tıklayınız…


mobese tv online ... Mobese Kameraları Canlı İzle !... Kanarya Adaları-Tenerife-Hotel Villa Cortes-Pool Miniatürk Mobese Canlı İzle... Galata Kulesi Mobese Canlı İzle... Pierre Loti Mobese Canlı İzle... Anadolu Hisarı Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 2 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 1 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Meydanı Mobese Canlı İzle... B. Çamlıca Mobese Canlı İzle... K. Çamlıca Mobese Canlı İzle... Doğatepe Mobese Canlı İzle... Dragos Mobese Canlı İzle... Eminönü sesli HQ Mobese Canlı İzle... Eminönü Mobese Canlı İzle... Emirgan Mobese Canlı İzle... Eyüp Sultan Mobese Canlı İzle.. Eyüp Sultan sesli HQ Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 2 Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 1 Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi HQ Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi 2 Mobese Canlı İzle... Kadıköy Mobese Canlı İzle Kapalıçarşı Mobese Canlı İzle Kız Kulesi Mobese Canlı İzle Mercan Mobese Canlı İzle İETT Metrohan Mobese Canlı İzle Mısır Çarşısı Mobese Canlı İzle Salacak Mobese Canlı İzle Saraçhane 1 Mobese Canlı İzle Saraçhane 2 Mobese Canlı İzle Saraçhane sesli HQ Mobese Canlı İzle Sepetçiler Kasrı HQ Mobese Canlı İzle Sultanahmet HQ Mobese Canlı İzle... Sultanahmet sesli HQ Mobese Canlı İzle... Ulus Parkı HQ Mobese Canlı İzle Taksim HQ Mobese Canlı İzle İzmir Saat Kulesi Mobese Canlı Yayın Kameraları İzmir Gümrük Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir İskele Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir Bostanlı Sahil Mobese ve Trafik Canlı Yayın İzmir Karşıyaka iskele Mobese ve Trafik Canlı Yayı. Kütahya Mobese Kamerası Deprem Anı İzle Mersin Toroslar Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çamlık Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çınar Meydanı Mobese Kamerası Rize Menderes Bulvarı Mobese Alanya Sahil Mobese Kamerası Canlı İzle Kastamonu Mobese Kameraları Trafik Kazaları İzle İl İl Mobese Kameraları ve 360 Derece Sanal Turlar... Adana Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAdıyaman Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAfyonkarahisar Mobese Kameraları ve Trafik Kameral...Ağrı Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAmasya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ankara Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Antalya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Artvin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aydın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Balıkesir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bilecik Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bingöl Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bitlis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bolu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Burdur Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bursa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çanakkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çankırı Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çorum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Denizli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Diyarbakır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Edirne Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Elazığ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzincan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzurum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Eskişehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gaziantep Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Giresun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gümüşhane Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hakkari Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hatay Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Isparta Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Mersin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İzmir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kars Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kastamonu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kayseri Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırklareli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kocaeli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Konya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kütahya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Malatya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Manisa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kahramanmaraş Mobese Kameraları ve Trafik Kamerala... Mardin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muğla Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muş Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Nevşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Niğde Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ordu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Rize Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sakarya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Samsun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Siirt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sinop Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sivas Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tekirdağ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tokat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Trabzon Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tunceli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şanlıurfa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Uşak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Van Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yozgat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Zonguldak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aksaray Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bayburt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karaman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırıkkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Batman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şırnak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bartın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ardahan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Iğdır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yalova Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karabük Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kilis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Osmaniye Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Düzce Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Web Tv Online İSTANBUL ŞEHİR KAMERALARI CANLI İZLE İSTANBUL CANLI YAYIN TRAFİK KAMERALARI İZLE TÜRKİYE CANLI YAYIN KAMERALAR İZLE AFRİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ASYA CANLI KAMERA YAYINLARI ORTA ve KUZEY AMERİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ALMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI AVUSTURYA CANLI KAMERA YAYINLARI BULGARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI ÇEK CUMHURİYETİ CANLI KAMERA YAYINLARI DANİMARKA CANLI KAMERA YAYINLARI ESTONYA CANLI KAMERA YAYINLARI FİNLANDİYA CANLI KAMERA YAYINLARI FRANSA CANLI KAMERA YAYINLARI GALLER CANLI KAMERA YAYINLARI HOLLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İNGİLTERE CANLI KAMERA YAYINLARI İRLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İSKOÇYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSPANYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI İSVİÇRE CANLI KAMERA YAYINLARI İTALYA CANLI KAMERA YAYINLARI LETONYA CANLI KAMERA YAYINLARI MACARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI MONAKO CANLI KAMERA YAYINLARI NORVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI POLONYA CANLI KAMERA YAYINLARI ROMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI RUSYA CANLI KAMERA YAYINLARI SIRBİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVAKYA CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVENYA CANLI KAMERA YAYINLARI UKRAYNA CANLI KAMERA YAYINLARI YUNANİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI KONYA NALÇACI CANLI MOBESE İZLEDENİZLİ ÇINAR MEYDANI CANLI MOBESE İZLE SOFİA CANLI MOBESE İZLE KONYA İHSANİYE CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI KAMERA HOLLANDA "URK" CANLI MOBESE İZLE KONYA MEVLANA CADDESİ CANLI MOBESE İZLE MEKKE "KABE" CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE FLORİDA MİAMİ CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE KIBRIS CANLI MOBESE İZLE MARMARİS SAHİLİ CANLI MOBESE KAMERASI KAYSERİ CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA "Mierlo Hout" CANLI MOBESE İZLE WEST SOMERSET TREN İSTASYONU CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE İTALYA VERONA CANLI MOBESE İZL İSPANYA (PALMA LİMANI)CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE Seyristanbul - Turistik Kameralardan İstanbul Hayvan Bakımevi Kameraları İstanbul Trafik Kameraları İzle Ankara-Kızılay Beloozerskiy Barcelona-Oviso İzmir Mekke-Kabe Kırklareli-Armağan Köy Meydanı Düsseldorf-Airport Live - Canlı İzle Antalya-Alanya-Kleopatra Beach Aydın-Didim-Caprice Palace Hotel Aydın-Kuşadası-Korumar Hotel Muğla-Fethiye-Buzz Beach Bar Florida-Key West-Eden House-Pool San Bartelemeo Al Mare-Ponterosso Beach Hamburg Live Canlı İzle Follonica-Aqua Village di Follonica Live Webcam Volterra-Piazza dei Priori New York-Postdam-Clarkson University Enjoy St. Barts, French West Indies Istanbul Cams Antakya / Hatay Konya Şehir Kameraları Bodrum Bulletin Webcam Denizli Park Cam Taksim Square - Istanbul Kocaeli Şehir Kameraları One World Trade Center 2004-2012 SHOW TV NTV KANAL D NTVSPOR STAR ATV HD TRT1 TV2/TNT HABERTURK TV FOX CNN TURK 24 BEYAZ TV İZLE KANAL 7 İZLE KANAL TURK TV İZLE KRAL POP TV İZLE SAMANYOLU HABER TV İZLE TRT HABER TV İZLE TRT 3 SPOR TV İZLE CNBC-e TV İZLE CARTOON NETWORK TV İZLE POWER TURK TV İZLE FLASH TV İZLE CINE 5 TV İZLE SHOW TV İZLE İzmir Karşıyaka Bostanlı Canlı Mobese zmir Karşıyaka İskele Canlı Mobese İzmir Konak İskele Canlı Mobese İzmir Gümrük Canlı Mobese İzmir Saat Kulesi Canlı Mobese KONURSU MOBESE KAMERA İZLE... Özel yayın Mekke canlı Özel yayın Medine canlı Konursu Belediyesi 3 Boyutlu İzle Yunak Mobese İzmir Mobese Kameraları BALABAN MOBESE KAMERA İZLE Trabzon MOBESE Kameraları - Meydan Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Boztepe’den Bir Bakış Trabzon MOBESE Kameraları - Atapark Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Kalkınma Çevresi Oyuncakistan Rize Canlı Mobese Kamera İzmir Canlı Mobese Kameraları ORDU - RENKLİ MOBESE KAYITLARI - BU OLAYLARIN HEPS... Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle Adana Tufanbeyli Mobese Kameralarını Takip Edin Adana Seyhan Canlı Mobese Kameraları Adana Sarıçam Canlı Mobese Kameraları Adana Saimbeyli Canlı Mobese Kameraları Adana Pozantı Canlı Kamera Pozantı Mobese Kameraları...

Etiketler

03.09.2010 Cuma günü CHP'den Gaziemir Esnaf Odası'na Ziyaret... 1 / Gaziemir – İzmir Yolunda Bir Roma Kitabesi... 1-Gaziemir 1. Sınıf 10 - Seydiköy'ün Levantenleri 10 EYLÜL GAZIEMIRIN KURTULUSU 10 Kasım 10-GAZİEMİR - SEYDİKÖY - TO ΣEBNTİKIOÏ TARİHİ 10. Sınıf 100 Temel Eser 102 Dalmatians (102 Dalmaçyalı) 11-İzmir'in Gaziemir İlçesinde 11. Bölüm: 17. ve 18. yüzyıllarda İzmir ve çevresindeki salgın hastalıklar kitlesel ölümlere yol açıyordu. 11. Sınıf 11818 12 Eylül Referandum 12-İzmir`in yeni fuar alanında TOBB büyük ortak ol... 12. Seydiköy'ün levanten aileleri 12. Sınıf 13-Gaziemir Belediyesi’nde 11 milyon borç kavgası.... 13. Demiryolu ve Kültürel Hayat 14 Şubat 14-Başkan Şenol'dan Anneler Günü Kutlaması... 14. Seydiköy'ün Rumları 15-Gaziemir'e konforlu üst geçit... 15. Bölüm: Seydiköy'ün Üzüm Bağları 16-CHP'li Meclis Üyesi Hasan TOYUN Hayatını Kaybet... 16. Bölüm: Seydiköy'ün Rum Aileleri: Fotiadiler 17. Bölüm: Seydiköy'ün Rum Aileleri... 18. Bölüm: Seydiköy'deki Rum Okulları 19-Gaziemir meclisi hüzünle açıldı... 19. Bölüm: Gaziemir Tarihinin kilometre taşları... 1970 YILIN BESTELERİ 1972 yılının Eurovision şarkı yarışması birincisi 1973 yılı YILIN BESTELERİ 1974 yılı YILIN BESTELERİ 1975 yılı YILIN BESTELERİ 1976 yılı YILIN BESTELERİ 1978 yılı YILIN 45'lik PLAKLARI 1979 yılı YILIN 33'lik PLAKLARI ALBÜMLER 1980 li Yıllardan Bize Kalanlar 1980' li Yıllardan Bize Kalanlar 1983 YILI YILIN ALBÜMLERİ 1984 yılı YILIN ALBÜMLERİ 2- Yunanlıların ‘İzmir Yunan’dır’ iddiası 2-Arama Konferansı - Sivil Toplum Örgütleri 12 Haz... 2. Sınıf 20 de 20 20. Bölüm: Levantenler neden Sevdiköy diyordu? 2010 Yılı Genelgeleri 2010 Yılı Hafta Sonu Çalışma Ruhsatı Yenileme Süre... 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Aylık Taşıma Fiyat Tarifesi 2011 Basit Usül Vergi Muhasebe kayıtları 2011 seçim sonuçları 2011 Yılı Genel Seçim Sonuçları - İllere Göre 2011 Yılı TESK Genelgeleri 21. Bölüm: İzmir 1084 yılından beri Türkler’in… 22-H.İBRAHİM ŞENOL'DAN ESNAFA TEŞEKKÜR ZİYARETİ...... 22. Bölüm: Çok eski bir köy 23 Nisan 23-Gaziemir’de gönüllü kan bağışı kampanyası... 23. Bölüm: Bir kitabenin söyledikleri... 24 24-Uzay Kampı Türkiye’ye 8 yılda 75 bin konuk... 24. Bölüm: 15 ve 16. Yüzyıllarda Seydiköy 25-Vatandaşa Tren Uyarısı... 25. Bölüm: 19. Yüzyılda Nüfus hareketleri 26-İşgören 26. Bölüm: Seydköy Olayı nedir? 27-İzmir'in Gaziemir ilçesine Atatürk büstü yapıld... 27. Bölüm 1910'larda Seydiköy’e elektrik geliyor 28-Gaziemir'de trafo binalarına estetik görünüm...... 28.Bölüm Seydiköy Ziraat Mektebi Gaziemir Seydiköy Ziraat Mektebi 1902 29 Ekim 29-Gaziemir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü ... 3 - Bilginler ve düşünürler yurdu Ege 3-GAZİEMİR'İN CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİ... 3. Sınıf 30 Yıl Öncesine Ait Arşivlerden Göz Kırpmalar 30-GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANI ŞENOL İŞADAMLARIYLA B... 31-21 Haziran 2009 Babalar Günü Golf Turnuvası Etk... 32-Türkiye'nin En Büyük Outlet Alışveriş Merkezi -... 33-Gaziemir'de Kent Konseyi Kuruldu... 34-GAZİEMİR BELEDİYESİ-MADDE BAĞIMLILIĞI TİYATRO İ... 35-GAZİEMİR BELEDİYESİ - ESNAF BULUŞMALARI... 36-"AĞRIYAN" GAZİEMİR AKM DE SAHNELENDİ 06/07/2009... 360 derece sanal tur 37-H. İBRAHİM ŞENOL ESBAŞ'TA İŞADAMLARIYLA BİR ARA... 38-Doğalgaz artık Gaziemir'de... 39-Gaziemir'e modern pazaryeri... 3D 3D ÜÇ BOYUTLU GÖZLÜK YAPIMI 4+4+4 4- Demokrasi Ege'de Doğdu 4-Gaziemir Belediyesi Basın Bültenleri... 4. Sınıf 40-Gaziemir'in kitabı yazıldı... 41-İzmir Yerel Basın Linkleri... 42-"AÇIKHAVA YAZ SİNEMALARI" GÖSTERİMLERİ BAŞLADI.... 43-CHP Genel Sekreteri Önder Sav Gaziemir’de... 44-İzmir'de su kesintisi... 46-CHP GAZİEMİR'DE BEKLENEN ATAMA GERÇEKLEŞTİ... 47-PROF. DR. TÜRKAN SAYLAN'A MEKTUP YARIŞMASI... 48-GAZİEMİR BELEDİYESİ SARNIÇ ESNAF BULUŞMALARI TO... 49-GAZİEMİR'İN YENİ KAYMAKAMI ŞERAFETTİN TUĞ... 5- Anadolu 5-Gaziemirli Esnaf ve Sanatkarlara Güncel Duyurula... 5. Sınıf 50-Gaziemir Eski Kaymakamı Kemal KARADAĞ... 51-GAZİEMİR'DE RAMAZAN... 52-Sarnıç'ta şimdi balık tutma zamanı... 53 ZAFER HAFTASI 26 AĞUSTOS 54 Gaziemir Belediyesi Gıda Bankası Kuruyor... 55-Gaziemir Müftüsü trafik kazasında öldü... 5510 56-Marka kent Gaziemir’i yaratmak için işbirliği y... 57 Gaziemirliye Esnaf Odası’ndan etlipilav 57 Nolu Genelge 16.08.2010 (Mevzuat Düzenlemeleri) 58 Nolu Genelge 20.08.2010 (3D Esnaf Strateji Belgesi ve Çalışmalar) 58-İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON... 59 Gaziemir’de “toplu sünnet şöleni” gerçekleşti 5996 sayılı Kanun 6- Türkler ve Yunanlılar Nasıl Düşman Oldu? 6-CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Susam 6. Sınıf 6.Sınıf Proje ve Performans Ödevleri 60 yıl sonra CHP'nin 30 Mart 2009 6011 61-Önemli Telefonlar... 6111 6111 Sayılı Torba Kanunu 62-Avrasya Sirki 23 Ekim - 08 Kasım tarihleri aras... 63-T.C. Gaziemir Belediyesi Faaliyet Toplantıları ... 7 - 1081 Türkler İzmir'de 7-AKIN DÜĞÜN SALONU YENİ BİNASINDA HİZMETE GİRDİ..... 7. Sınıf 7. Sınıf Proje Ve Performans Ödevi 700 Adet “S Plaka” İhalesi 8 - İzmirTicaret Merkezi oluyor 8 MART 8-Gaziemir'e Modern Semt Garajı 8. Sınıf 8.Sınıf Proje ve Performans Ödevleri 80 LER 80 Lerin en güzel 100 şarkısı listesi 80'ler 80'S 80's Songs 9-Gaziemir’de işçi maaşları ödendi 9. Bölüm - 1900'lerde İzmir'in semtleri 9. Sınıf AA AB ABBA Abbas öz ABC abe Kaynana Acil Yardım ve Nakil Ambulansı Adakule Adamo Adana Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu Adıyaman Adnan Şenses Africa Afyonkarahisar Ahilik Haftası’nda Esnaf Odasına Ziyaret... Ahilik Kültürü Ahmet Ertegun Ahmet Kaya Ahmet Taşçı AHMET YILMAZ AİDAT DUYURUSU ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE Aile ailesi Air Supply Ajda Pekkan akmayan makyaj akne akrep nalan Akrostiş Aksaray aksoy akupunktur akşam saatlerinde İzmir Gazie... ALA ASFOURIYE alain Alanya Alexander Rybak Alfabe ali güven Ali Şevket Öndesev Alişan alışveriş alkol alman almanak Almanya ALO 174 GIDA HATTI Alpay Altın Mikrofon yarışmaları tarihçesi 1965 - 1968 Amasya Amerika Amy Winehouse - Back To Black ana baba okulu Ana Sınıfı anadolu ajansı ANADOLU HALKLARI MOZAİĞİ Anadolu Hisarı Anatolian Melodies andımız Andy Williams anı evi anılar Ankara Anonim Antakya antalya Antalya Altın Portakal Film Festivali araba Arabic Arbedeli seçimde tek liste yarıştı arda Ardahan Argentina Arif Sağ artun Artvin arşiv Asansör Belge İptali Hakkında asker ASLI GUNGOR Astronomi Asya Ata Demirer Atafont atasözleri Atatürk Athena atiye ATVHD Atçılık-Binicilik Autocad Av Mevsimi - Cem Yılmaz - Hayde Türkü - Orjinal Video Avare avcı Avrupa Avrupa Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Avusturya ay ayak bakımı ayanoğlu Aydın ayla ayla dikmen Ayna Azmin Önünde engel Yok aznavour ağasar Ağrı Aşık Ali Sultan Aşk-ı Memnu Aşkın Nur Yengi B. Çamlıca Babutsa Baha Bak Bir Varmış Bir Yokmuş Bakan Ergün bakır telden iskelet modeli BALABAN Balıkesir Balkanlar Türklerinin Kökleri : Arnavutlar Boşnaklar Pomaklar Bankalarda unuttuğunuz paraları öğrenebilirsiniz Barbra Streisand Barcelona Baris Mancho barış Barış Akarsu BARIŞ MANÇO Bartın Basın Yayın Batman bayan Bayburt Bayrak bayur Bağdat başbaşa BAŞKAN BEYEN'DEN GAZİEMİR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRÜ'NE "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ BAŞKAN SÜLEYMAN BEYEN YAPACAKLARI İLE İDDİALI... BAŞKANIN KALEMİNDEN Başkanın Kaleminden... BBG Beatles BedenEğitimi Bedia Akartürk Beethoven - 9. Senfoni behiye BELEDİYE BAŞKANI'NA ESNAF ODASI'NDAN HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ... Belediye Tarafında... Belediye çalışanlarına diksiyon kursu Belediyenin küçük işletmelere yardımcı olmasını bekliyoruz... Belgeler Belirli Gün Ve Haftalar Beloozerskiy Ben E King Ben Seni Bengü BEP Planları berdan mardini Beren Saat Bergen Berkant besin beslenme beton BEYAZ TV Beyazıt Kulesi 1 Beyazıt Kulesi 2 Beyazıt Meydanı BEYEN VE EKİBİ AÇIK ARA FARK ATARAK GÜVEN TAZELEDİ Beyonce bikini-mayo Bilecik BiLgisayar Bingöl bir Bir blogun telif hakları nasıl korunur? Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam Birlik Otel...izmir Bismillâhirrahmânirrahîm bitkisel Bitlis Biyografi biyoloji Blogdan nasıl para kazanılır? Blogger Blogger Dynamic Views Blogları gelecekte neler bekliyor? Blogumuzu nasıl ilgi çekici hale getirebiliriz? Blogumuzu nasıl tanıtabiliriz? Blogumuzun arama motorlarında üst sıralarda çıkmasını nasıl sağlarız? blues Bodrum boks boksör Bolu bono zülfü livaneli bora borç sorgulama botoks boyun Brazil bronzlaşma Bryan Adams Bu Gurur Gaziemir’in Bu Ne Dünya Kardeşim Adlı Tiyatro Oyunu Bulgaristan Bulmaca bULMACALAR Burcu Güneş Burdur Burhan Topal Bursa burun BURÇLAR Böyle Bitmesin Bülent Ersoy BÜLENT ERSOY HEY DERGİSİNDE... Bülent Serttaş büyükataman CAN DÜNDAR candan Candan Erçetin Canlı Caprice Palace Hotel Carpenters CARTOON NETWORK cd dvd Celal Güzelses Celine Dion CEM KARACA Cem Yıldız Cem yılmaz cemal Cengiz Kurtoğlu cep telefonu Cevat Ultanır Ceynur ceza ceza puanları düşürüldü charles Chile CHP Gaziemir İlçe Başkanlığından CHP Gaziemir İlçe Yönetimi'nin GESO Ziyareti... CHP GAZİEMİR'DE BEKLENEN ATAMA GERÇEKLEŞTİ... CHP İzmir Milletvekili M.Ali SUSAM Gaziemir'de... cilt Cilt bakımı cilt bakımı ürünleri cımbız CINE 5 Cliff Richard CNBC-e CNNTURK comic Coğrafya Coşkun Sabah Culture Club Cumhuriyet Cyprus Cüneyt Arkın Damdaki Kemancı Danimarka DARİO mORENO Dayanışma Gecesi... Dead Poets Society (Ölü Ozanlar Derneği) Dede Efendi dekolte delon demet akalın Demir Demirkan Demis Roussos deney deniz ürünleri pişiriciliği Denizbank'tan İşletmeler İçin Ramazan Kampanyası Denizli Deprem Ders Ders Programı DESTEK ALABİLECEK SEKTÖRLER LİSTESİ Diana Ross Didim din Din Bilgisi dinledik Dire Straits diva Diyarbakır diye diyet dizdar Dizzy diş Doktor Dosya Sırtı download-indir doğal ürünler Doğalgazsız Esnaf Kalmasın... Doğatepe doğum doğum günü Dragos dudak dudak üstü tüyler Duffy Duran abi Duran Ağabey DUS SOKAGI SAKINLERI duş dövme dövme-piercing Dünya Dünya Tarihi Düriye Keskin Düriyemin Güğümleri Film Müziği Düsseldorf düz karın Düzce Düş Sokağı Sakinleri e-okul e-vergi levhası E-VERGİ LEVHASI ALINMASI Eartquake Ebru Gündeş Ebru Şallı ECE ANLI Edebiyat Edip Akbayram Edirne Ege ege türküleri egzema egzersiz ehliyet ekmek Ekmek ve Ekmek Çeşitleri ekonomi Eksik El Emeği Göz Nuru Ürünler Pazarı El yazısı Elazığ Elektrik Elma sirkesi Elvan Günaydın elvis Elvis PRESLEY Emel Emel Sayın Eminönü Emirgan Emrah emre altuğ emre aydın En farklı yılbaşı eğlencesi Gaziemir’de EN SON HABERLER ENBE Enbe Orkestrası Engelli Ailelerin Engeli ile Baş Etmesi Adlı Panel... Engin ÇOKBANKİR / Ercan ÇOKBANKİR Enrique Iglesias epilasyon epilatör Ercan Çokbankir erdinç Erhan Güleryüz ERIC CLAPTON erich Erişim Engeli Erkan Baris Erkan ÇOBAN erkek bakımı ERKİN KORAY Erol Evgin Erol sayan ersen Erzincan Erzurum eSİN eNGİN ESKİ TÜRK DEVLETLERİNİ YÖNETENLER ESKİLER BİLİR HEY DERGİSİ KAPAKLARI -1- ESKİLER BİLİR HEY DERGİSİ KAPAKLARI -2- ESKİLER BİLİR HEY DERGİSİ KAPAKLARI -3- Eskişehir esmeray Esnaf Haberleri Esnaf Kanunu...5362 esnaf kefalet kooperatifi ceza affı ESNAF VE SANATKAR ÜYELERİMİZE GÜNCEL DUYURULAR... Esnaf ve yeni iş kurana ‘hibe kredi’ verilecek... ESNAFA PAZAR GÜNÜ MÜJDESİ Esnafa sağlıklı protokolü Esnafa Özel Su Tarifesi Esnafın Sesi Bülteni estetik estetik ameliyat Estonya et ve et ürünleri pişiriciliği Etik Kurul... Etkinlikler... Etli Pilav Dağıtımı Eurovision EUROVİSİON Tarihimiz...1975-2010 Ev Taşıma evde saç boyama Eve Düşen Yıldırım Evka-7 Cumhuriyet Semt Evi eyeliner Eyüp Sultan Ezginin Günlüğü Eğitim EĞİTİM BİLİM KÜLTÜR SANAT VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ eğitim-ödev-ders eğlence Eşme Facebook hesabımı nasıl tamamen silebilirim? FACEBOOK PROFiLi Facebook'ta ünlenen Türkler burada faktör fany farklılaşma Faruk K Fatih Erkoç Fatih Kısaparmak fatih ürek Fatmagül ün Suçu Ne 1 Bölüm İzle Fatmagül'ün Suçu Ne fatura Fecri Ebicioğlu Fehmi Ege Felsefe Fen Bilgisi Fen ve Teknoloji FERDA ANIL YARKIN Ferdi TAYFUR Ferdi Özbeğen FERHAT GÖÇER Feridun Düzağaç fermantasyon festival alanı festivali Fethiye fıkralar fikret Fikret Kızılok Filibe-Timrasli ETHEM Bey FİLİBE-TIMRAŞLI ETHEM BEY film film izle Film Müzikleri Finlandiya Fizik fizy.com FLASH TV Flickr GAZİEMİR FOTOĞRAFLARI Florida Follonica fondöten Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları FOX Frank Sinatra Fransa frazier Funda Arar fön galata kulesi GALATASARAY Galler Gangnam style gazete gazetecilik GAZİ UMUR BEY Gaziantep gaziemir GAZİEMİR BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM ŞENOL’A NEZAKET ZİYARETİ GAZİEMİR BELEDİYESİ ESNAF BULUŞMALARI TOPLANTISI YAPILDI ... GAZİEMİR BELEDİYESİ SARNIÇ ESNAF BULUŞMALARI TOPLANTISI... Gaziemir Belediyesi Çocuk Kafkas Ekibi Yetenek Siz... Gaziemir Belediyesi Öğrenci Yetiştirme Kursları 16... Gaziemir Belediyesi Şubat Ayı Etkinlik Programı Gaziemir Belediyesi’nden örnek proje GAZIEMIR DE OSMANLI DÖNEMI YERLESIMI Gaziemir Esnaf Odası Gaziemir Esnaf Odası'ndan Kadir Gecesi Hayırı GAZİEMİR ESNAF ODASININ HAZIRLATTIĞI ÖNLÜKLER DAĞITILIYOR... Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (10) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (11) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (12) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (13) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (14) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (15) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (16) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (17) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (18) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (19) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (20) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (21) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (22) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (23) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (24) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (25) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (3) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (4) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (5) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (6) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (7) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (8) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Esnafın Sesi Bülteni - 28.10.2010 (9) Gaziemir Esnaf Ve Sanatkarlar Odası - Yeni Logo GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Site Haritası Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Üyeleri GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI YÖNETİM VE DENETİM KURUL Gaziemir Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Dayanışma gecesi... GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI'NIN GELENEKSEL ETLİ PİLAVI GAZİEMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODASI’NDAN EĞİTİME DESTEK GAZİEMİR ESNAFININ YENİ BAŞKANI SÜLEYMAN BEYEN... Gaziemir Gönüllülerini Bekliyor GAZİEMİR HARİTASI GAZİEMİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ SEZAİ ER’E NEZAKET ZİYARETİ Gaziemir İlçesi Sınırları İçinde Faaliyette Buluna... GAZİEMİR KAYMAKAMI ŞERAFETTİN TUĞ’A NEZAKET ZİYARETİ Gaziemir Kent Konseyi Gaziemir Kent konseyi Genel Kurul Toplantısı Gaziemir Seydiköy gaziemir tarihi Gaziemir Tarihi - Web Slide Show gaziemir tarihi slide show Gaziemir Tarihi... Gaziemir Tavla Turnuvası Gaziemir Yerel Haber Gaziemir Yerel Haber - Dikey Buton Gaziemir Yerel Haber... Gaziemir'de Babalar Günü Golf Turnuvası Etkinliği... Gaziemir'de Kent Konseyi GAZİEMİR'DE OSMANLI DÖNEMİ YERLEŞİMİ Gaziemirli (Seydiköylü) Haris Alexiou gaziemirtarihi GaziemirYerel Haber - Ana Sayfa Gaziemir’de kitap festivali Gaziemir’de muhteşem yılbaşı eğlencesi Gaziemir’de yüksekokul sevinci Gaziemir’in fahri hemşehrisi oldu... GB hafıza gelin genel seçim 2011 Genelgeler genç genç kalma gençlik Germany geyik gezi planı GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SEYDİKÖY GAZİEMİR index GIDA GIDACI ESNAFA YÖNELİK EĞİTİM SEMİNERİ Gillespie Giresun giyim Gloria Gaynor Gmail Google Google AdSense Google Drive Google hizmetleri googol Gras Grease - Summer Nights Grup 84 Grup Gündoğarken Grup Laçin gsm Göbek Eritebilen İçecekler göbek eritme Gökhan Kırdar gökhan tepe Gökhan Özen göksel gönül Gönül Yazar görmeniz gereken 555 film Görsel Sanatlar göz makyajı göz torbası göz çevresi göz şişliği gözenek genişlemesi gözenekler göğüs bölgesi Gülay Gülben ergen Gülden Karaböcek güler Gülşen gümrük Gümüşhane GÜNCEL DUYURULAR Güncel Haberler... Gündem güney güneş güneş ışını güneş kremi güneş yanığı güneşlenme GÜRKAN MERTTÜRK GÜRKAN MERTTÜRK - Biliyorsun (Star Akademi) 4 Temmuz 2011 gürsel Güzel Sözler güzellik H.İBRAHİM ŞENOL'DAN ESNAFA TEŞEKKÜR ZİYARETİ... Hababam Sınıfı haberin var mı HABERTURK Hacı Faik bey Hadise Haftalık Ders Programı Çizelgesi hair Hak ve Özgürlük Hareketi Kurultayı Hakan Altun Hakkari hakkımızda... Halay HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ SELAHATTİN DAVER’E NEZAKET ZİYARETİ HALK EĞİTİM MERKEZİ VE ESNAF ODASI İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN KANTİNCİLİK KURSUNA KATILANLAR BELGELERİNİ ALDILAR halk müziği HALKBANK'tan İşyerini Yenileyecek Esnafa Destek Haluk Levent Hamburg hamile hamilelik hande yener harita Harita ve Afişler Hatay Hatice hay hayal gücü hayat Hayat Bilgisi HAYKO CEPKİN Hayvan Bakımevi hazım Heccav Tiyatro Oyunu helen HERKES BERKANT İÇİN ORADAYDI Herşeye Rağmen HEY Hey Dergisi HEY Dergisi 1980 POP ARABESK söyleyenlerin sayısı artıyor Hey Dergisi'nin yayın hayatı HEY DERGİSİ-16 ŞUBAT 1981 Hey Dergisi... HEY HAKKINDA YORUMLAR HEY in gittigidiyor HEY in internet (görseller) HEY in internet (içerik) HEY in sahibinden HEY OKURLARI Hidiv Kasrı 1 Hidiv Kasrı 2 Hijyen Uygulamaları Hız sınırları artırıldı Hizmetlerimiz... hobi hollanda HOMEROS NERELİDİR hopkin Hulisi Seven HULUSİ ABİ HULUSİ TUNCA HYIM Hz. Muhammed (S.A.V) Hürriyet i-phone İbrahim Erkal İbrahim tatlıses İBŞB icatlar İESOB BİRLİK BAŞKANI ZEKERİYA MUTLU’YA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ İESOB GENEL KURUL 2010 İESOB... İETT Metrohan İl Genel Meclisi üyelerinden İl Genel’in Gaziemirli üyeleri iyi çalışıyor İl İl Mobese İlahi ilanlar İlhan İrem İlkler - Dünyanın İlkleri İlkyardım İlköğretim illüzyon ilçemi... imsakiye inci index India İngilizce İngiltere İnkilap Tarihi Inna Instrumental international internet internet bağımlılığı internet kafe internetbulutu internetdenizi internetten alışveriş inşaat inşaat mühendisliği ipad iphone iphone problemleri iphone uygulamaları IQ İrlanda İskoçya İslamiyet İsmail YK İsmet Nedim İspanya Isparta İstanbul istenmeyen tüyler istiklal İstiklal Caddesi İstiklal Marşı İsveç isveç diyeti İsviçre Italy İtalya İyi bir blog tasarımı nasıl olmalı? izin dilekçesi İZKA izmir izmir bostanlı sahil İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tasarı Taslağı İZMİR ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ’NE NEZAKET ZİYARETİ izmir gümrük izmir iskele izmir karşıyaka izmir saat kulesi İzmir Tv'de 04.04.2007 tarihinde yayınlanan Önder SÜMER'in Esnaf Kürsüsü ropörtaj programı İzmir Tv'de 04.04.2007 tarihinde yayınlanan Önder SÜMER'in Esnaf Kürsüsü ropörtaj programı2 İzmir Veremle Savaş Derneği İzmir Öğrenci Rehberi İzmirli Esnaflar İftar Yemeğinde Buluştu İzzet Altınmeşe İzzet Yıldızhan için Iğdır iş dünyası ışıltılı saçlar İşyeri Açarken... İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Değişikliği jagger Jamaica James Blunt James Morrison Japan Japon Japonya jethro Jingle bells joe Joe Dassin John Lennon John Travolta Juanito K. Çamlıca Kabe kablosuz internet Kadıköy kadın Kadir Gecesi Kadri Şençalar Kahramanmaraş Kahvehane kalça kalça ve basen bölgelerinizdeki fazla yağlardan kurtulabilirsiniz kamuran Akkor KANAL 7 KANAL TURK KANALD Kanarya Adaları Kandil kanuni Kapalıçarşı Kapasite Raporu Kapıdan satışlar Karabük Karaman Karaoke KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Kargo karikatür Karikatürler karma cilt karne karot Kars Kastamonu Katibim Katy Perry Kayahan Kayıt Ücreti Ve Yıllık Aidat Kayrak taşıyla harikalar yaratıyor Kayseri Kazancı Bedih Kazım Koyuncu kaş keloğlan Kenan Doğulu Kendin Yap Kent Konseyi... kepek Keremcem KESIK CAYIR NESET ERTAS ZARA KUBAT KEY ödemeleri Keşifler Kibariye Kıbrıs kılavuzu Kilis kilo kilo problemi kilo verme kilo vermek Kim Kimdir? Kimya kına Kiraz Kıraç Kırıkkale kırışıklık Kırklareli Kırşehir Kısa... Kısa... Gaziemir Yerel Haberleri... Kita kitap özetleri kıyafet Kız Kulesi kızılay kızılok KOBİ destek paketini açıkladı Kocaeli Komik komikolannevarsaburada KONURSU konut Konya Korsan pazara operasyon Korumar Hotel KOSGEB KOSGEB - MPM (Milli Prodüktivite Merkezi) KONFERANSI KOSGEB BAŞVURU İŞLEMLERİ KOSGEB İzmir Güney Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOSGEB İŞLEMLERİ KOSGEB KOBİ destek paketini açıklandı... KOSGEB Kredi Faiz Desteği... KOSGEB Yeni Destek Modelleri kozmetik KPPS KRAL POP Kredi Borçları Kubat kudret kulübü Kumral Kur'an-ı Kerim Kurt Kanunu kuru cilt Kutsi Kuşadası kültürlerin kaynaştığı yurt… Kütahya kütüphane Lady Gaga Lara Latif Doğan lazer Led Zeppelin Leke nasıl çıkar? Leman Sam Lemar lens Letonya Levanten Levent Yüksel Leyla ile Mecnun lider linkler Lionel Richie Lise 1 lisesi Live in İzmir Ataturk Stadium (09.09.1986 izmir / TURKEY Live in İzmir Ataturk Stadium (09.09.1986 izmir / TURKEY) Live it up Lost Louis Armstrong LYS Macaristan madde magazin dergileri kapakları mahir Mahsun Kırmızıgül makyaj Malatya Maliye manco Manga manikür Manisa Mantık manço mançomongol Mardi Mardin Mariah Carey marka Marmaris mary Marşlar masaj maskara maske mat matematik MAVİ IŞIKLAR maşa MEB Medine medya MEGEP Projesi Mehmet Öz Mekke meme Memur menopoz Mercan Mersin Meslekler Metallica Metin Ersoy Mevlana Celaleddin Rumi Mevzuat... Mexico MFÖ MHP Gaziemir'den Esnaf Odası'na ziyaret Miami Michael Jackson Michael Jackson’un İstanbul konseri-23 Eylül 1993 mick milli piyango Miniatürk Mısır Çarşısı MİT mizah mobese mobese izle mobesetv moda Modern Talking Monako money moody Mor Ve Ötesi morfoloji Moskova moğollar Mu Kıtası muammer Muazzez Abacı Muazzez Ersoy Muhasebe Muhteşem Yüzyıl Murat Boz Murat Kekilli Musa Eroğlu music Mustafa Ceceli Mustafa Sandal Mustafa Yıldızdoğan Muzaffer Sarısözen Muğla Muş Müdür Yardımcısı Mühendislik münir Münir Nurettin Selçuk Müslüm Gürses Müzeyyen Senar müzik Nalan nasıl ? Nasıl daha fazla hit alabilirsiniz? Nat King Cole Nazan Öncel Ne pişirsem? NEREDE DOĞMUŞTUR? nermin Nermin CANDAN Nesli tehlikedeki türler Nevşehir New York Nezih Ünen Neşe Karaböcek Neşet Ertaş Neşet Ertaş - Zara - Kubat - Kesik Çayır - Karaoke Nida Tüfekçi Nilüfer niran ünsal Niğde no-tox Nokia 5800 Norveç Not Çizelgesi NSync NTV NTVSPOR nurettin Nurettin Rençber Nuri Sesigüzel NURSEN İLE MUSTAFA DÜNYAEVİNE GİRDİ… NURSOY AVM HİZMETE GİRDİ Oda Başkanlarımız... Oda kaydı bulunan esnafa finans desteği… oje oktay Okul okul gazetesi Okuma okumak Olgun şimşek online Ordu Orhan Gencebay Orhan Ölmez Osmaniye Osmanlı Osmanlı tarihi otomobil otrivine oyun Oyun Havası oyun teorisi Oyuncakistan oyunlar ozan doğulu Pakistan'a Yardım Kampanyası panama Panama Kanalı para parfüm Paris Hilton paslanmaz çelik Paul McCartney pedikür peeling pembedir Performans Performans Ödevleri Petek Dinçöz Petros Petridis Pierre Loti pilates Pink Floyd pir sultan abdal piramit Piyano plak Plan Planlar ve Tutanaklar plasma lcd led Poland Polonya Pop POWER TURK poyraz presley Program İndir programlarından Proje Proje ve Performans Ödevleri Proje Ödevi Proje Ödevleri Psikoloji Queen radyo radyodan Rafet El Roman Ramazan İmsak saatleri Ramazan Şenses Rapor rapunzel rasta regl-adet Regtickpro Rehberlik renk körlüğü renkler Resim Rihanna Ringa Ringa Rıza Efendi Rize Rober Hatemo Roman Romanya RTE Russia Rusya S Plaka İhalesi S Plaka İhalesi Ertelendi S Plaka İhalesine Katılmaya Hak Kazananların Listesi S Plakalı Servis Araçlarının "Araç Uygunluk" Görünümleri Takvimi saat Saat 20’de20 dakika kitap okuyalım diyoruz sabıka kaydı Sadettin Kaynak Sadettin Öktenay Safiye Ayla Safiye Soyman sakanty Sakarya Sakarya Fırat Salacak Salim Dündar SALSA SAMANYOLU HABER Samsun Samsung Galaxy Tab San Bartelemeo Sanayi Sanayi Sicil Belgesi sarartıcı Saraçhane 1 Saraçhane 2 Saraçhane HQ Sarnıç 2.Yağlı Güreşleri Sarnıç Yağlı Güreşleri Savaşlar Saz saç saç bakımı saç kesimi saç stilleri saç uzatma Sağlık SBS Scorpions Seden Gürel Sefa Doğanay Sefarad segal seksenler seksi görünmek Selahattin Pınar Selami Şahin selçuk Selçuklular selülit selülit kremi selülit tedavisi Seminer ve Sunular Sen de Söyle Sepetçiler Kasrı Serap Yenici Serdar Ortaç sertab erener Servis araçları set Sevgililer Günü sevim Sevim Şengül sex seydiköy SEYDİKÖY (GAZİEMİR) BELEDİYE TEŞKLATININ KURULMASI Seydiköy was founded 2600 years ago seydiköy şiiri Seydiköylü Rumlar Seydiköylüler Derneği Seydiköylüler'de artık dernekleşti.. Seydiköy… Seyyar Tayyar SEZEN AKSU Sezen Seley Aksu seçmeler SGK Shakira shapiro SHOW TV Shrek Sibel Can sigara Sigortalılığı Durdurulanlar SİHİRLİ DEĞNEK Siirt sıla silikon sımsıkı göğüsler Sınav Sınav Analiz Programı sınavsız ustalık ve esnaflık belgesi sinema sınıf Sınıf Planı Sinop sir ağda Sırbistan site site haritası Sivas sıvı kaybı Sivil savunma sivilce siyah noktalar sizin Slovakya Slovenya snow patrol Sofia solarium Soner OLGUN soner sarıkabadayı Sosyal Bilgiler Sosyal Güvenlik Destek Primi Sosyal Kulüpler Spain Spiros Kottis Spor SRC-5 St. Barts stand STAR STAR WARS STEVIE WONDER su döngüsü Suat Aydogan Suat Sayın Sudi Arabistan Sultanahmet Suskunlar Suya düşen cep telefonu nasıl kurtarılır? sözleri Sümer Ezgü süre uzatımı T.C. İZMİR VALİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN Takdir-Teşekkür takı-mücevher Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik taksim Takvim Tango Tanju Okan tanürek TAPDK Taraf yazarı Kütahya Tarih Tarihi Yerler TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Tarkan Tasarım tasarruf Tatil Ödevi Tatyos Efendi Taylan Kümeli Tekirdağ teknoloji Telekom Tenerife Hotel Teoman Alpay ter kokusu terleme TESK 2011 Yılı Genelgeleri TESK... Test tezcan THiNK BiG (BÜYÜK DÜŞÜNMEK) Thomas Alva Edison timur tırnak bakımı Tiyatro Tiyatro ve Skeç Örnekleri TKGA PROJESİ TL TNT Tokat Tolga Akyıldız Toplum torba yasa torba yasası Toto Cotugno Trabzon Trafik trafik kazaları TRT HABER TRT1 TRT3SPORTV TSM Tsunami TTNET Tual tull Tunceli TURGAY BASYAYLA Turizm Turkcell Esnaf Paketi Turkey Turkish Tuğba Ekinci Tuğla Teorisi TV'de The Best of -2- Twitter Twitter hesabımı Facebook ile nasıl bağlarım? Twitter hesabını Türkçeleştirme... Tören Programı Tüketici Türk Halk Müziği Korosu Konseri Türk Pop Müzik Tarihi Türk sanatı türk sineması Türkan Şoray Türkiye TÜRKİYE DİRİ FAY HARİTASI Türkiye-Rusya Vize Anlaşması Türkçe Türkü U2 U2 istanbul U2 İstanbul'u Salladı U2 live aid 1985 Ud Ukome Ukrayna ulaşım ultraviyole Ulus Parkı Union Palace Hotel - Marmaris United States Urfa uskan uydu-sat Uzaktan Öğrenme Portalı Uzay uçak uçer Uğur Mumcu’ya görkemli anma Uşak Van Vangöl ve arkadaşları Irmak'a yeni okul için çalış... varis Vatandaşlık ve Veda Hutbesi video virüs vitamin Volkan Konak Volterra VPN nedir ? Vurgun Efe vücut bakımı WE are THe World web-blog design WEST SOMERSET Westlife WHAM Whitney Huston WiFi windows world World Trade Center yabancı Yabancı Dil Yalın Yalova Yalçın Bayer Gaziemir'i Anlattı yanak ve gıdı sarkması yapı Yapı Fuarı YARIM ASSOLİST OLDU... yarışı yarışması Yasalar Yasemin Yavuz bingöl yaz yazar Yazar Ömer Köroğlu Kitap İmza Günü Düzenliyor yazım kuralları yağlı cilt yaş yaşam yaşamak Yaşar Güvenir Yaşlı Ağaç Ev yemek tarifleri (yeme-içme) Yemen Türküsü Yeni başlayanlar için; Yerel Haberci YENİ DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMIMIZ Yeni Türkü yeres yerli Yesari Asım Arsoy Yetenek Sizsiniz Yetki Belgeli Ustalara ilişkin Yönetmelik Yeşil Ev Projesi yeşil çay Yeşil Çevre yeşilçam YGS Yıldırım Gürses yıldız Yıldız Tilbe yılmaz yoga Yonca Lodi youtube YouTUBE GAZİEMİR videoları Yozgat yoğurt yunak yunanistan Yurdaer Doğulu Yurtseven Kardeşler Yusuf Hayaoğlu Yusuf Nalkesen yönetici Yüksek Sadakat Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar yüz yüz gerdirme yüz maskeleri yüzbaşıoğlu yüzdeki tüyle yüzdeki tüyler Zafer Peker Zara zayıflama Zeki Müren Zengin Kız Fakir Oğlan Zerrin Özer zeytinoğlu Ziya Taşkent Zonguldak zülfü livaneli zümrüt Çalışma Takvimi Çanakkale Çankırı Çarşamba çatlaklar ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNİN ESNAF ODASI ZİYARETİ Çek Cumhuriyeti çenedeki tüyler Çevre çin tıbbı Çocuk Çocuk şarkıları ve müzikler çorbacılık Çorum ödev Ödev Kapak Ödev Sitesi ödevcinin yeri ölçü Ölçü ve Tartı Aletleri Beyannameleri Ölçü ve Tartı Ayar Beyanname Verme Süresi Ölüdeniz ömür önemli telefonlar ÖNLÜK DAĞITIMI örgü-giyim-kıyafet ÖSYS-LYS-YGS öykü Öykü Berk Öykü-Berk özdemir özden Özgün Özhan Eren öğrenci Öğretmen öğretmenler Öğretmenler Günü ÜCRETSİZ HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ Ümit Besen Ümit Kaftancıoğlu Ürgüp Üsküdar üstün Üç Hürel şairlerle şakir şampuan Şanlıurfa şarkı şentürk şerif şifalı bitkiler Şiirler Şırnak şişmanlık ŞOFÖRLER Şubat ‘Modern Şair Eşref’ ayakta alkışlandı ‘Yetenek Sizsiniz’ çocuklar

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

Haberler

Loading...