Kaç Kişi Ziyaret Etti ?

14 Mart 2012 Çarşamba

Atatürk'ün Hayatının Kronolojisi


Atatürk'ün Hayatının Kronolojisi


 • 1881: Selanik'te doğdu.
 • 1893: Askeri Rüştiye'ye girdi ve Kemal adını aldı.
 • 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi'ne girdi.
 • 1899 Mart 13: İstanbul Harp Okulu Piyade sınıfına girdi.
 • 1902 Harp Akademisi'ne girdi ve burada gazete çıkardı.
 • 1905 Ocak 11: Harp Akademisi'ni Yüzbaşı olarak bitirdi, Şam'a 5. Ordu'nun 30. Süvari Alayı'nda staj yapmak için atandı.
 • 1906 Ekim: Şam'da Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Şam'da topçu stajını yaptı ve Kolağası oldu.
 • 1908 Temmuz 23: Meşrutiyet'in ilan edilmesi için çalışmaları.
 • 1909 Mart 31: 31 Mart ihtilalinde Hareket Ordusu Kurmay Subayı olarak çalıştı.
 • 1911 Eylül 13: Mustafa Kemal, İstanbul'a Genelkurmay'a naklen atandı.
 • 1911 Kasım 27: Mustafa Kemal, Binbaşılığa yükseldi.
 • 1912 Ocak 9: Mustafa Kemal, Trablusgarp'ta Tobruk saldırısını yönetti.
 • 1913 Ekim 27: Mustafa Kemal, Sofya Ateşemiliterliği'ne atandı.
 • 1914 Mart 1: Mustafa Kemal, Yarbaylığa yükseltildi.
 • 1915 Şubat 2: Mustafa Kemal, Tekirdağı'nda 19. Tümeni kurdu.
 • 1915 Şubat 25: Mustafa Kemal'in Maydos'a gidişi.
 • 1915 Nisan 25: Mustafa Kemal, Arıburnu'nda İtilaf Devletleri'ne karşı koydu.
 • 1915 Haziran 1: Mustafa Kemal'in Albaylığa yükselişi.
 • 1915 Ağustos 9: Mustafa Kemal, Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.
 • 1915 Ağustos 10: Mustafa Kemal, Anafartalar'dan düşmanı geri attı.
 • 1916 Nisan 1: Mustafa Kemal'in Tuğgeneralliğe yükselişi.
 • 1916 Ağustos 6: Mustafa Kemal, Bitlis ve Muş'u düşman elinden kurtardı.
 • 1917 Eylül 20: Mustafa Kemal, memleketin ve ordunun durumunu açıklayan raporunu yazdı.
 • 1917 Ekim: Mustafa Kemal, İstanbul'a döndü.
 • 1918 Ekim 26: Mustafa Kemal, Halep'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde düşman saldırılarını durdurdu. 1918 Ekim 30: Mondros Mütarekesi'nin imzalanması.
 • 1918 Ekim 31: Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atanması.
 • 1918 Kasım 13: Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'nın kaldırılması ve Mustafa Kemal'in İstanbul'a dönüşü. 1919Nisan 30: Mustafa Kemal'in Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği'ne atanması.
 • 1919 Mayıs 15: İzmir'e Yunan'lıların asker çıkarması.
 • 1919 Mayıs 16: Mustafa Kemal, Bandırma vapuruyla İstanbul'dan ayrıldı.
 • 1919 Mayıs 19: Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı.
 • 1919 Haziran 15: Mustafa Kemal, 3. Ordu Müfettişi ünvanını aldı.
 • 1919 Haziran 21: Mustafa Kemal, Ulusal Güçleri Sivas Kongresi'ne çağırdı.
 • 1919 Temmuz 8 / 9: Mustafa Kemal, askerlikten çekildi. (Saat: 20:50)
 • 1919 Temmuz 23:Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Erzurum Kongresi'nin toplanması ve bir Temsil Kurulu seçerek dağılması. (7 Ağustos 1919)
 • 1919 Eylül 4: Mustafa Kemal'in başkanlığı altında Sivas Kongresi'nin toplanması ve 11 Eylül'de sona ermesi.
 • 1919 Eylül 11: Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti Heyet Temsiliyesi Başkanlığı'na saçildi.
 • 1919 Ekim 22: Amasya Protokolü'nün imzalanması.
 • 1919 Kasım 7: Mustafa Kemal, Erzurum'dan milletvekili seçildi.
 • 1919Aralık 27: Mustafa Kemal, Heyeti Temsiliye'yle birlikte Ankara'ya geldi.
 • 1920 Mart 20: İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından ele geçirilmesi, Mustafa Kemal'in protestosu, Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama girişimi.
 • 1920 Mart 18: İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın son toplantısı.
 • 1920 Mart 19: Mustafa Kemal tarafından Ankara'da üstün yetkiyi taşıyan bir Millet Meclisi toplanması hakkında illere duyuruda bulunulması.
 • 1920 Nisan 23: Mustafa Kemal, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı.
 • 1920 Nisan 24: Mustafa Kemal, Büyük Millet Meclisi Başkanı seçildi.
 • 1920Mayıs 5: Mustafa Kemal'in başkanlığında ilk Hükümet'in toplantısı.
 • 1920 Mayıs 11: Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından ölüm cezasına çarptırıldı.
 • 1920Mayıs 24: Mustafa Kemal'in cezası Padişah tarafından onaylandı.
 • 1920 Ağustos 10: Osmanlı İmparatorluğu delegeleriyle İtilaf Devletleri arasında Sevr Antlaşması'nın imzalanması.
 • 1920 Ocak 9 / 10: Birinci İnönü Savaşı.
 • 1921 Ocak 20: İlk Teşkilat-ı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun esas maddelerinin kabulü.
 • 1921 Mart 30 / Nisan 1: İkinci İnönü Savaşı.
 • 1921 Mayıs 10: Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadola ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu'nun kurulması ve Mustafa Kemal'in Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
 • 1921 Ağustos 5: Mustafa Kemal'e Başkumandanlık görevinin verilmesi.
 • 1921 Ağustus 22: Mustafa Kemal'in yönetiminde Sakarya Meydan Savaşı'nın başlaması.
 • 1921 Eylül 13: Sakarya Meydan Savaşı'nın kazanılması.
 • 1921 Eylül 19: Mustafa Kemal'e Mareşallik rütbesinin verilmesi ve Mustafa Kemal'in Gazi ünvanını alması.
 • 1922Ağustos 26: Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u yönetmesi.
 • 1922 Ağustos 30: Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar Başkumandanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
 • 1922 Eylül 1: Gazi Mustafa Kemal'in: "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri !" emrini vermesi.
 • 1922 Eylül 9: Türk Ordusu'nun İzmir'e girmesi.
 • 1922 Eylül 10: Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi.
 • 1922 Ekim 11: Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması.
 • 1922 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal'in önerisi üzerine saltanatın kaldırılması.
 • 1922 Kasım 17: Vahdettin'in bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçması.
 • 1923 Ocak 29: Gazi Mustafa Kemal'in Latife Hanım'la evlenmesi.
 • 1923 Temmuz 24: Lozan Antlaşması'nın imzalanması.
 • 1923 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal'in Halk Fırkası'nı kurması.
 • 1923 Ağustos 11: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.
 • 1923 Ekim 29: Cumhuriyet'in ilan edilmesi.
 • 1923 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı olması.
 • 1924 Mart 1: Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'nde Halifeliği kaldırması ve öğretimin birleştirilmesi hakkında açış nutkunu söylemesi.
 • 1924 Mart 3: Hilafetin kaldırılması, öğrenimin birleştirilmesi, Şer'iyeve Evkaf Vekaletiyle (Bakanlığıyla), Erkanıharbiyei Umumiye Vekaletinin kaldırılması hakkındaki yasaların Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilmesi.
 • 1924 Nisan 20:Türkiye Cumhuriyeti Teşkilatı Esasiye (Anayasa) Kanunu'nun kabul edilmesi.
 • 1925 Şubat 17: Aşarın kaldırılması.
 • 1925 Ağustos 24: Gazi Mustafa Kemal'in ilk defa Kastamonu'da şapka giymesi.
 • 1925 Kasım 25: Şapka Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
 • 1925 Kasım 30: Tekkelerin kapatılması hakkındaki kanunun kabulü.
 • 1925 Aralık 26: Uluslararası takvim ve saatin kabulü.
 • 1926 Şubat 17: Türk Medeni Kanunu'nun kabulü.
 • 1927 Temmuz 1: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk kez İstanbul'a gitmesi.
 • 1927 Ekim 15 / 20:Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi 2. Kurultayı'nda tarihi Büyük Nutku'nu söylemesi.
 • 1927 Kasım 1: Gazi Mustafa Kemal'in 2. Kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
 • 1928 Ağustos 9: Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.
 • 1928 Kasım 3: Türk Harfleri Kanunu'nun Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesi.
 • 1931 Nisan 15: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
 • 1931 Mayıs 4: Gazi Mustafa Kemal'in 3.kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
 • 1932 Temmuz 12: Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
 • 1933 Ekim 29: Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in 10. Yıldönümünde tarihi nutkunu söylemesi.
 • 1934 Kasım 24: Gazi Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk soyadının verilmesi kanununun kabul edilmesi.
 • 1935 Mart 1: Atatürk'ün 4. kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
 • 1937 Mayıs 1: Atatürk'ün çiftliklerini Hazine'ye ve taşınamaz mallarını da Ankara Belediyesi'ne bağışlaması. 1938 Mart 31: Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin ilk resmi duyurusu.
 • 1938 Eylül 15: Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.
 • 1938 Ekim 16: Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi duyuruların yayınına başlanması.
 • 1938 Kasım 10: Atatürk'ün ölümü. (Perşembe, saat: 09.05)
 • 1938 Kasım 11: İstanbul Şehir Meclisi'nin olağanüstü toplantı yapması. Saraydaki Cumhurbaşkanlığı forsunun indirilerek yerine yarıya kadar indirilmiş Türk Bayrağı'nın çekilmesi.
 • 1938 Kasım 12: Atatürk'ün ölümü dolayısıyla, Yüksek Öğretim gençliğinin üniversite Konferans Salonu'nda toplanması.
 • 1938 Kasım 13: Gençliğin Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplanarak Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'i koruyacaklarına ant içmeleri.
 • 1938 Kasım 14: Büyük Millet Meclisi çok hazin bir toplantı yaptı.
 • 1938 Kasım 15: Hükümet Atatürk'ün Ankara'da ebedi istirahat yerine konulacağı 21 Kasım 1938 tarihini ulusal yas günü olarak duyurdu.
 • 1938 Kasım 16: İstanbul'lular Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu'ndaki katafalkı önünde sabahın ilk saatlerinden gecenin son saatlerine kadar saygı ve üzüntü içinde son görevlerini yaptılar.
 • 1938 Kasım 19: Büyük bir törenle, Atatürk'ün Dolmabahçe'den alınan yüce cenazesi, önce Sarayburnu'na, oradan Zafer torpidosuyla Yavuz zırhlısına götürüldü.Yavuz zırhlısıyla İzmit'e kadar götürülen tabut, oradan Ankara'ya yolcu edildi.
 • 1938 Kasım 20:Atatürk'ün sevgilinaşı Ankara'ya ulaştı ve Ankara'da Büyük Millet Meclisi önündeki katafalka konuldu. Ankara'lılar da son görevlerini saygıyla yaptılar.
 • 1938 Kasım 21: Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabre konulması.
 • 1938 Kasım 25: Atatürk'ün vasiyetnamesinin açılması.
 • 1938 Aralık 26: Atatürk'ün "Ebedi Şef" sanıyla anılmasının kabul edilmesi.
 • 1953 Kasım 4: Atatürk'ün Geçici Kabri'nin açılması.
 • 1953 Kasım 10: Atatürk'ün cenazesinin Anıt-Kabir'e nakledilmesi.
http://www.turkcebilgi.com/ataturk/hayati/ataturkun-hayatinin-kronolojisi.asp

Popüler Yayınlar

Google Analytics

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Blog Arşivi

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle !...

İzlemek İstediğiniz Mobese Kamerasına Tıklayınız…


mobese tv online ... Mobese Kameraları Canlı İzle !... Kanarya Adaları-Tenerife-Hotel Villa Cortes-Pool Miniatürk Mobese Canlı İzle... Galata Kulesi Mobese Canlı İzle... Pierre Loti Mobese Canlı İzle... Anadolu Hisarı Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 2 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Kulesi 1 Mobese Canlı İzle... Beyazıt Meydanı Mobese Canlı İzle... B. Çamlıca Mobese Canlı İzle... K. Çamlıca Mobese Canlı İzle... Doğatepe Mobese Canlı İzle... Dragos Mobese Canlı İzle... Eminönü sesli HQ Mobese Canlı İzle... Eminönü Mobese Canlı İzle... Emirgan Mobese Canlı İzle... Eyüp Sultan Mobese Canlı İzle.. Eyüp Sultan sesli HQ Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 2 Mobese Canlı İzle... Hidiv Kasrı 1 Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi HQ Mobese Canlı İzle... İstiklal Caddesi 2 Mobese Canlı İzle... Kadıköy Mobese Canlı İzle Kapalıçarşı Mobese Canlı İzle Kız Kulesi Mobese Canlı İzle Mercan Mobese Canlı İzle İETT Metrohan Mobese Canlı İzle Mısır Çarşısı Mobese Canlı İzle Salacak Mobese Canlı İzle Saraçhane 1 Mobese Canlı İzle Saraçhane 2 Mobese Canlı İzle Saraçhane sesli HQ Mobese Canlı İzle Sepetçiler Kasrı HQ Mobese Canlı İzle Sultanahmet HQ Mobese Canlı İzle... Sultanahmet sesli HQ Mobese Canlı İzle... Ulus Parkı HQ Mobese Canlı İzle Taksim HQ Mobese Canlı İzle İzmir Saat Kulesi Mobese Canlı Yayın Kameraları İzmir Gümrük Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir İskele Mobese ve Trafik Canlı Yayın Kamerala İzmir Bostanlı Sahil Mobese ve Trafik Canlı Yayın İzmir Karşıyaka iskele Mobese ve Trafik Canlı Yayı. Kütahya Mobese Kamerası Deprem Anı İzle Mersin Toroslar Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çamlık Mobese Kamerası Canlı İzle Denizli Çınar Meydanı Mobese Kamerası Rize Menderes Bulvarı Mobese Alanya Sahil Mobese Kamerası Canlı İzle Kastamonu Mobese Kameraları Trafik Kazaları İzle İl İl Mobese Kameraları ve 360 Derece Sanal Turlar... Adana Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAdıyaman Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAfyonkarahisar Mobese Kameraları ve Trafik Kameral...Ağrı Mobese Kameraları ve Trafik KameralarıAmasya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ankara Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Antalya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Artvin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aydın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Balıkesir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bilecik Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bingöl Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bitlis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bolu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Burdur Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bursa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çanakkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çankırı Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Çorum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Denizli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Diyarbakır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Edirne Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Elazığ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzincan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Erzurum Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Eskişehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gaziantep Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Giresun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Gümüşhane Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hakkari Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Hatay Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Isparta Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Mersin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İzmir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kars Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kastamonu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kayseri Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırklareli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kocaeli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Konya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kütahya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Malatya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Manisa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kahramanmaraş Mobese Kameraları ve Trafik Kamerala... Mardin Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muğla Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Muş Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Nevşehir Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Niğde Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ordu Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Rize Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sakarya Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Samsun Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Siirt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sinop Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Sivas Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tekirdağ Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tokat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Trabzon Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Tunceli Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şanlıurfa Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Uşak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Van Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yozgat Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Zonguldak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Aksaray Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bayburt Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karaman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kırıkkale Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Batman Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Şırnak Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Bartın Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Ardahan Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Iğdır Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Yalova Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Karabük Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Kilis Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Osmaniye Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları Düzce Mobese Kameraları ve Trafik Kameraları İstanbul Web Tv Online İSTANBUL ŞEHİR KAMERALARI CANLI İZLE İSTANBUL CANLI YAYIN TRAFİK KAMERALARI İZLE TÜRKİYE CANLI YAYIN KAMERALAR İZLE AFRİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ASYA CANLI KAMERA YAYINLARI ORTA ve KUZEY AMERİKA CANLI KAMERA YAYINLARI ALMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI AVUSTURYA CANLI KAMERA YAYINLARI BULGARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI ÇEK CUMHURİYETİ CANLI KAMERA YAYINLARI DANİMARKA CANLI KAMERA YAYINLARI ESTONYA CANLI KAMERA YAYINLARI FİNLANDİYA CANLI KAMERA YAYINLARI FRANSA CANLI KAMERA YAYINLARI GALLER CANLI KAMERA YAYINLARI HOLLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İNGİLTERE CANLI KAMERA YAYINLARI İRLANDA CANLI KAMERA YAYINLARI İSKOÇYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSPANYA CANLI KAMERA YAYINLARI İSVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI İSVİÇRE CANLI KAMERA YAYINLARI İTALYA CANLI KAMERA YAYINLARI LETONYA CANLI KAMERA YAYINLARI MACARİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI MONAKO CANLI KAMERA YAYINLARI NORVEÇ CANLI KAMERA YAYINLARI POLONYA CANLI KAMERA YAYINLARI ROMANYA CANLI KAMERA YAYINLARI RUSYA CANLI KAMERA YAYINLARI SIRBİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVAKYA CANLI KAMERA YAYINLARI SLOVENYA CANLI KAMERA YAYINLARI UKRAYNA CANLI KAMERA YAYINLARI YUNANİSTAN CANLI KAMERA YAYINLARI KONYA NALÇACI CANLI MOBESE İZLEDENİZLİ ÇINAR MEYDANI CANLI MOBESE İZLE SOFİA CANLI MOBESE İZLE KONYA İHSANİYE CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI KAMERA HOLLANDA "URK" CANLI MOBESE İZLE KONYA MEVLANA CADDESİ CANLI MOBESE İZLE MEKKE "KABE" CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA CANLI MOBESE İZLE AKSARAY CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE FLORİDA MİAMİ CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE KIBRIS CANLI MOBESE İZLE MARMARİS SAHİLİ CANLI MOBESE KAMERASI KAYSERİ CANLI MOBESE İZLE HOLLANDA "Mierlo Hout" CANLI MOBESE İZLE WEST SOMERSET TREN İSTASYONU CANLI MOBESE İZLE MOSKOVA CANLI MOBESE İZLE İTALYA VERONA CANLI MOBESE İZL İSPANYA (PALMA LİMANI)CANLI MOBESE İZLE MEDİNE CANLI İZLE Seyristanbul - Turistik Kameralardan İstanbul Hayvan Bakımevi Kameraları İstanbul Trafik Kameraları İzle Ankara-Kızılay Beloozerskiy Barcelona-Oviso İzmir Mekke-Kabe Kırklareli-Armağan Köy Meydanı Düsseldorf-Airport Live - Canlı İzle Antalya-Alanya-Kleopatra Beach Aydın-Didim-Caprice Palace Hotel Aydın-Kuşadası-Korumar Hotel Muğla-Fethiye-Buzz Beach Bar Florida-Key West-Eden House-Pool San Bartelemeo Al Mare-Ponterosso Beach Hamburg Live Canlı İzle Follonica-Aqua Village di Follonica Live Webcam Volterra-Piazza dei Priori New York-Postdam-Clarkson University Enjoy St. Barts, French West Indies Istanbul Cams Antakya / Hatay Konya Şehir Kameraları Bodrum Bulletin Webcam Denizli Park Cam Taksim Square - Istanbul Kocaeli Şehir Kameraları One World Trade Center 2004-2012 SHOW TV NTV KANAL D NTVSPOR STAR ATV HD TRT1 TV2/TNT HABERTURK TV FOX CNN TURK 24 BEYAZ TV İZLE KANAL 7 İZLE KANAL TURK TV İZLE KRAL POP TV İZLE SAMANYOLU HABER TV İZLE TRT HABER TV İZLE TRT 3 SPOR TV İZLE CNBC-e TV İZLE CARTOON NETWORK TV İZLE POWER TURK TV İZLE FLASH TV İZLE CINE 5 TV İZLE SHOW TV İZLE İzmir Karşıyaka Bostanlı Canlı Mobese zmir Karşıyaka İskele Canlı Mobese İzmir Konak İskele Canlı Mobese İzmir Gümrük Canlı Mobese İzmir Saat Kulesi Canlı Mobese KONURSU MOBESE KAMERA İZLE... Özel yayın Mekke canlı Özel yayın Medine canlı Konursu Belediyesi 3 Boyutlu İzle Yunak Mobese İzmir Mobese Kameraları BALABAN MOBESE KAMERA İZLE Trabzon MOBESE Kameraları - Meydan Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Boztepe’den Bir Bakış Trabzon MOBESE Kameraları - Atapark Çevresi Trabzon MOBESE Kameraları - Kalkınma Çevresi Oyuncakistan Rize Canlı Mobese Kamera İzmir Canlı Mobese Kameraları ORDU - RENKLİ MOBESE KAYITLARI - BU OLAYLARIN HEPS... Mobese Kameralarla Dünyayı Canlı İzle Adana Tufanbeyli Mobese Kameralarını Takip Edin Adana Seyhan Canlı Mobese Kameraları Adana Sarıçam Canlı Mobese Kameraları Adana Saimbeyli Canlı Mobese Kameraları Adana Pozantı Canlı Kamera Pozantı Mobese Kameraları...

Ödevcinin Yeri - Ödev Deposu - Aradığınız ödeve buradan kolayca ulaşabilirsiniz -